mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm PROGRAMMA DER EERSTVOLGENDE WEDSTRIJDEN» EN GIJ. CONTRAMINEITR PAG. 206 AJAX CLUBNIEUWS overtuigen. Noch het spelen tegen veelal futlooze En- gelsche clubs, noch het spelen bij kunstlicht is volgens mij een juiste proef. Er zullen nog genoeg voetangels en klemmen zijn, maar hoofdzaak is de opzet. Ik zie b.v. heel goed in, dat een eventueele strenge winter mijn programma danig in de war zou gooien, omdat er daarvoor te weinig speling in zit. Maar in zoo'n geval zou men dan altijd als nood maatregel een paar oefenwedstrijden kunnen laten ver vallen en bovendien, wat hebben we tegenwoordig voor kwakkelwinters. Een toestand zooals zich dat de laatste jaren voordoet, n.l. dat reeds einde Februari de compe titie afloopt en dan behoudens de enkele kampioens-, degradatie-, beker- en vriendschappelijke wedstrijden voor het overgroote deel der spelers een gedwongen rust aanbreekt tot September, kan toch ook moeilijk de goed keuring hebben van voetballievend Nederland, hetzij van de spelers zelf of van het publiek". J. J. BAKKER. Copy voor het volgend nummer uiterlijk Maandag 29 Augustus s.v.p. Herman Gorterstraat 33. Woensdag 3 Augustus 's avonds 7 uur Ajax 1Memel. Zondag 14 DEC tournooiAjax comb. 21 Enschede—Ajax 1 21 DEC tournooiAjax comb. 28 Neerlandia tourn.Ajax comb. 28 Volewyckers 1—Ajax comb. 12.30 uur 28 Watergrsfm. tourn.—Ajax Jun. 4 September Haarlem tournooi—Ajax 1 4 Neerlandia tourn.—-Ajax comb. 4 Volewyckers tourn.Ajax comb. 11 AjaxDWS 2 uur. o o o ,o a o De rondvraag op ,,de jaarlijksche" is ten einde de stoelen zijn nog warm en daar staat redacteur De Jongh alweer voor onzen neus, met zijn ,,wij kunnen toch zeker weer op je rekenen". Aardig om te hooren, maar in feite toch treurig ,dat het altijd en eeuwig van hetzelfde handjevol menschen moet komen. Elet wil er bij ons niet in, dat in een vereeniging als Ajax, met alles bij elkander ca. 1000 leden, geen menschen zijn te vinden, die, behalve op de tribune zitten en wat ook voorkomt eeuwig in de contramine zijn, iets voor hun club kunnen of willen doen. Wij hooren zoo vaak, dat ons blad niet in de schaduw kan staan van ,,De N.A.C.-klok", ,,De A.F.C.-schakel" etc., dat wij nooit actueel zijn en immer ouden kost leveren. Aangenomen! zonder het hoe en waarom in het geding te brengenge hebt gelijk, contramineur! Wij nemen aan, dat bovengenoemde bladen in de clubvoetbal literatuur het neusje van den zalm zijn en dat ons bad maar een allermiserabelst club-krantje is. Wij nemen aan ,dat zij, die ons orgaan redigeéren en iedere maand hun best doen om U eenigszins op de hoogte te houden van hetgeen er m onze club is ge schied, er geen kijk, sterker er geen snars verstand van hebben. Wij nemen aan, dat Gij Contramineur, ,,the right man" zijt. Maar, en nu vragen wij met ons petje in onze hand, waarom laat gij U nooit voor ons blad candidaat stellen, waarom lezen wij nooit iets van Uw, schijnbaar zoo welversneden pen? Waarom zendt U nooit Uw gewaardeerde bijdrage in, terwijl U toch weet, of weten kunt, dat de redactie er om zit te springen. Voor een paar centen heeft U potlood en papier, Uw brein werkt als een perpetuum mobile, dat kost U niets. Geestelijke of lichamelijke inspanning komt in Uw geval niet ter sprake, dus wat let U eigenlijk? Waarom laat U ons feitelijk zoo lang darren? Als goed lid van onze club heeft U toch niet het recht om ons Uw kostelijke journalistieke gave te onthouden. Wilt U misschien, dat „men U vraagt"? Allright! hiermede hebben wij de eer! Dit geldt ook voor hen, die nooit te vinden zijn voor een onbezoldigde betrekking als bestuurs-, elftal- of kascommissielid. Is het niet bedroevend, dat vlak voor een vergadering het bestuur nog alle zeilen bij moet zetten, ja, moeten bidden en smeeken, om één of twee menschen bereid te vinden, om alsnog een candidatuur te aanvaarden. Is het niet bij de wilde spinnen af, dat één man twee of drie functies moet bekleeden om de zaak op gang te houden. Hé! Contramineur, over clubliefde en clubgeest gesproken! Uw opbouwende critiek is prachtig, maar wij hebben liever, dat Gij Uw critiek in daden omzet en daarom En qij, Contramineur! T. BROWN

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 4