KONING PUBLIEK. Leden en Donateurs! STEUNT onze Adverteerders, zij STEUNEN ook ons mrnz A J AX CLUBNIEUWS - PAG. 195 Het is ongeveer een half jaar geleden, dat de Sport kronieken van de dagbladen in kleuren en geuren de dalende belangstelling" voor voetbalwedstrijden be schreven. Sindsdien zijn er zoovele voorbeelden van het tegendeel geweest, dat het onderwerp niet meer in kranten wordt aangeroerd. Toch is het de moeite waard het onderwerp „belang stelling voor voetbalwedstrijden" nog eens onder de loupe te nemen, en zoowel de oorzaken na te gaan die de competitie-matches als kijkspel benadeelen, als om eenige middelen aan te geven, die die belangstelling kunnen stimuleeren, zoowel in het algemeen, als voor Ajax in het bijzonder. Tot de oorzaken van algemeenen aard, welke een deel van het publiek van onze velden verwijderd houden, behoort allereerst de bespottelijk kleine formatie der competitie-afdeelingen. Terwijl in Engeland 22 clubs een af deeling vormen en in België 14, houdt de K.N.V.B. halsstarrig vast aan afdeeling van 10 clubs. Wie de buitenlandsche competities volgt, weet maar al te goed hoe veel spannender en interessanter die groote competities zijn dan de onze. Voor onze eerste klassers (om voor de lagere geplaatsten nog.te zwijgen) is een totaal van negen thuiswedstrijden bovendien fnuikend wat de ontvangsten betreft. Het is mij inderdaad onbe grijpelijk, dat de eersteklassers daar zonder meer in be rusten. Zooals het nu gaat streeft de K.N.VB. lang zaam maar zeker het doel voorbij, dat bij zijn oprichting voorzat, n.l. dat het behartigen van de belangen der aangesloten clubs primair is. Het jaar in jaar uit over laden internationale programma en de finantiëele onder nemingslust van den K.N.V.B. dienen naar een veel bescheidener plan te worden teruggebracht, zoowel om der wille van zuiver amateuristische opvattingen, als om de clubs, die ten slotte den Bond vormen, het leven minder zorgelijk te maken. Van geheel anderen en minder principieelen aard is de vervoer- en parkeermoeilijkheid in vele steden en in het bijzonder in Amsterdam. Wij kennen allen de taxi-misère. Eenige jaren ge leden kon je uit West met een wit-bandje voor 40 cent naar het Ajax-terrein komen; nu kost dezelfde rit ƒ1.20. De auto-bezitters moeten hun wagen vaak op merk waardig grooten afstand van het terrein stallen, omdat de Gemeente wèl hooge pachtrechten en vermakelijk heidsbelasting heft, doch verzuimd heeft voor een par keerterrein te zorgen. Dat de publieke belangstelling hierdoor geremd wordt, is duidelijk. Het zou dan ook van groot belang zijn, en indirect eveneens voor de Gemeente, als één in de nabijheid van het Ajax-terrein gelegen grasterrein als parkeerterrein werd ingericht. In werkverschaffing zou dit gemakkelijk gaan; zie hier nu een nuttig voorbeeld om werkloozen een tijd aan den slag te brengen. Naast het auto-probleem staat dat van de tram. Gelukkig betreft het hier een tijdelijk iets, omdat de situatie opknapt, zoodra het viaduct over de Linnaeus- straat gereed is- De trambaan kan (of zal?) dan langs den Middenweg worden doorgetrokken en aan de bus misère kan (of zal?) een einde komen. Ongetwijfeld is de tram-directie van goeden wille, doch men vraagt zich af: lo. waarom er zooveel kleine bussen rijden als een wedstrijd geëindigd is; 2o. waarom al die bussen en busjes slechts van één punt vertrekken in de richting van den Middenweg, inplaats van bijvoorbeeld vier punten, zoodat de massa toeschouwers in één kwart van den tijd verwerkt kan worden; 3o. waarom de bussen, vóór den aanvang der wedstrijden, niet den weg der taxi's volgen en de passagiers vóór het terrein aan den langen vluchtheuvel afzetten, om daarna direct naar de Tugelaweg terug te keeren, waardoor noodelooze rond jes door het Beton-dorp worden vermeden, tijd gewon nen en meer „service" verkregen wordt, terwijl de on kosten worden bekort? Ook de fiets-stalling verdient de aandacht van het Bestuur. De toegang tot de rekken is veel te nauw; men moet er zich doorheen wurmen om de rekken te kunnen bereiken. Ruimer baan voor de fietsen is noodzakelijk en kan m.i. zonder veel moeite worden verkregen door de afscheidingen, die in de lengterichting van de toe gangswegen tot het terrein loopen, een of twee meter, van de rekken af, te verplaatsen. vergeet niet bij het doen van inkoopen even de Advertenties in ons clubblad te raad plegen, ge vindt er beslist het juiste adres bij.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 13