ZOMER LIEF EN LEED. HET VIERDE PROMOVEERT NAAR DE RES. 2E KLASSE. A J AX CLUBNIEUWS - PAG. 169 Verleden week onze trouwe vriend Wim de Bois gesproken, en zal het U wel interesseeren, dat hij en zijn gezin in blakende welstand verkeeren. Ondertusschen heeft hij een aanstelling gekregen als trainer van de Sportclub Enschedé, en wij wenschen hem in deze nieuwe omgeving het allerbeste toe. Ik kan U nog verklappen, dat Wim het reusachtig op prijs zal stellen, als hij zoo nu en dan van zijn oude vrienden eens een berichtje krijgt. Zijn adres is: Minister Loudonlaan 41 te Enschedé. JAMES. 't Is weer zomer, dus de dagen worden langzaam aan, weer lekker lang, en we bannen Koning Voetbal, voor wat maanden naar 't gevang. Vogels zingen weer hun liedje kikkers kwaken in het riet, aan mijn winterjas slijtage denk ik nu voorloopig niet. t, Menschdom spreekt weer over zwemmen, over honkbal, athletiek, over cricket, zeilen, roeien, tennis met wat romantiek Leugenaar" praat over visschen, en het Ajax-vischkoor hoopt dat het dit jaar met de plannen, eindelijk eens gunstig loopt. Het Bestuur denkt aan de centen, voetbal is seizoen bedrijf want waar afgaat, en niet bij komt, dat wordt minder, buiten kijf. De Redactie heeft haar zorgen voor het vullen van deez krant, zend copy, en redt ons trio deze zomer uit den brand JAMES Verloofd: Mejuffrouw C. RENES en P. VAN REENEN. Wederom een Ajaxgezin in wording, welke eerste stap naar wijhopen tot een gelukkig huwelijk mag leiden. Intusschen bieden wij beiden onze gelukwen- schen voor een prettige verlovingstijd aan. Ons kranige vierde etftal, dat hef werkwoord promoveeren vervoegde. Voor den laatsten promotiewedstrijd Z.V.V. 2—Ajax 4 bestond van Ajax-zijde groote belangstelling, zoodat een gezelschap van ongeveer 35 personen naar Zaandam vertrok. Al spoedig was er, mede door het zonnige weer, een prettige stemming die den geheelen dag voortduurde, aangezien we er in slaagden door een gelijk spel te promoveeren. Alvorens een verslag van den wedstrijd te geven, wil ik namens mijn medespelers het Bestuur en de Elftallen- Commissie dank zeggen voor den prettigen dag. In de volgende opstelling werd begonnen en ook geëindigd: Steenhagen v. Genderen Paternotte Stuurman Potharst Botschuyver Schelvis Griese Koster Koes Ottolande Direct bleek, dat de Z.V.V.-ers ons niets cadeau zouden doen en we hebben inderdaad alles moeten geven om een gelijk spel uit het bekende vuur te sleepen. Na eenige goed opgezette aanvallen, waarbij we iets te kort speelden, kopte Koster uitstekend in, doch de keeper van Z.V.V. stopte keurig. Steenhagen bleek echter ook in uitstekenden vorm te zijn en wist, door herhaaldelijk goed uit te loopen, Z.V.V. het scoren te beletten. Hij kon echter niet verhinderen dat de bal na ongeveer 25 minuten achter hem verdween. Uit de manier waarop dit doelpunt werd gemaakt bleek, dat de keeper in sommige gevallen gerust zijn geluidsorgaan mag gebruiken. De bal werd nml. door den linksbuiten scherp voor doel geplaatst. Jo kwam uit zijn doel, maar Klaas Stuurman kopte, vóór hem staande, den bal het veld weer in waar de spil van Z.V.V. hem opving en inschoot. Wel trachtte onze rechtsback den

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 3