ONS GLUBFEEST. Hudson-Terraplane-Hansa N.V. Haarlemsche Rijwiel- en Automobiel Mij. Ed. Kimman Co. PAG. 176 - A J AX CLUBNIEUWS Het loopt altijd anders dan men denkt. Deze simpele woorden waren ten zeerste van toepassing op de ont spanning, welke de commissie voor de clubavonden na den zeer geslaagden feestavond mocht uiten, want de moeizame voorbereiding kon langen tijd niet doen ver moeden, dat de organisatie op zoo'n geweldig succes kon uitloopen. Zonder tegenspraak komt hiervoor lof toe aan diegenen, die voor den kaartverkoop hebben zorg gedragen en te grooter lof, omdat zij hun weg nu niet bepaald met rozen bestrooid vonden. De anti clubgeest menschen hebben echter ditmaal iets gemist, waarvan zij spijt kunnen hebben, evenals het ons spijt, dat de Vrijdagavond voor velen ongeschikt is, zoodat zij door hun omstandigheden niet in onze feestvreugde hebben kunnen deelen, want de circa 400 aanwezigen hebben een avond beleefd, welke nog lang in de herin nering zal blijven. Tot dit groote succes hebben achtereenvolgens hun medewerking verleend: De Muriloff Amateur-Cabaret- Club, De Ajax Band, De Vier Zandvoorters, terwijl het bal onder de uitstekende leiding stond van den Heer Wim van Beek. De eerste kennismaking met het Muriloff-gezelschap is er een geworden van den meest aangenamen en prettigen aard. De verschillende aardige scenes werden met een enorme vlotheid ten tooneele gebracht, waar door de spelenden geen oogenblik het contact met het publiek verloren. Vooral de uitvoering van „vinger en duim" als laatste nummer vóór de pauze viel bijzonder in den smaak, welke een hoogtepunt bereikte toen een drietal heeren uit het publiek genoodigd werd om op het tooneel hun concentratievermogen te toonen. Als beste vinger-en-duimer van de drie werd ons lid Schuur man door de aanwezigen beapplaudiseerd, waarvoor hij een door de firma Erven Lucas Bols beschikbaar gestelde flesch met inhoud in ontvangst mocht nemen. Na de pauze werd het programma met dezelfde vlot heid voortgezet en menige lachsalvo's waren het bewijs, dat de aanwezigen zich uitstekend amuseerden. Als hulde aan het geheele gezelschap overhandigde Koolhaas aan het slot van de revue een fraaie bloemen- AMSTERDAM, STADHOUDERSKADE 1 00-1 01 TEL. 90964-90975 HAARLEM - ZIJLWEG 35 - TELEFOON 11906 mand met een vaantje in de Ajaxkleuren en het applaus waarmede deze huldiging onderstreept werd, toonde overduidelijk hoezeer de opvoering in den smaak ge vallen is. Om het in een voetbalterm uit te drukken, zouden wij zeggen, dat het Muriloff gezelschap met x0 de harten der Ajacieden gewonnen heeft. De stemming zat er in en toen balleider van Beek onder een vroolijke marsch van de Ajaxband ver zamelen blies voor een polonaise, was er zoo goed als geen stoel meer bezet. Men wilde feestvreugde en kreeg die ruim voldoende toen de harmonicabatterij der Zand voorters in het vuur gebracht werd. Van de eene vroolijkheid viel men in de andere en toen om ruim 2 u. Voorzitter Koolhaas de officieele sluiting aankondigde gingen er luide protesten op. De Ajaxband, die zich onder leiding van Bruyntjes weder deed kennen als een prima band, gaf toegift op toegift en toen de Zand voorters een en ander nogeens aandikten, was de Directie van Krasnapolsky om 4 uur genoodzaakt de feestvierenden aan een tijd van komen en gaan te herinneren. Namen te noemen aan wien wij dank verplicht zijn om dezen avond te doen slagen mag op deze plaats als overbodig beschouwd worden. Zonder uitzondering komt dien dank toe aan alle medewerkenden, wien wij voor het welslagen onze groote erkentelijkheid betuigen. De thans reeds gevraagde reprise zullen wij trachten in het komend seizoen met een nieuwe revue der Muriloffs te bewerkstelligen. d. J. Met het feest op 6 Mei j.l. eindigden onze club avonden, welke zich dit seizoen in een grootere belang stelling mochten verheugen, dan het vorige. Dit mooiere resultaat is bereikt onder het aloud bezielende werk van Jan Schoevaart, die met de Heeren Schetters, Wessels en Paternotte niet gefaald heeft een drukker bezoek aan de clubavonden te propageeren. In opdracht van het bestuur zeg ik dezen Heeren hartelijk dank voor hun streven en ik hoop, dat hun zoo juist beëindigde taak de kiem moge zijn voor de vruchten in het nieuwe seizoen tot heil van een gezonden en goeden clubgeest. G. DE JONGH.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 10