d. J. PAG. 130 - A J AX CLUBNIEUWS ZONDAG 6 MAART 1938» AJAX^RcFcGo 5"I. Met 51 van R.F.C. gewonnen en toch verloren, want... D.W.S. werd afdeelingskampioen. Als Ajacied kunnen wij dezen gang van zaken ten zeerste betreuren, doch als Sportman moeten wij hier vrede mede hebben en den loop der gebeurtenissen toejuichen, omdat D.W.S.' prestatie beter was dan de onze. De Zuster- club toch deed het bestaan om van de 17 tot thans gespeelde wedstrijden in de laatste 10 niet geslagen te worden, waartegenover staat de donkere voor de Ajax- zon geschoven vlek van Velsen, waar wij een normale nederlaag leden. D.W.S. deed het dus inderdaad beter. Intusschen moet erkend worden, dat onze jongens ook dit jaar weder een mooie prestatie geleverd hebben. Drie nederlagen in een reeks van zeventien is waarlijk een hulde waard, welke hulde te grooter wordt, indien men telkens weer verneemt, dat de tegenpartij in haar wedstrijd tegen Ajax een topprestatie heeft geleverd. Zoo kunnen onze tegenstanders tegen óns hun beste spel ontplooien, waaruit tegelijkertijd te concludeeren valt, dat ons team in eiken wedstrijd het uiterste moet geven. Laat ons dit geval niet te zwaar nemen. Onze ploeg speelde ook dit jaar in een behoorlijken vorm en behoeft nog niet voor de besten des lands onder te doen. Ons niet deelnemen aan de kampioenswedstrijden is voor ons incidenteel. Jammer dat het seizoen nu zoo vroeg voorbij is. Men vergeve het afdwalen van ons onderwerp, maar het voorgaande beheerschte ons denken op onzen thuis weg na den wedstrijd AjaxR.F.C. Wij kunnen groote bewondering hebben en hebben die ook voor hetgeen D.W.S. dit seizoen gepresteerd heeft, omdat deze club met taaie volharding heeft volbracht, wat wij voor ons zelf wenschten. Doch laat ons probeeren onze gedachten te concen- treeren op den wedstrijd van hedenmiddag, welke zich kenmerkte door een strijd van het korte spel. De ploeg met de beste techniek heeft tenslotte op een heel nor male wijze de overwinning behaald en verdiende die ook door een veel betere spelopvatting. Het is wel duidelijk gebleken, dat de uitslag in Rotterdam geheel anders zou zijn geworden, indien daar onder normale omstandigheden gespeeld zou zijn. Mogelijk speelde R.F.C. dezen dag beneden haar gewonen vorm, want hetgeen zij heden presteerde mag in geen geval in over eenstemming gerekend worden met hetgeen omtrent deze ploeg verteld en geschreven wordt. De voorhoede zocht het voortdurend in de breedte en productiviteit was haar vreemd. De midhalf stelde zich tusschen zijn backs op en liet zijn voorhoede in den steek, zoodoende Anderiesen gelegenheid gevend het middenveld geheel te beheerschen, waarvan hij dan ook dankbaar profi teerde. Ondanks de tactische tekortkoming van deze sympathieke tegenstanders is de wedstrijd als kijkspel één van de prettige soort geworden, want de strijdlust van beide zijden was groot en de verstandhouding uit stekend. Reeds van den aftrap af werd in behoorlijk tempo gespeeld, al bleef het voorhands beperkt tot verkenning van eikaars krachten, doch al spoedig bleek, dat de onzen in staat waren de R.F.C. tot de defensieve spel- ontwikkeling te dwingen. Wel poogde de linksbinnen der gasten A. Boots met een prijzenswaardige ijver als hulp in de halflinie de plaats van den teruggetrokken spil in te nemen, maar zijn enthousiasme vermocht niet van invloed te zijn op Drok en Van Dijk. Onze middenlinie had den R.F.C.- aanval goed in bedwang, waardoor het mogelijk werd de eigen voorhoede tot aanvallen te voeden. Na 17 minuten leidde dit tot het eerste doelpunt door een prachtige trekbal van Blomvliet gevolgd door zuiver inkoppen van Aukema. Na wederom zes minuten een getrouwe copy van het eerste t.w. een trekbal van Blomvliet, doch thans resoluut door Van Wijngaarden ingeschoten. Zoo mochten wij door een regelmatig ver kregen voorsprong van 2—0 verwachten de beide punten te zullen veroveren, welke verwachting vergroot werd toen Van Reenen met een boogbal den stand op 30 gebracht had. Na de rust voltrok Van Reenen door uitstekend ge bruik te maken van een misverstand tusschen keeper en back het vonnis en bracht een 4 op het scoringbord en toen Bijl met groote koelbloedigheid den bal uit een kluwen van R.F.C.-verdedigers naar Blomvliet plaatste was een groote overwinning ons deel. Een slechte bui van scheidsrechter van Moorsel schonk R.F.C. een tegenpunt, zoodat de einduitslag op 5'1 kwam. Al met al een gunstige uitslag voor het beëindigen van onze thuisserie in deze competitie. Leden en donateurs worden attent gemaakt op de aanplakbiljetten, voor het geval, dat ons terreinencomplex aan derden verhuurd is, betreffende al of geen vrije toegang. Het Bestuur.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 2