SPREEKUUR van dr. weetal. Nieuwe Philips serie 1937 In prijzen vanaf f89.- J. J. BOTH, LINNAEUSSTR, 38a-b - TEL. 50074 TANDHEELKUNDIGE-PRAKTIJK van G. B. NEERING PAG. 138 AJAX CLUBNIEUWS III. Twee mannen kwamen binnen. Ze waren me niet heelemaal onbekend. ,,Ik heb U meer gezien, heeren. Maar twee tegelijk op mijn spreekuur, dat is mijn gewoonte niet. Hebt U wellicht dezelfde vragen". „Geraden, meneer. Onze zoons spelen beiden in Ajax, in jeugdelftallen. Bent U bekend met de voetballende Ajaxjeugd?" „Eenigszins wel. Er zullen wel een paar kampioens schappen komen". „Vermoedelijk wel. Maar hoe vindt U, dat ze over het algemeen spelen?" „Lang niet slecht. Alleen het eerste Juniorenelftal valt tegen. De knapen hebben een verkeerde opvatting van het spel. Ze willen te graag individueel tegenstanders passeeren. Dat heeft fatale gevolgen gehad en heeft bovendien slechten invloed op het tempo. Tegen zwakke tegenstanders hebben ze er wel succes van ondervonden, maar bij sterkere elftallen was het bedroevend. De mooie Ajax stijl was weg". „Vindt U dat geen gevaar voor de toekomst van onze club?" „Meer voor de toekomst van de spelers zelf. U moet niet denken, dat de jonge spelers van het groote Ajax I allen in het eerste Juniorenelftal hebben gespeeld. Van Wijngaarden en Henk Blomvliet wel, Aukema en Bijl stonden in het tweede opgesteld en Dick Been, die den laatsten tijd zoo op den voorgrond treedt, zelfs in het derde elftal. U ziet het is al meer gezegd elk jeugdig Ajaxsoldaatje heeft de maarschalkstaf in zijn ransel. Ik ken een paar achterspelers in lagere Junioren elftallen, die het best ver kunnen brengen. Werkelijk knapen met capaciteit, jammer, dat één er van een zeer vreemde opvatting heeft van zijn taak. Trouwens zijn heele optreden is hinderlijk voor zijn medespelers, zoodat hem aangeraden moet worden zijn wijze van doen aan een revisie te onderwerpen". „Laten we er het beste van hopen, meneer. Maar iets anders. Wat moet er gebeuren nu de competitie vrijwel afgeloopen is?" „Kijk, heeren er zijn jeugdige spelers met veel aanleg, maar nog met een zak vol fouten. Er is een middenvoor, die a la Van Reenen den bal ineens naar den vleugel wil leeren spelen, die in alle standen wil schieten. Die knaap moet privaatles hebben. Daar is in den winter geen tijd voor en is teamwork en ausdauer hoofdzaak, al wordt ook dan de enkeling niet vergeten. Er zijn snelle knapen bij, die hun snelheid niet uit buiten, jongens met een goed schot, die niet tot schieten komen. Kwestie van tactiek en oefening. Laat ze vooral hun snelheid verhoogen in den komenden zomer. Toen Jan de Natris U kent hem toch wel uit een vroegere glansperiode een zomer aan hardloopen had gedaan hij kwam zelfs op wedstrijden uit was hij onver slaanbaar als voetballer. De jongelui moeten niet alleen hun baantje loopen, maar ook alle voorbereidende oefeningen doen, noodig om een snelle sprinter te worden. Ze krijgen dan ook veel meer macht over allerlei bewegingen; het stijve, dat vele voetballers kenmerkt, gaat er uit. Een goede athletiekcoach kan wonderen doen. Het zomerseizoen moet geen droomseizoen worden, al zijn er dan geen voetbalwedstrijden. De jongens komen dan, als de voetbal weer rolt, goed getraind, met nieuwe mogelijk heden in het veld, met een lust om er het beste van te maken zonder weerga, met een beweeglijkheid, een snel heid en een vlot samenspel, dat het den tegenstanders groen en geel voor de oogen wordt. En als die kracht dan ook nog tot uiting komt bij hun dagelijkschen arbeid, is mijn ideaal bereikt". Er wordt geklopt. Constance kwam binnen. „Wel, Stans, wat is er?" „Er is zoon rare meneer in de wachtkamer. Hij zei: „Ik ben Leugenaar en heb een recept voor kampioen schappen". Aha! laat meneer binnen. Mijne heeren, succes met Uw zoons". De kristal-heldere toon is de meest opvallende eigenschap der Betaling desgewenscht vanaf f 1.— per week Ruilt nu Uw oude toestel in 1 1 Bezoekt onze Radiogehoorzaal VERPLAATST: TEL. 24812 VAN VAN WOUSTRAAT 1461 naar ZUIDER AMSTELLAAN 27 ELKEN WERKDAG Van 11—1>£ uur behalve Dinsdags-morgens Dinsdag- en Vrijdag-avond van 7 9 uur Donderdags van 9 1U uur Bij geen gehoor Tel. 53640 Adres praktijk MOLENKADE 24, DUIVENDRECHT Gemeente Giro Amsterdam N 103 Postrekening 136876

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 10