CLE NGEN JdjbaVÖ/VQ JAN PRENT OVERLEDEN. JUBILEUM ZANDVLIET. A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 127 Op den 31 en Januari 1.1. vond in de Ajax-familie van den Heer en Mevrouw F. de Bruyn-Heerooms op denzelfden dag als in het Vorstelijke Gezin een blijde gebeurtenis plaats door de geboorte van hun zoon FREDERIK waarmede wij den Vader en de Moeder van harte gelukwenschen. Wij hopen, dat Mevrouw de Bruijn-Heerooms, die naar wij vernemen tot heden het bed heeft moeten houden, spoedig geheel hersteld het Anna Paviljoen zal kunnen verlaten. De Heer en Mevrouw de Bruijn-Heerooms verzoeken ons hun hartelijken dank te betuigen voor de vele blijken van belangstelling, welke zij van de zijde van vele Ajacieden mochten ondervinden, waaraan wij hierbij gaarne voldoen. RED. Wij werden getroffen door het bovenstaande bericht, waarvan wij melding maken, omdat door dit overlijden een zeer bekende sportfiguur van ons is heengegaan. De Heer Prent was één der stuwende krachten van onze zustervereeniging A.F.C. met wien velen onzer dikwijls in aanraking kwam. Een verlies voor A.F.C. en een verlies voor de Amsterdamsche Sportgemeenschap. Het protest Ajax Jun. ID.W.S. Jun. I werd afge wezen, zoodat de uitslag 3—3 blijft. Op Zondag 6 Maart a.s. houdt de A.S.C. ,,De Vole- wijekers" een loop dwars door Amsterdam Noord. Aanmelding tot deelname aan den Heer W. Groen, Bremstraat 35, Noord. Inschrijfgeld 0.40 en 0.50. De Heer L. van Zandvliet herdacht dezer dagen het feit, dat hij 12J^ jaar voorzitter van Feijenoord was. Met dit jubileum wenschen wij hem, zoowel de vereeniqinq Feijenoord van harte qeluk. Vrijdag 18 Maart a.s. bestaat onze Vereeniging 38 jaar, maar... U zult Uw galakleeding nog niet uit de motvrije zakken behoeven te halen, want de A.V.R.O. heeft beslag gelegd op de zalen van Krasnapolsky. Aan gezien ook andere data geen beschikking over de zalei} te krijgen was en een ander gebouw voor onze groote Ajax-familie geen ruimte genoeg biedt, hebben wij be sloten ons jaarfeest een maand uit te stellen en ver trouwen in het April-nummer nadere berichten te kun nen verstrekken. Eveneens zullen de namen van de win naars van het Biljarttournooi in het volgend nummer bekend gemaakt worden. Intusschen staan onze poorten op Vrijdagavond voor alle leden en donateurs wagenwijd open. Dus soeckt U what geselligheid Com naar de Ajax-sociteit. BESTUUR le Voorzitter M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81, tel. 25005 2e Voorzitter W. F. Egeman, Middenweg 74, tel. 51195 1 e Secretaris J. Elzenga, 3e Helmersstraat 47 B, tel. 82429 2e Secretaris G. de Jongh, Herman Gorterstraat 19, tel. 91561 le Penningmeester J. Oudheusden, Stadionweg 281, tel. 21561 2e Penningmeester R. P. J. Vunderink, lev. Swindenstr. 13, tel. 51020 Commissarissen Th. J. F. Brokmann, Amstelv.weg 55, J. Roodenburgh, P. Lastmankade 4, J. de Boer Jr., Gallileïplantsoen 56, Elftallen-Commissie A Th. J. F. Brokmann, Amstelv.weg. 55, F. Couton, Zeeburgerpad 3, H. F. Anderiesen, Columbusplein 33 Elftallen-Commissie B J. Bieshaar, Nes 92, H. Delsen, Bilderdijkstraat 89, W. v. Gelderen, Hoogheemraadschapsl. 55A. Secretaris Elftallen-Commissie A. de Wit, Valentijnkade 44, tel. 55510 tel. 90088 tel. 26260 tel. 50883 tel. 90088 tel. 53028 tel. 43634 tel. 84457

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 21