NUMMER 6 21e JAARGANG 1938 Onder Redactie van: CH. H. GEUDEKER, G. DE JONGH en J. L. MELCHERS CLUBLEVEN. VOOR HET EERSTE ELFTAL. JO Afd- AdvertentiënB. WESSEL, Mauvestraat 32, s-Gravenhage - Telefoon 110978 - Postrekening 113258 Het nieuwste nieuwe is alweer van het nieuwe jaar en toch is het nog niet zóóver, dat wij ons geheel ont trekken kunnen aan den invloed, welke er van zoo'n jaarwisseling op onszelf uitgaat. In ons hedendaagsche jachtige leven, vliegen wij de ééne maand in en de andere maand uit, zonder al te lang stil te staan bij al hetgeen er met ons en om ons heen gebeurd, want, wij zijn eigenlijk toekomstmenschen, die het heden ver geten te leven en steeds uitzien naar wat komen gaat. Eén van die toekomstgedachten is de vraag, welke velen in de geheele voetbalgemeenschap bezig houdt, ,,moet in ons land het professionalisme geheel of gedeel telijk worden ingevoerd." Een brandende vraag, welker beantwoording reke ning te houden heeft met het lot van duizenden en nog eens duizenden hedendaagsche en toekomstige beoefe naars van de voetbalsport. Het groote belang, dat bij de oplossing van dit vraag stuk betrokken is, laat zich niet in de beperkte ruimte van een cluborgaan uitstippelen, doch wij meenen, dat enkele persoonlijke opmerkingen te dezer zake dienend kunnen zijn, omdat de clubbesturen een geweldige ver antwoordelijkheid hebben bij de vervulling van hun ideëele taak. Eén van de peilers waarop het vereenigingsleven thans gebouwd is, is het aantal leden en deze leden te laten voetballen,dus de sport om de sport zelve. Zou bij de invoering van het beroepsspel dit verder mogelijk zijn? Wij vreezen van niet, omdat de voorbeelden van de landen waar het beroepsvoetbal is ingevoerd een duidelijk bewijs leveren. Bezien wij den toestand in Engeland, dan bestaan de beroepsclubs uit één elftal met een reserveploeg. Ama teurclubs kunnen slechts bestaan bij de gratie van eenige geldmagnaten of leiden een zoodanig bestaan waar de meeste onzer Hollandsche clubs niet mee zou den willen ruilen. In Oostenrijk en Hongarije is de basis evenzoo; twee elftallen met daarnaast de verplichting van de bonden om jonge spelers op te leiden. Dit geschiedt dan in amateurelftallen. Er worden echter zoo weinig mogelijk amateurelftallen gehouden in verband met den precairen toestand, waarin de clubkassen zich bevinden. Welke aandacht er dan ook aan de spelers, die geen toekom stige sterren beloven te worden besteed wordt, laat zich begrijpen. Wij hebben hierboven slechts op één punt in het moeilijke probleem de aandacht gevestigd, om te doen beseffen, dat het zwaartepunt in het clubleven geheel verlegd zal worden. Naast de oplossing in een uit eindelijk beroepsspel zijn er nog vele mogelijkheden, maar hoe die oplossing ook zij, het gaat onherroepelijk gepaard met de aantasting van het clubleven en de voetbalsport. Of het dien prijs waard is, meenen wij ontkennend te moeten beantwoorden. d. J. 20 Go-Ahead—Ajax (vriendschappelijk) 13 Ajax—Excelsior (competitie) 30 Januari: V.S.V.—Ajax (competitie) 6 Februari: Ajax.V.U.C. (competitie) 27 Vrij in verband met den wedstrijd Ne derlandBelgië te Rotterdam. Wij geven dit programma onder alle voorbehoud. Red. Bij het ter perse gaan van dit nummer was het programma voor de overige elftallen noq niet bekend.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 1