CRITIEKE MOMENTEN "U is steeds L 0. A. G. KAUFFMANN - BLOEMIST VAN DE REDACTIE. indien *U een f 12. 50. ELKA, CEINTUURBAAN 388-390 - TELEFOON 22300 AMSTERDAM-ZUID GEEN FILIALEN AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 73 Het gebeurde heel lang geleden, toen de volksclubs nog niet erg in tel waren. Een enkele bracht het tot de eerste klasse en had het in dat selecte milieu niet ge makkelijk, dat spreekt. In een deftige stad speelde toendertijd een deftige club tegen zoo'n pas gepromoveerde vereeniging van werkjongens. De midvoor van die deftige club, die verre weg de deftigste van allen was en dat zelf heel goed wist, zou dat stelletje arbeiders eens even laten zien wat élite-voetbal was. Hij deed enorm zijn best, vuurde zijn makkers onophoudelijk aan en ondernam alleen of in samenwerking met de geheele voorhoede, de eene storm loop na de andere op de vijandelijke veste. Het wilde hem echter vooralsnog piet lukken met succes door te breken. Daarvoor zorgde de links-back van de tegen partij, die een subliem spelletje demonstreerde. Zonder zich door al die deftigheid te laten intimideeren, onder brak deze voetbal-artist aanval op aanval. Steeds was hij de beruchte fractie van een seconde eerder bij den bal, speelde zich in soepele stijl, zonder een tegenstander aan te raken, vrij en plaatste het leer met verbluffende accuratesse naar clubgenooten. De deftige mid-voor had het zóó zout nog nooit ge geten. Hij werd er bepaald kregel van. Zijn humeur, dat toch al niet erg zonnig was daar konden vriend en vijand en niet te vergeten de scheidsrechter van mee praten werd op harde proef gesteld. Hoe kwam het, dat zijn voornaamheid z'n tegenstanders deze middag niet imponeerde? Wie durfde het bestaan ,,hem" zoo koelbloedig, met een glimlach op de kaken in de luren te leggen? Hij begon schampere opmerkingen te maken, die de eenvoudige jongen niet begreep. Toen werd hij duidelijker, beleedigend zelfs. Maar onze back deed of hij niet hoorde. Dan maar wat forscher erop zitten, edoch als een aal glipte de back mèt den bal voor de voeten tusschen zijn belagers door englimlachte. De deftige midvoor werd woedend, later wild en iedereen behalve de back voornoemd vreesde een explosie. Toen wilde het toeval, dat ergens in de buurt van de cornervlag de bal over de zijlijn ging en er eenig verschil van meening ontstond over de kwestie wie het bruine monster het laatst had aangeraakt. Onze back wilde aan het geharrewar een eind maken door den bal op te nemen en zélf in te gooien, maar dat bracht den midvoor heele- maal buiten zichzelf. Hij rende op den back af en bulder de hem toe: „blijf af met je handendie bal is voor ons!" Men voelde, nu was het conflict geboren. Een ieder vroeg zich angstig af waar dit scheepje stranden zou. Zelfs de scheidsrechter was te verbouwereerd om in te grijpen. Lezers, het was een critiek moment. Er moést wat gebeuren en er gebeurde inderdaad wat. Onze back, die eenige oogenblikken den bal boven zijn hoofd had gehouden, liet z'n armen zakken, liep naar den deftigen midvoor toe, bood hem nog steeds glim lachend den bal aan en zei: ,,U het gelaak, meheer, die bal is van U, maor magge wij d'r zoo nou en dan ook is mee spele?" Die deftige midvoor was bepaald een Zondagskind. Bij al de gaven, die hem bij zijn geboorte waren toebe deeld, bezat hij óók nog gevoel voor humor. Hij schoot in de lach en gaf voor het eerst van zijn leven een metselaarsknecht een hartelijk gemeende poot. VOORNE VAN PUTTEN. Het huis Herman Gorterstraat is vernummerd, zoodat het redactie-adres thans luidt: G. DE JONGH, Herman Gorterstraat 33. Copy voor het volgend nummer uiterlijk 25 Januari a.s. KALVERSTRA AT.206. AMSTERDAM

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1938 | | pagina 11