mmmmmmmmmmmmmmmtm MIJN OPINIEo ONDERSCHRIFT» PAG. 34 - A J A X CLUBNIEUWS VOORWOORD. Deze regelen zijn noch bedoeld als aanfluiting van het huidig systeem, noch als heilige bedoeling mijn meening als alleen zalig makend te verkondigen. Het is slechts een nuchtere opsomming van waar heden, en dus de schrijver, De belangstelling, althans de publieke voor voetbal is aan het tanen. Iedereen zegt het en met dit iedereen bedoel ik niet alleen ,,the man in the street", integendeel, zelfs grootmeesters op het gebied van voet bal zijn het hier roerend over eens. Heeft niet zelfs Mijnheer Hollander hierover in zijn radio-babbeltje gesproken? Mijnheer Hollander, de Almachtige, die zelfs mijn Opoe tot voetbal-enthousiaste wist om te tooveren. Er valt dus niet meer aan te twijfelen, en de tijd, dat er „wegens inkrimping van het bedrijf" hier of daar een knap uitziend overdekt tribunetje te koop is, schijnt niet ver meer. De redenen hiervan op te sommen, zou mij waar schijnlijk te moeilijk vallen en wil ik er mede volstaan, de clubbesturen een tip te geven, hoe dit euvel te ver helpen en naar alle waarschijnlijkheid weer volle tribune's te trekken. Toen ik jong was, dit is lang geleden mocht ik van mijn vader, als belooning voor mijn zonnig humeur en ridderlijk optreden jegens de overige huisgenooten, 15 ets. zakgeld per week in ontvangst nemen. Een uit- keering waaraan nooit iets mankeerde, gezien het feit, dat er aan mijn goede hoedanigheden ook nooit iets te kort kwam. In deze zorgelooze tijden bestond er in onze mooie stad een bioscoop, „de Witte" geheeten niet te ver warren met de Sociëteit in Den Haag, waar misschien nog nooit onzin verkocht is. Deze bioscoop ver schafte ons jongens a raison van 12 ets. het uitzicht op een moord en doodslag affaire, als in deze tijden geen bioscoop-eigenaar zijn gasten voor zou durven zetten. Moorden aan de loopende band waren hier schering en inslag en U kunt zich indenken hoe wij, kleine jon gens ons daar amuseerden. Veel is er inmiddels veranderd, ons zakgeld verdie nen we nog wel, doch wordt ons niet meer verstrekt. Als we nu naar een bioscoop gaan, betalen we zelf en dan zoo ongeveer 10 maal zooveel als toen. We zijn geen kleine jongetjes meer, doch flinke, groote enverstandige menschen, die weten wat ze willen. Daarom gaan we niet meer naar moord en doodslag kijken, doch zien de wonderlijke avonturen van ons aller vriend Mickey Mouse, of van die prachtige op spinazie gefokte Poppey, en als we geluk hebben krijgen we een hoofdfilm van die snoezige Shirley Temple. En dan zijn er nog menschen die beweren, dat het menschdom achteruit gaat. Doch ter zake, zou het, nu gezien bovenstaande feiten, niet volkomen in stijl zijn, als de clubbesturen, in plaats van hun eerste elftal, Zondagsmiddags hun jongste adspiranten-team het veld inzond? Waarom zou Shirley honderd duizenden trekken, als een adspirantenploeg geen kans zou zien een Stadion met enthousiasten te bevolken? Nogmaals, aan de waarheid van mijn opsomming valt niet te tornen. Welke vereeniging probeert het eens, het eerste elftal kan men desnoods om 10 u. 's ochtends op een bijveld laten spelen. JAMES. Wij ontvingen meerdere inzendingen aangaande het bovenvermelde punt, welke wij eensdeels niet kunnen plaatsen wegens de anonimiteit, andersdeels door de gelijkheid der opmerkingen. Gaarne voegen wij hieraan toe, dat wij opzettelijk plaatsruimte verleend hebben aan de inzending in ons vorig nummer van „Buk", aangezien wij metterdaad ons clubblad willen voeren onder het motto „door en voor allen". Onze meening in deze kwestie is, dat men geen resul taten kan afmeten naar de eerste competitiewedstrijden en over dit punt te vroeg beschouwingen geeft. Wanneer wij het verleden in onze herinnering terugroepen, dan concludeeren wij, dat de eerste wedstrijden in het seizoen op het oude veld ook geen volle tribunes te aanschouwen gaven. De capaciteit van ons nieuwe stadion is echter zooveel grooter, zoodat de leegheid veel meer opvalt. Niettemin mogen wij de oogen niet voor de werkelijk heid sluiten. De vervoerspuzzle van de stad naar ons veld is inderdaad een puzzle, welke bij iederen wedstrijd weer opnieuw opgelost moet worden. Ons bestuur heeft hieraan gedaan wat maar eenigszins mogelijk was en het moet geconstateerd worden, dat de Gemeentelijke Autoriteiten al het mogelijke hebben bijgedragen. In dit opzicht zal gewacht moeten worden op de belangrijke verkeersverbetering, welke in uitzicht gesteld zijn door de Spoorwegwerken in Oost en de nieuw aan te leggen verkeersweg vanaf de Berlagebrug. Mochten zich geen nieuwe gezichtspunten voordoen dan is de discussie hiermede over dit punt gesloten.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1937 | | pagina 8