T MAAL. VOOR DE NUMMER 3 21e JAARGANG 1937 Onder Redactie van: CH. H. GEUDEKER, G. DE JONGH en J. L. MELCHERS Afd- Advertentiën B. WESSEL, Mauvestraat 32, s-Gravenhage Telefoon 110978 - Postrekening 113258 Het verheugt ons wederom hiernevens de foto te kun nen plaatsen van onzen spil en aanvoerder Wim Ande- riesen, in verband met het bekende feit, dat hij wederom is aangezocht de spilplaats in het Nederlandsch Elftal te bezetten in den wedstrijd Nederlandfrankrijk op Zondag 31 October a.s. in het Olympisch Stadion te Amsterdam. Zoo wij schrijven verheugt het ons, aangezien wij van meening zijn, dat hij nog steeds zijn plaats volkomen waard is, al is het ons bekend, dat hij die plaats gaarne aan een jongen speler zou afstaan. Terecht o.i, heeft hij gemeend aan den op hem geoefenden aandrang om wederom zijn medewerking te verleenen gevolg te moeten geven. Wij hopen daarom, dat hij Zondag a.s. van de vervulling van zijn zware taak voldoening moge hebben. In dit verband doet het ons genoegen te bemerken, dat het spel van onzen halfspeler p. J. LOOIS niet ongemerkt is gebleven. Zijn verkiezing voor een B-elftal is reeds een aanmoediging voor hem, al is het ditmaal bij een pogen tot spelen van een wedstrijd ge bleven. Het Utrechtsche intermezzo zal wel spoedig door een volledigen wedstrijd gevolgd worden. WIM ANDERIESEN.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1937 | | pagina 1