ÜHaig wmmmmmmwmmmmmmmmfo IN MEMORIAM JOHANNES MATTHEUS RIJNDERS HENDRIK JAN BAREND HEIJELER CLUBAVONDEN. Bladzijde 33. Regel 12, kolom b, in regel 13 voor de woorden: Ieder speler, wiens" het navolgende in te voegen: Gecombineerde knopjes en latjes mogen worden gebruikt, mits het latje dwars verloopt en zich uit strekt over de geheele breedte van den schoen en het geheel voldoet aan de algemeene voorschriften van dezen Regel. Het met het knopje verbonden latje moet aan de hoeken afgerond zijn en mag geen enkel metalen plaatje bevatten. Bladzijde 41. Regel 16 (vervolg), kolom b. De zin: „Overtreding van dezen regel moet gestraft worden met een vrijen schop", moet worden doorgehaald. (zie kolom d) Bladzijde 41. Regel 16, kolom 4. Ie alinea te vervangen door: Indien een speler den bal aanraakt, voordat dez den grond heeft bereikt, moet de scheidsrechter opnieuw den bal laten vallen. Bladzijde 42. Regel 17, (vervolg) kolom b. De laatste 7 regels te vervangen door: genomen. De doelverdediger der tegenpartij moet op zijn doellijn, tusschen de doelpalen, staan tot de bal is getrapt. De bal moet naar voren worden getrapt. De bal is in het spel, zoodra de schop ge nomen is. Uit een strafschop kan gedoelpunt worden. De bal mag niet verder gespeeld worden door den speler, die den strafschop nam, voordat een andere speler Bladzijde 42. Regel 17, kolom f, laatste alinea, te ver vangen door: De doelverdediger mag zich niet verplaatsen, nadat hij zijn plaats, tusschen de doelpalen, heeft inge nomen, alvorens de bal is getrapt. De spelers mogen niet in het strafschopgebied, of dichter dan 9 M. bij den bal komen, voordat deze is getrapt. Indien zij zulks doen, kunnen zij gewaarschuwd worden en bij Augustus 1937. AJAX CLUBNIEUWS PAG./ APK AAR^FKl Door den dood ontvielen ons in de Augustusmaand drie onzer getrouwen, die wij hier tezamen gedenken. Joop Rijnders ontviel ons na een lang en opgewekt gedragen lijden. Wij allen die hem uit zijn voetbal periode kenden stonden destijds versteld over de ziekte, welke hem overviel en waaraan thans door den dood een einde gekomen is. Door zijn prettig humeur en groote kameraadschap genoot hij alle sympathie: een sympathie door honderden Ajaxieden tot uiting ge bracht om elders te trachten zijn gezondheid te her krijgen. Helaas is de dood onverbiddelijk geweest en heeft dit jonge leven van ons weggenomen. Bij dit heengaan staan wij van ontroering stil. Wij zullen zijn gullen lach missen. A. Aarsen en H. J. B. Heijeler behoorden tot onze oudste donateurs, die met ons den groei der vereeni- ging hebben beleefd en bij alle mogelijke gebeurtenissen van hun belangstelling hebben doen blijken. Ook zij laten een leegte in onze kringen achter. Wij blijven hun met eerbied gedenken. Met de intrede van het officieele voetbalseizoen doet zich tevens de behoefte gevoelen het onderlinge contact voor zooveel het in het zomerseizoen verloren mocht zijn geraakt te herstellen. De leden en donateurs worden daartoe uitgenoodigd tot een bezoek aan de openingsavond van onze club bijeenkomsten op Vrijdag 17 September a.s. in het Hotel Suisse, ingang Nieuwe Zijds Voorburgwal naast „De Telegraaf". Van harte wekken wij allen op aan onze uitnoodiging gevolg te geven en voorts een gewoonte te maken van de Vrijdagsche samenkomsten. Hoe ruimer het contact hoe prettige het clubleven en daardoor een sterkere basis voor onze vereeniging. DE COMMISSIE VOOR DE CLUBAVONDEN. HET ZAL OOK U opgevallen zijn dat zoovelen RADIO-DISTRIBUTIE hebben. U is reeds abonné? N. V. RADIO CENTRALE „WATERGRAAFSMEER" TELEFOON 50722 FRAUNHOFERSTRAAT 12 NO FINER WHISKY GOES INTO ANY BOTTLE

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1937 | | pagina 7