ALCOHOL EN SPORT. PAVILJOEN APOLLO SPELLING 1934. INCASSO-BANK N.V. Kapitaal f 30.000.000 - Reserve f 6.600.000 SAFE-INRICHTING RECEPTIES DINERS EN SOIREES PAG. 2 A J AX CLUBNIEUWS Een sporthygienische studie ten dienste van de sport- practijk in haar verschillende vormen. Een boek voor sportbeoefenaars, trainers, bedrijfsleiders en allen die belang stellen in hygiënische vraagstukken en hun practische oplossing door J. M. J. KORPERSHOEK. 173 blz. Prijs 1.90. Uitgave: NIJGH VAN DITMAR N.V., ROTTERDAM 1937. Dit eenige maanden geleden verschenen werk is een studie over de wisselwerking van sport, alcohol en arbeid. De overal verspreid liggende gegevens, onderzoekin gen en resultaten op dit terrein zijn door dezen, op het gebied der lichamelijke opvoeding, bij uitstek deskundige verzameld, gerangschikt en aangevuld. Ook voorschrif ten omtrent voeding en drank bij sport zijn in verband met het behandelde vraagstuk besproken. Schrijver geeft allereerst een uiteenzetting van het veelomvattende begrip sport, waarin, naast ontspanning vermaak, hygiënisch oogpunt, lichaamsbeweging en geestelijke actie, welhaast immer onvermijdelijk de pres tatie domineert. Hij onderscheidt sport als ontspanning, gezondheids- en prestatie-sport en toont aan, dat een hygiënische levenswijze voor elk dezer vormen meer of minder nood zakelijk is. Vervolgens bespreekt schrijver op betrekkelijk een voudige en vrij overzichtelijke wijze de processen, die bij het verrichten van lichamelijke arbeid in onze spieren plaats vinden, de veelal vrij sterke stijging van het energieverbruik bij arbeid en sport en de invloed van alcohol op het, voor onze lichaamsfuncties zoo uiterst be langrijke, zenuwstelsel. Schrijver toont overduidelijk aan, dat de energie, die bij de verbranding van alcohol in ons lichaam vrijkomt, ten behoeve van arbeids- en sport prestaties niet in het minst opweegt tegen de door haar veroorzaakte afbraak van lichaamsweefsels, vnl. zenuwcellen, en sterke storing van den vorm, de doel treffendheid, de technische uitvoering onzer bewegingen. Aan de hand van talrijke onderzoekingen bij beroeps arbeid en athletische oefeningen, met hun hooge eischen van technische vaardigheid, verricht door specialisten en sportartsen van naam, gaat schr. den invloed na van alcohol op geestelijke en lichamelijke arbeid. Duidelijk blijkt, dat alcohol op zintuigfuncties, intellect, geheugen, reactietijd, zekerheid der uit te voeren bewegingen, uit houdingsvermogen en snelheid, zoowel kwalitatief als kwantitatief een zeer ongunstigen invloed uitoefent. Waar goed geleide sport beoogt opvoering van de arbeidsgeschiktheid, arbeidsvreugde en levensvreugde is het gebruik van alcohol met haar negatieven invloed op onzen lichamelijken welstand en onze hoogste levens normen sterk af te raden. Deze conclusie onderstreept schr. door de meest be kende sportartsen aan het woord te laten. In het laatste hoofdstuk geeft schr. het doel en de plaats aan van deskundig geleide sport in het alcohol vraagstuk. Hij wijst erop, dat de sport, door de andere levenshouding waaruit zij voortvloeit, gelukkig reeds beperkend op het alcoholgebruik en cafébezoek heeft in gewerkt. Verder beziet hij, bij de bestrijding van het alcoholisme, de sport in samenhang met verschillende sociale maatregelen, als verkorting van de arbeidsduur, hygiene, invoering en uitbreiding van de lichamelijke op voeding op de scholen. Het is de groote verdienste van den heer Korpershoek, dat hij met deze studie op overtuigende wijze heeft aan getoond, dat de sport in de oplossing van het alcohol vraagstuk een sociaal middel van de eerste orde vertegenwoordigt. Het boek behoort m.i. door iederen, ernstigen sport beoefenaar gelezen te worden. Amersfoort, Augustus '37. H. A. HOLTZAPPEL. GEVESTIGD TE AMSTERDAM BIJKANTOREN: j Middenweg"!-8 Onze Brand- en Inbraakvrije Kluisinrichting biedt een veilige bewaarplaats voor Uwe waarden. VOOR UW ■BB TELEFOON 92410 APOLLOLAAN 2

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1937 | | pagina 2