mmmmmmmmmmmmmmmm/mmmmmma A A X CLUBNIEUWS - PAG. 13 inzinking gebruik te maken en scoorde niet minder dan 13 runs. Tijdens deze beurt hadden Prins en de Kromme nog geprobeerd onze rivalen uit te gooien, doch zij hadden zoo mogelijk nog minder succes. Nood gedwongen moest Nottrot toen op de werpplaat terug- keeren. Met een 25-18 achterstand stond Ajax voor de moeilijke taak om minstens 7 punten te scoren, wilde ons team nog voor een beslissingswedstrijd c.q. kam pioenschap in aanmerking komen. Het deed prettig aan, dat de onzen, trots den achter stand, den wedstrijd nog geenszins gewonnen gaven. Bij de gasten begonnen de zenuwen een geducht woordje mee te spreken, zoodat Ajax al 4 spelers binnen had, voor de eerste nul viel. Tot onze vreugde wist de Koning den stand op gelijken voet te brengen. Met 1 man uit en v. Genderen op het tweede honk hadden wij zelfs nog een goede kans op de overwinning. Helaas sloegen v. Tuyl en Nottrot een vangbal in het midden veld, zoodat deze ontmoeting in een draw eindigde, waarmede beide partijen tevreden kunnen zijn. Rest ons nog te vermelden, dat deze ontmoeting ge leid werd door een neutrale bondsscheidsrechter, een V.V.G.A.-er en een Ajacied. De laatste had hier zeer terecht aanvankelijk voor bedankt, temeer daar er nog 2 officieele bondsscheidsrechters op het veld aan wezig waren. Deze heeren waren echter niet bereid zich met de leiding van dezen belangrijken wedstrijd te be lasten, waarna de heeren Ensel en Stam hun mede werking verleenden. Het is ons bekend, dat het scheidsrechterscorps, het zorgenkindje van den Bond, van zeer bescheiden om vang is, doch een beetje meer medewerking van de heeren zou heusch geen kwaad kunnen. Intusschen zijn wij de beide clubspelers erkentelijk voor hun leiding. Volledige score: Ajax 2 4 1 8 1 3 1 7 25 V.V.G.A. 2320052 13 25 MET TWEEDE NEGENTAL KAMPIOEN. Bewees ons eerste negental Blauw Wit een goeden dienst door in den thuiswedstrijd over E.D.O. te zege vieren, de reserves van de ,,Blue whites" zorgden er op hun beurt voor, dat ons tweede negental kampioen werd. Aanvankelijk leek het, dat Ajax 2 met vlag en wimpel het kampioenschap zou weten te veroveren, want na 5 wedstrijden werd met het maximum-aantal punten de eerste plaats bezet. De vacanties staken echter een spaak in het wiel. Tegen Quick 2 en D.W.V. moest onvolledig worden aangetreden, waardoor deze clubs kans zagen ons de punten af te snoepen. Thans zou de wedstrijd Ajax 2—V.V.G.A. 2 uitwijzen, wie zich kam pioen mocht noemen. Daar dit treffen echter onbeslist eindigde, was het wachten op den laatsten door V.V.G.A. tegen Blauw Wit 2 te spelen wedstrijd. Won nen de Gemeenteambtenaren, dan zou er een extra beslissingswedstrijd moeten plaats vinden. Zooals ge zegd lieten de zebra's het evenwel niet zoover komen. Verleden jaar wisten onze junioren den titel te be halen en wanneer men nu bedenkt, dat het huidige kampioensteam meerendeels uit deze junioren bestaat, dan is hiermede voldoende aangetoond, dat onze ver- eeniging zich op honkbalgebied nog niet ongerust behoeft te maken. Proficiat, boys. De volgende spelers maakten van de ploeg deel uit: Kraamwinkel 8, v. Genderen 7, Nottrot 7, de Koning 6, Zwaap 6, Helman 5^, Kamlag 5J/£, Prins 5, de Kromme 4^, v. Keulen 4, W. A. Stam 3, Nieuwenburg iy2, Estié 2, v. Tuyl 2, Blok 1, Jorissen 1, Schalm 1 en Schelvis 1 wedstrijd. D.W.S. JUNIOREN KAMPEOEN. In de jeugdcompetitie is het den D.W.S. Junioren gelukt het ongeslagen kampioenschap te behalen. Voor waar een fraaie prestatie. Trouwens, het honkbalspel schijnt zich bij de blauwzwarten toch in stijgende lijn voort te bewegen, want het tweede negental wist even eens op den titel beslag te leggen. Aan Weenink ook vanaf deze plaats onze gelukwenschen. ONFORTUINLIJK BEGIN VAN BERTUS VAN 'T MULL. Onze catcher, Bertus van 't Huil, heeft het voetbal seizoen niet bepaald gelukkig ingezet. Zondag 22 Augustus j.l. was hij uitgenoodigd voor het spelen van een vriendschappelijken wedstrijd tegen Z.F.C.3. Reeds liep het tegen het einde, toen Bertus door een samenloop van omstandigheden zijn rechter been brak. Er zij hier nadrukkelijk op gewezen, dat er van ruw spel geen sprake was. Nadat Dr. Terwen en een broeder de eerste hulp hadden verleend, werd onze onfortuinlijke clubgenoot, vergezeld van den heer Jan de Boer, naar het Wilhelmina Gasthuis overgebracht. Bertus, wij hopen allen, dat we je weer spoedig ,,fit and well" in onzen kring kunnen opnemen. WAARNEMING SECRETARIAAT. Daar ondergeteekende van 9 t.m. 26 September a.s. onder de wapenen moet, zal het secretariaat gedurende dien tijd door den heer J. L. G. Stam, Meteorenweg 45, worden waargenomen. E. H. VAN TUIJL

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1937 | | pagina 13