0. A. G. KAUFFMANN BLOEMIST J. J. BOTH, LINNAEUSSTR, 38a-b - TEL. 50074 Nieuwe Philips serie 1937 In prijzen vanaf f 89.- CEINTUURBAAN 388-390 - TELEFOON 22300 AMSTERDAM-ZUID GEEN FILIALEN AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN PAG. 12 - AJAX CLUBNIEUWS goeden vorm. Schijvenaar nam de laatste beurt voor zijn rekening. Door een tweetal vangballen en een ge sneuvelde op het eerste honk kwam hieraan een einde. Onzerzijds behaalde Jan Bonneveld aan slag het beste resultaat. Na een vrijen loop en een vangbal kon hij zijn slaggemiddelde door twee eenhonkslagen wat opknap pen. Voorts wist v. Genderen met de zon in gezicht 2 vangkansen op fraaie wijze te benutten. Rest ons nog te vermelden, dat de leiding in goede handen was. De cijfer van dezen eindstrijd'waren: E.D.O. 2 12 2 3 0 1 1 1 x - 22 Ajax 020 00001 1 =4 ECLATANTE ZEGE OF QUECK. Ofschoon Bremer, Bonneveld en Weppner niet van de partij waren, was de strijd eigenlijk al voor den aanvang beslist, want de hekkensluiters bleken over slechts 8 spelers te beschikken. Reeds in de eerste inning had Ajax een 6-0 voor sprong. Jan Blomvliet bracht het hierbij tot een drie- honkslag. De tweede beurt leverde Quick 1 punt op, daar Eygenbergen, die aan slag nog het meest pres teerde, door een foutieven aangooi van onzen catcher het thuishonk wist te bereiken. Ajax scoorde andermaal een viertal punten. Nottrot gaf in deze periode een fraaien tik, waarmede hij het tweede honk bereikte. Onze werper maakte aan de volgende slagbeurt van de bezoekers al gauw een einde, want na een vrijen loop aan Vonk wist hij de volgende drie ,,linea recta" uit te gooien. In de tweede helft van deze innings regende het runs. Niet minder dan 9 maal kon de thuisplaat worden gepasseerd. Daarna ging de score wat minder snel omhoog. Inmiddels werd Gerrit Beumer met het achter- vangen belast. Quick boekte van de 4e tot 9e innings niets dan nullen. Ook onze jongens konden het in de 4e en 5e beurt niet tot een punt brengen. In de 6e kwam Rotgans, wiens verre tik door een der Quick-velders gemist werd, thuis. Door zeer ontactisch honkloopen van Not trot, waardoor niet alleen hijzelf, doch ook de Koning het slachtoffer werd, werden onnoodig twee nullen ge boekt. In de 7e beurt toonde Henk Blomvliet het slaan nog niet verleerd te zijn. Zijn tweehonkslag leverde echter geen resultaat op, want bij het honkstelen nam Henk té veel risico, waarna hij op het derde honk werd uitgetikt. Rotgangs nam de laatste slaggelegenheid te baat om een keurigen driehonkslag uit zijn hout te tooveren. Punten leverde dit echter niet meer op. In dezen wed strijd behaalde hij, evenals v. 't Huil, een slaggemiddelde van 0.75. Trouwens, dit was over het algemeen zeer hoog, al dient hierbij te worden aangeteekend, dat de gasten niet de beschikking hadden over een korten stop. Bovendien leverde het werpen van Postma niet al te veel moeilijkheden op. Slechts Koenen vermocht het niet tot een honkslag te brengen. Het moet ons van het hart, dat het door onze tegen standers vertoonde spel zeker geen aanspraak mag maken op het praedicaat eerste klasse". Het is een onbetwistbaar feit, dat Quick dit jaar wel zeer onfor tuinlijk is geweest, daar zij nagenoeg iederen wedstrijd met onvolledigheid te kampen heeft gehad. Wil de oudste club van den Bond in de m.i. onvermijdelijke degradatiewedstrijden dan ook eenig succes boeken, dan dient vooral hieraan de noodige aandacht te worden besteed. Good luck, Quickers. De inningscijfers luidden: Ajax 64900 1 1 0 x 21 Quick 010000001=2 KAMPEOENSPRETENDENTEN SPELEN GELIJK. Deze ontmoeting, die voor de bezetting van de boven ste plaats van het grootste belang was, heeft een uiterst sensationeel verloop gehad. Nadat er 4 innings gespeeld waren, stonden onze reserves met 14-5 voor, een voorsprong die, gezien het vertoonde spel, zeker niet onverdiend mocht heeten. Weliswaar liepen de ambtenaren in de twee daarop volgende innings iets van hun achterstand in, doch er was zeker geen aanleiding om het verdere verloop met vrees tegemoet te zien. In de 7e innings bleek werper Nottrot plotseling totaal uitgespeeld (een gevolg van te roekeloos om springen met je krachten op den trainingsavond, Louis!). V.V.G.A. wist handig van deze catastrophale De kristal-heldere toon is de meest opvallende eigenschap der Betaling desgewenscht vanaf f 1.— per week Ruilt nu Uw oude toestel in Bezoekt onze Radiogehoorzaal

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1937 | | pagina 12