12 NOVEMBER 1911 12 NOVEMBER 193§ V! HET is nooit prettig als men vooruit weet in een taak te kort te schieten, maar ik geef het U te doen om in een simpel artikel de beteekenis van Marius Koolhaas voor onze Vereeniging ook maar bij benadering te schet? sen, en zelfs al had ik een riem papier tot mijn beschikking in plaats van een poover blaadje, ook dan nog blijft het onbegonnen werk. Een vereeniging als de onze is als een uurwerk, het bevat tallooze wieltjes, radertjes en schroefjes, en vanzelfsprekend ook een veer. En eerst wanneer al die noodige en nut? tige onderdeeltjes op de juiste manier zijn ge? plaatst en gesteld door den vakman die „CLUB; GEESTheet, krijgen we dat prachtig loopende merkhorloge dat ik weet niet op hoeveel steenen loopt en den beroemden naam „AJAX" draagt. Het klokje dat nu reeds onafgebroken bijna 37 jaar tikt, en door al de jaren heen behoorlijk van zich aftikt ook. En wanneer ik Marius dan nog met de veer in ons merkhorloge mag vergelijken, kijk dan is het me waarlijk nog niet eens zoo héél slecht gelukt om in een paar woorden onzen Jubilaris op de juiste wijze te belichten. 25 jaar lid, waarvan 20 jaar onafgebroken Bestuurslid. Fungeerde als 2?de Secretaris, Secretaris der Elftal?Commissie, als l?ste Secretaris, en als Voorzitter. Maakte jaren deel uit van het A.V.B.? Bestuur en zat in diverse Commissies. Ook bij den K.N.V.B. zat en zit hij in diverse belang? rijke Commissies, is o.a. Consul, en is het een? trale punt vanwaar de goed? en afgekeurde velden „zondagsmorgens" worden gepubli? ceerd. Is het niet om duizelig te worden. Al z'n vrijen tijd, iederen avond, iederen Zaterdagmiddag, iederen Zondag in dienst van het bruine monster. Gelukkig heeft hij Zomers eenige weken vacantie maar dan zit hij het liefst op het Ajaxveld. Dan timmert, schildert of repareert hij hekken en deuren, maait of sproeit hij het gras, meet de doelen na, hangt etsen of clubwimpels in de club? zaal op etc. etc. Om Marius op de iuiste waarde te schatten moet men met hem in een of liefst meerdere Commissies zitting hebben. Dan is het eenvou? dig verbluffend wat een hoeveel? heid werk hij in „no?time" kan ver? zetten. En nooit neemt hij het minste maar altijd het meeste werk op z'n schouders. Dadelijk komt hij met goed om? lijnde plannen, en wijst de even? tueele wrijfpunten aan. Laten we vooral hieraan denken heeren, en waken daarvoor. Een circulaire aan Leden en Donateurs is dan meestal reeds gereed of wordt door hem na een paar uur verzonden. En of het nu een Paasch? tournooi, een avondfeest in Tuschinsky, de be? planting van ons Stadion of de regeling van een voorverkoop of wat ook is, als het Ajax betreft is hij steeds vol actie en energie, en kan je hem er al was het ook midden in den nacht er voor wakker krijgen. Talrijke voorbeelden zou ik U hierover kunnen vertellen. Levendig herinner ik me nog dat we op ons oude veld moesten spelen tegen De Spartaan. Ons elftal stond er als zoovele jaren weer prachtig voor, en er was dan ook voor deze derby een geweldige belangstelling. Zater? dagmiddag voor den wedstrijd begon het helaas geweldig te sneeuwen en de wilte vlokken vielen en dwarrelden tot de Zondagmorgen een uur of zes door. Alles in den Meer werd afgekeurd, behalve ons veld. Want Zondagsmorgens vroeg, nog vóór achten had Marius ik weet niet hoeveel leden bij elkaar getrommeld en een sneeuwploeg gefor? meerd die er wezen mocht. Precies om één uur was ons terrein goedgekeurd en om klokke vier had ons eerste elftal blijkbaar door dit prachtige voorbeeld van clubliefde be? geesterd beslag op de beide punten weten te leggen, terwijl ik over de recette maar niet eens spreek. In den tijd dat ons elftal het ongeslagen kampioenschap van Nederland behaalde en drie? maal de gouden Meer?beker won, was Marius Secretaris der Elftalcommissie. Bijna het geheele elftal was toen in militairen dienst, en het was iedere week weer een geweldig probleem om het team compleet in het veld te krijgen. Want met verlofpasjes werd uiterst zuinig omgesprongen, en ook gebeurde het helaas maal al te vaak dat er

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 12