PAG. 38 - A J A X CLUBNIEUWS EEN WOORDJE TOT DE ADSPERANTJES 't ADSPIRANTJE. VERKIEZING KASGOMMESSEELED mmmmmmmmmmmm/mmmtm We liepen vóór den grooten wedstrijd, op 11 October 1936, tegen BLAUW?WIT zoo eens rond de lijnen. Het was juist op het oogenblik, dat onze Joop Pelser, jelui kent toch allen het enthousiasme van dezen veteraan en onvergetelijken Ajax? aanvoerder, zich heftig ergerde over dien penalty, de jelui overwinning van 54 deed omslaan in de draw van 55. Die vertikte jongens ook, bromde Joop, wie deed dat nu weer? En Joop was duchtig uit zijn humeur. Dat kleine, onbeteekenende voorval, bracht me op een idee. Ik sloeg de oude clubbladen eens op, 's avonds, want ik herinnerde me een poëtische ontboezeming over de adspirantjes van Vlokkie. In dien tijd, toen waren jelui nog niet eens geboren, waren er natuurlijk ook al adspiranten, mannen nu al met baarden of althans baardstemmen. Luistert maar eens wat Vlokkie dichtte in 1917: De kleinste spring in 't veld, De grootste voetbalheld In 't landje; Spelertje in den dop, Ontluikend voetbalknop, Klein kwantje. Van idealen vol, 'n Voetbal-boozebol, Vlug Jantje! Weet van hands en off side, Spreekt van 'n zwaren strijd! Pedantje! Zondagsmorgens match, Heel de week geklets; En tusschen Phantaseert ie heel secuur Z'n rush-en Fransche les en rekenuur, Breekt de Zondag eind'lijk aan, Gaat 't terreinwaarts heel voornaam, Al kibbelend Voelt zich in zijn element, Combineert, passeert en rent Al dribbelend! Scoort, dank zij zijn vurig spel 'n Goaltje zes of zeven wel! Bij-de-handje! Juicht en joelt, leeft en geniet! 't Is duidelijk, de held van dit lied Is 't adspirantje! maar ik herinnerde me ook, dat we destijds zoo'n kranige jongen hadden, die er voor zorgde, dat de clubbladredactie voldoende te hooren en te zien kreeg over wat er alzoo rondgaat en gebeurt in het kamp van de adspiranten. Wat zouden jelui er van denken, wanneer wij eens van nu af aan volhielden en de rubriek HET HOEKJE VAN DEN ADSPIRANT trouw in elk clubblad lieten verschijnen? Fijn? Jawel, maar dan moeten jelui ook een paar flinke jongens aanwijzen, met hooge cijfers voor Nederlandsche taal, stijl enz., die elke maand een overzicht, of een aardig stukje, b.v. een wedstrijd? verslag, in elkaar zetten. Jelui moet goed begrijpen, dat het in elkaar zetten van een clubblad een heel werk is, waar? voor menschen hun vrijen tijd moeten opofferen. Dat is heelemaal niet erg. Dat doen we graag voor Ajax. Een ieder moet maar zijn steentje bijdragen in een club. Zoo hoort het, niet waar? En dat kun? nen jelui net zoo goed. K Als er maar 1 mannetje onder jelui is, die graag opstellen maakt, die de kern van schrijven in zich heeft (zoo één die b.v. graag journalist wil worden) wel dan zijn we er al. En nu maar eens flink van: en?ik?ben?niet?bang. Neem de pen op en schrijf. Spreek met een der bestuursleden, wanneer je iets meer weten wilt, of schrijf aan de Clubblad?Redactie. Nou, we zijn benieuwd, wie die flinke man is? Nu de heer Hemmen zijn functie niet zal aam vaarden, stelt het Bestuur voor den heer J. H. IV. de Bruyn te benoemen. De heer De Bruyn was op de Algemeene Ver gadering de vierde candidaat. Indien voor 15 Nov. a.s. geen bezwaren bij het secretariaat zijn binnengekomen, zal de heer De Bruyn de Kascommissie complementeeren. HET BESTUUR.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 10