DE „TIJDGEEST" WILLEM II VIERT FEEST, Neêrlands Grootste Speciaalzaak in Gordijnen, Linoleums, Tapijten, Bedden, Meubelen mmmmmmmmmmmmmm/mm ONZE CLUBMAKKER THEO SAUVEUR WEER THUIS, CLUBAVONDEN COMMISSIE. MEDISCHE SPORTKEURING, De Zuidelijke tricolores hebben vorige maand ter ge legenheid van het 40-jarig bestaan een feest gevierd, dat klonk als een klok. Dat is den Zuiderlingen niet vreemd. Ook onze vereeniging was een tweetal dagen de gast van Harry van Gerwen, Harry Mommers, Mut- saerts, Jef van Son, Horsten c.s. In verband met de aan komst van de Oostenrijksche Prof. Club Wacker had ik reeds Vrijdagavond mijn schreden naar Tilburg ge wend. Spijt heb ik daar niet van gehad, want ik heb van zeer nabij eens hartelijk kunnen genieten van de groote vriendschapsband die er bij Willem II bestaat. Tegelijk met het ochtendblad van de Maasbode kwamen wij in het keurige hotel van Piet Mulders aan om reeds om elf uur met een vijftal auto's van de Willem II-ers een tocht naar de mooie vennen te Oisterwijk te maken. Onze spelers, die des Zaterdags in de stad van Hor sten c.s. aankwamen, hebben in den wedstrijd tegen Sparta een prachtige partij voetbal gegeven, maar des Zondags in den wedstrijd tegen de Radiomenschen uit 'Eindhoven, kregen wij leelijk op onze kop. ,,Den Pijn die met verschillende van onze jongens des nachts na het feest van Willem II vriendschap had gesloten, zal ook wel een beetje schuldig zijn aan bovengenoemde nederlaag!!! Bij de receptie hebben wij den Willem li-vrienden een prachtige clubvlag, waarin ook onze kleuren ver werkt waren, als symbool van onze trouwe vriend schap, aangeboden. Een prachtige Jubileum-uitgave bracht de groote ver diensten van verschillende Willem II-ers naar voren. Ajax hoopt van harte, dat hare Zuidelijke vrienden, die momenteel een flink elftal op de been kunnen bren gen, ons aan het einde van het seizoen wederom zullen uitnoodigen, maar dan voor het spelen van een eere wedstrijd ter gelegenheid van het behaalde le klasse schap. Tricolores, nogmaals hartelijk dank voor de prettige dagen bij jullie doorgebracht en tot weerziens in den... wijnkelder. M. J. KOOLHAAS. M. G. OUDKERK BILDERDIJKSTRAAT 77-85 AMSTERDAM Begrooting m. prijsopgave Gratis zonder eenige verbinding AJAX CLUBNIEUWS PAG. 5 Na ruim een half jaar in het Militair Hospitaal te Utrecht verpleegd te zijn voor een hardnekkige ziekte, is Theo deze week weer thuis gekomen. Dat het in de Schinkelhavenstraat een en al vreugde wa^ toen vader en moeder Sauveur hun eenigsten jongen weer in den huiselijken kring konden opnemen, laat zich begrijpen. Ook onze vereeniging verheugt zich in de thuiskomst van dezen prettigen clubmakker en ons hartelijk welkom lieten wij vergezeld gaan van een fruitmand in de Ajax-kleuren. Hoewel Theo voorloopig nog niet aan voetballen mag denken, zullen wij hem toch weer spoedig op onze wedstrijden kunnen begroeten. Theo, nogmaals hartelijk gefeliciteerd met je herstel. M. J. K. FEET VAN OS WEEK EN DE JEUGDCOMMISSIE, Een verheugend feit voor onze vereeniging is, dat Piet van Os, die voor zijn vertrek naar Zuid-Afrika zoo onnoemelijk veel werk voor de Elftallencommissie heeft verricht, zich thans weer beschikbaar heeft ge steld voor het Jeugdwerk in onze vereeniging. Met deze benoeming wenschen wij onze vereeniging van harte geluk, omdat wij ervan overtuigd zijn, dat hij zich met volle ambitie aan dit mooie werk zal geven. Piet, hartelijk dank voor je toegezegden steun. M. J. K. Het bestuur benoemde in haar laatste bestuursver gadering de heeren G. de Jongh, Harry Wessels en M. Middendorp in de Clubavondencommissie. Wij spreken hierbij den wensch uit, dat genoemde heeren alles zullen doen om onze clubavonden zoo gezellig mogelijk te maken. VOOR UITWEDSTRIJDEN BULLEN WIJ GEBRUIK MAKEN VAN TOURINGCARS Het bestuur heeft een contract aangegaan met de firma Spijkers van de keurige autocar-onderneming Happy Days" voor de uitwedstrijden van al onze elf tallen. Voor alles was de Medische Sportkeuring betreft, gelieve men zich te wenden tot den secretaris, den heer Jac. van Pareeren, Cliostraat 18, die gaarne bereid is alle inlichtingen te verstrekken.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 5