CARLTON HOTEL CARLTON CORNER PAG. 4 A J A X CLUBNIEUWS mmm/mmmmmmmmmmmvm/A doelpunt. Wel trachtte Been dit nog te verhinderen door prachtig uit te koppen, doch dit goede werk mocht niet baten. Het werd 53. Ajax voelde, dat verder oppassen de boodschap was en wist het spel weer meer te verplaatsen. Uitstekende spelbeelden bleven nog te genieten, zoowel collectief als individueel. O. a. zagen wij een prachtren van v. Wijngaarden, die bijna zijn moeite beloond zag, doch het bleef 53, een uitslag, die vrijwel de verhouding weergeeft. Geven wij onzen indruk weer, dan, meenen wij het spel der Chineezen te beoordeelen als zeer fair, goede techniek, ontbreken van tactiek, vlug plaatsen en afgeven, té ver doorgevoerd samenspel, waaraan de afwerking ontbreekt. Toch is het spel door de hoog opgevoerde snelheid bekoorend voor het oog, al blijft het onproductief. Onze ploeg heeft hiertegenover goed voetbal ge demonstreerd, hetgeen mogelijk was door de fairness in het spel der Olympische gasten. Scheidsrechter Mutters heeft op zijn bekende goede wijze geleid. In dezen wedstrijd is het hem niet moeilijk gemaakt. Bijna zouden wij zeggen: hij behoefde slechts het begin en het einde aan te kondigen. Verzameld in de autobus naar het American Hotel mochten wij een vleiend oordeel vernemen over het spel der onzen en bleken onze gasten zich met tevreden heid met den uitslag te kunnen vereenigen. Zij hadden een prettigen wedstrijd gespeeld en roemden ten zeerste de grasmat in het Stadion. Na nog eenigen tijd gezamenlijk in American bijeen geweest te zijn, namen wij afscheid van onze nieuwe vrienden, die den volgenden ochtend door zouden reizen naar Londen en vandaar direct over Napels naar hun land. Zij waren onderweg van Mei 1.1. en hoopten 25 September thuis te zijn. Al met al een succesrijke seizoensopening, waaraan wij een prettige herinnering behouden en ook nog 22 exotische handteekeningen in het Ajax-archief kun nen deponeeren. G. DE JONGH. Amsterdam, 28 Augustus 1936. WAT VERDIENEN DE OOSTENRIJKSCHE RROFSPELERS Herhaalde malen is bovengenoemde vraag mij ge steld en daarom besloot ik, als Eere-Consul van den Oostenrijkschen Voetbalbond, eens een praatje te maken met een van de leiders van een Oostenrijksche Prof-Club. Het eerste wat hij mij zeide, was: Waren we in Oostenrijk maar nooit aan het Prof. Voetbal begon nen" en dat kan ik me ook best indenken na het lezen van onderstaande uiteenzetting, daar in Oostenrijk over het algemeen, door de slechte economische toestanden, de wedstrijden slecht bezocht worden (enkele wed strijden natuurlijk uitgezonderd) en daardoor de spelers met heel veel moeite hun gage kunnen krijgen. Voor een Oostenrijksche Prof-Club is het noodzakelijk, dat men op tour gaat naar het buitenland om zoo doende in den tijd, dat er in Oostenrijk niet gespeeld wordt, den spelers hun salaris te betalen. Er waren spelers bij die in geen 8 jaar thuis het Kerstfeest hadden gevierd!!!! Natuurlijk heb ik ook eens de salarieering aange haald en kwam tot de ontdekking, dat deze zeer slecht was. Een van de spelers, die een kleine 50 maal voor het Oostenrijksche Nationaal Elftal is uitgekomen, ont vangt per maand een salaris van 300 Shilling; voor eiken wedstrijd die hij speelt 20 Shilling en voor een gewonnen wedstrijd 20 shilling premie, gelijk spel 10 shilling. Deze vergoedingen worden ook in het buiten land uitbetaald, zoodat het zeer begrijpelijk is, dat Oostenrijksche spelers alles in het werk stellen om b.v. de wedstrijden in Holland te winnen. De spelers, die 300 shilling per maand krijgen, zijn natuurlijk de keien", maar het gros ontvangt slechts een ver goeding van 80 a 100 shilling, benevens 10 shilling per wedstrijd en per gewonnen wedstrijd eveneens 10 shilling premie. Alle le klasse Oostenrijksche prof. clubs hebben dezelfde salarieering. Een Oostenrijksche Prof-speler is verplicht 3 maal in de week deel te nemen aan de training en een Wettspiel tegen een kleine Oostenrijksche vereeniging te spelen. Deze laatste wedstrijd wordt slechts be schouwd als „training-spiel". Herhaalde malen trachten ,,niet-ingewijden" hier in Holland een lans te breken voor invoering van het Prof. voetbal, maar ik geloof niet dat de Hollandsche voetballer, gezien de slechte ervaringen, die men in Oostenrijk, Zwitserland en België heeft, zich gemak kelijk voor dit karretje laat spannen en dat lijkt mij ook juist gezien. M. J. KOOLHAAS. N.B. Een Oostenrijksche shilling is ongeveer 28V2 cent. ZALEN VOOR PARTIJEN EN FEESTMAALTIJDEN HET GEZELLIGSTE BITTERUUR - TZIGANE MUZIEK

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 4