de „algemeene friesche" ALLE WINSTEN KOMEN AAN VERZEKERDEN TEN GOEDE. A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 3 Ki-Leung Wong Tin-Sang Lee, Boon-Lay chua Hian-gwan tio, Ah-fey chui, Wing-chiu Leung Shui-Yick Yeung, Kwong-pak tarn, King-cheung fung, Pak-wah ip, Chan-wo chan v. Wijngaarden, Gerritzen, v. Reenen, Blomvliet, Stam Schubert, Anderiessen, v. Deijck Been, Diepenbeek Keyzer A1 direct zet Ajax in met snelle aanvallen, geleid door Stam uit één, waarvan de rechtsback maar ternauwer nood kan redden. Het spel beweegt zich zeer snel en wij aanschouwden een snel en zuiver voetbalspel op de hoogte van een goeden eerste klas wedstrijd. De Chineezen toonden goede techniek met vlugge be wegingen, en groote snelheid te bezitten. Die snelheid is natuurlijk in overeenstemming met hun lichaams bouw en het is wel aardig een vergelijking te treffen met onze menschên. Zonderen wij onze lange halflinie uit, dan was de lengte met elkaar in overeenstemming. De factoren voor snelheid waren dus wel aanwezig en hiervan konden wij dan ook ten volle genieten. In snel heid wedijverden onze links- en rechtsbuiten met de bezetters van die plaatsen bij de Chineezen. De spel- ontplooiïng van Ajax gaf duidelijk aan, dat die snel heid der Chineezen een kolfje naar hun hand was. Men demonstreerde een spelletje ,,no charging" om van te smullen. Onze meerderheid kwam tot uiting door een prachtbal van Piet van Reenen, welke echter door den Heer Mutters wegens offside niet toegekend werd. Onze spelers lieten zich evenwel niet intimideeren, want telkens kwamen zij met mooi samenspel terug. Na 25 minuten spelen, ontving onze middenvoor een bal van links en met een plotselingen omdraai kogelde hij den bal ten tweede male in het net. Nu echt 10. De weg scheen nu vrij, want slechts weinige oogen- blikken later benutte Blomvliet een mooien voorzet van Stam, zoodat wij op 20 kwamen. Na den aftrap trok de Chineesche voorhoede op ons doel af. De bal kwam bij den linksbuiten, die met een razende snelheid onder luid applaus, onze rechterverdediging één voor één voorbijstoof. De vinnige aanval werd door Keizer met groote moeite ten koste van een corner afgeslagen. De corner, goed genomen, werd weggewerkt, belandde bij Piet van Deyck, die den bal aan v. Wijngaarden gaf, deze schoot linea recta in de touwen. Een prachtgoal, waaraan Ki-Leung Wong niet kon tippen. Nadat Piet van Deyck door de eenigste „big" van den wedstrijd op komische wijze met moeder aarde kennis gemaakt had, kwam met 30 voor ons de rust. In de kleedkamer der Chineezen heerschte gedurende half-time geen gedrukte stemming, veeleer de hoop om in de tweede helft een beter resultaat te verkrijgen. De keeper bleek geblesseerd, doch niet zóó, dat ver andering noodig geoordeeld werd. Over de verlichting waren zij ten zeerste tevreden en zij ondervonden hiervan niet den minsten last. Wel kwam het hun beter voor ook in het verlengde van de middenlijn een lichtbron te hebben. In het nu volgend gedeelte leek ons het spel der gasten beter en speelde Ajax een zelfbewuster spelletje. Niettemin was het door Blomvliet spoedig 4—0. Dit wordt de Chineezen tè Chineesch. Onder luide aanmoediging van het publiek komen zij opzetten en het gelukt de linksbuiten onhoudbaar voor Keizer te doelpunten, daarmede den stand op 41 brengend. Hierop een prachtaanval der onzen, Gerritzen zet in, het schot wordt ternauwernood door den keeper met den voet gestopt, de bal belandt bij v. Reenen, die hard retourneert, wat een corner tot gevolg heeft. De corner levert niets op, doch onze voorhoede heeft den smaak te pakken, vooral Piet v. Reenen is zeer goed en buiten gewoon bewegelijk. Een prachtig staaltje voetbal laat hij zien, door met drie tegenstanders om zich heen rustig positie te kiezen en een hard schot in te zenden, waar mede China's keeper geen raad wist. 51. Het spel is nu meer verdeeld, een eigenlijke formatie kunnen wij bij de tegenstanders niet ontdekken. Het begin leek op W-formatie, doch deze wijze was door de tactiek van Ajax niet vol te houden. Meestal zagen wij de beide buitenspelers in een vooruitgeschoven positie en de overigen min of meer verdedigend. Toch was het spel van aantrekkelijk gehalte en het werd nog aardiger, toen door een zeer goeden aanval Diepenbeek „vernikkeld" werd en de Chineezen door niet uitkomen van Keizer 52 konden maken. Het publiek ging zich thans meer en meer roeren en bleek bepaald aardigheid in het spel onzer sympathieke tegenstanders te hebben. De invloed bleef niet uit. Hun druk op het Ajax-doel werd in deze periode sterker en sterker, hetgeen tot uitdrukking kwam in een derde IS DE GROOTSTE ONDERLINGE LEVEN SVE RZEKERING «MAATSCHAPPIJ IN NEDERLAND. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 3