INRICHTING FRANSMAN EEN ETMAAL GASTHEER EN GAST DER GHINEEZEN, verzorgt de spelers van AJAX AMSTERDAM-C. TELEF. 36132 PAG. 2 - A J A X CLUBNIEUWS Zoo heeft dan onze vereeniging zich weder van de zichzelf opgelegde taak gekweten en aan leden, dona teurs en publiek een openingsmenu voorgezet, dat klonk als een klok. De eerste gang bestond uit een wedstrijd Ajax Wacker, terwijl de tweede gang het exotisch gerecht bood AjaxChineesch Olympisch Elftal. Zooals het meestentijds met bizondere gebeurtenissen geschiedt, moest ook hier vlug ingegrepen en gehandeld worden en kon ons bestuur door moeizame onder handelingen er eindelijk in slagen dit van verre komend team op de doorreis ParijsLonden naar Amsterdam te laten komen. Een middag wedstrijd was niet mogelijk, waarom verbinding gezocht werd met de Directie van het Stadion, die vlot en volgaarne haar medewerking toezegde, zoodat Ajax in samenwerking met deze directie den wedstrijd arrangeerde op Donderdag 27 Augustus half negen in het Olympisch Stadion bij kunstlicht. Vatten wij de chronologische volgorde van dit ge beuren op dan volge allereerst de mededeeling, dat zich Woensdagavond omstreeks half tien op het perron van het Centraal Station ter ontvangst van het gezelschap bevonden: De Chineesche consul en personeel van het consulaat, vele leden van de Chineesche Kolonie van Amsterdam, alsmede de meerderheid van ons bestuur. De ploeg bleek te bestaan uit 22 personen, waarmede alras een conversatie in de Engelsche taal mogelijk bleek. Vriendschap was spoedig gesloten en zoo ver namen wij, dat 16 spelers uit Honkong kwamen en 4 uit andere plaatsen. De beide anderen waren resp. de President van den Chineeschen Voetbalbond en de manager. Gedurende den rit naar het American Hotel ontpopte zich één der Chineezen als Nederlandsch onderdaan, die het Hollandsch zeer goed machtig bleek. Hij vertelde jaren in Soerabaya gewoond te hebben en aldaar met Bakhuys gespeeld te hebben. Hij zeide verder vernomen te hebben, dat de spelkwaliteit van al onze Nederlandsche eersteklassespelers op gelijke NIC. WITSENSTRAAT 5 b. d. WETERINGSCHANS voor Massage, Sportongevallen en Indoortraining VRAAGT ONS TARIEF VOOR VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN, ZOOWEL VOOR VERENIGINGEN ALS VOOR PARTICULIEREN MM hoogte stond van het peil van onzen nationalen midden voor, zoodat zij zich bewust waren een zwaren strijd tegemoet te gaan. Niettemin hoopten zij een zoo goed mogelijk resultaat te verkrijgen. Donderdagochtend werd de traditioneele tocht naar Volendam ondernomen en ook dit gezelschap waar deerde deze trip ten zeerste. Onze Volendamsche meis jes en vrouwen moesten herhaaldelijk een batterijvuur van camera's ondergaan en vele souveniers zullen in China getuigen van de op klompen loopende en groote pijpen rookende Hollanders. Een persfotograaf, die ons gezelschap vergezelde, legde eenige van deze zeer leuke momenten vast. Uit de gestelde vragen konden wij opmaken, dat onze gasten zoo het een en ander van ons land wisten en voornamelijk had het werk van de afsluiting der Zuiderzee hun bewondering. Jammer was het daarom, dat de tijd het niet toeliet dit grootsche werk te doen aanschouwen. Terug in Amsterdam was het geheele gezelschap de gast van den Chineeschen Consul, alwaar een ge animeerde stemming heerschtte. Aan het eind van den maaltijd sprak allereerst de Consul zijn landgenooten toe, hetwelk door den leider der ploeg beantwoord werd. U hiervan een gestenografeerd verslag te geven, is mij onmogelijk, wel dat de president overgaande in het Engelsch bizonder hartelijke woorden richtte tot zijn nieuwe Hollandsche vrienden, hetgeen Koolhaas gelegenheid gaf niet minder hartelijk te reciproceeren. Een kort bezoek aan ons eigen veld, wederom een mittrailleurvuur van foto^ en filmapparaten en uit de uitroepen van bewondering zou het ons niet ver wonderen binnenkort het bericht van emigratie van onzen huisarchitect Roodenburgh naar China te lezen. ïfC De wedstrijd zelf werd gespeeld in een voor voetbal zeer behoorlijke temperatuur en in omstandigheden, welke men zich niet beter wenschen kan, desondanks was de publieke belangstelling niet overweldigend, doch zij, die aanwezig waren, hebben kunnen genieten van een zuiveren fairen voetbalwedstrijd, die door scheids rechter Mutters geleid werd. Van officieele zijde toonden Burgemeester De Vlugt, de Gezant van China uit Den Haag, de Consul van China te Amsterdam, alsmede een groote kolonie uit Rotterdam en Amsterdam hun belangstelling. Voor zitter Koolhaas bood een wimpel aan, terwijl de Rotter- damsche Chineesche kolonie een groote krans offreerde. Om even half negen stelden de volgende elftallen zich op:

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 2