wmrnm OFFICIEELE MEDEDEELINGENc TRAINING, CLUBAVONDEN, VERKIEZING AANVOERDERS. INVULLING FORMULIEREN. MODERNE KLEERMAKERIJ G. R. TER HORST beveelt zich aan bij Leden van AJAX PAG. 12 - AJAX CLUBNIEUWS WEJIZEQENQ EN DE EEGELS VAN HET VQETBAILSPEE. Men neme nota, dat met ingang van heden de na volgende wijzigingen van kracht worden: Regel 7. De doelschop moet rechtstreeks buiten het strafschopgebied worden getrapt. Het is dus niet ge oorloofd, dat een speler den bal naar een doelver- dediger trapt, waarna deze den bal in het spel brengt, al dan niet met behulp van de handen. Bij overtreding moet de doelschop worden overge nomen. Regel 8. Wanneer de doelverdediger den bal in zijn handen vasthoudt, mag niet naar den bal worden ge trapt, of een poging daartoe worden gedaan. Overtreding wordt gestraft als onbehoorlijk gedrag. Regel 10. Wordt een vrije schop genomen op min der dan 9 Meter van de doellijn, dan mogen de spelers zich op de doellijn tusschen de doelpalen opstellen. Voorgesteld als Adsp.-lid: W. Schouten, B. Merkelbach, L. Niesing, A. Huis man, L. Tas. Bedankt als o.l.: A. Aarsen, M. Barentz, J. Gorris, S. v. Hoorn, N. Kromberg, G. J. J. de Lange, P. W. Paulsen, W. G. Peeters, J. Steen, A. Stokvis, C. N. Kool, M. Rol, M. Blöte. Ingaande heden zal de training weder plaats vinden op de terreinen aan den Middenweg: Dinsdagavond: voor le, 2e, 3e en 4e elftal. Woensdagmiddag: adspiranten (voorloopig Kruisl.). Woensdagavond: voor A.V.B.-elftallen en junioren. Donderdagavond: le en 2e elftal. NEDERLAND—NOORWEGEN op 1 November a.s. te Amsterdam. Kaarten voor dezen wedstrijd kunnen worden aan gevraagd aan het secretariaat onder inzending van de verschuldigde gelden. Eere-Loge 5,10 Zuidelijke ,,2,10 Eere-Tribune 4,10 Staanplaatsen 1,10 Marathon Tribune 4,10 Jongensplaatsen 0,60 Zijvakken ,,3,10 Indien bij de aanvraag geen gelden worden over gemaakt, worden deze terzijde gelegd. Kaarten worden niet toegezonden. J. ELZENGA, secretaris. De eerste clubavond zal plaats vinden op Vrijdag 2 October a.s. in Hotel Suisse" ingang N.Z. Voor- burqal. J. ELZENGA, secretaris. De spelers worden er op gewezen, dat voor den eersten competitiewedstrijd de aanvoerder moet worden gekozen, evenals de reserve-aanvoerder. De namen moeten zoo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan den heer A. de Wit, Valentijnkade 44. Aanvoerders Jeugd-elftallen worden door de Jeugd commissie benoemd. Nu binnenkort de competitie weder gaat beginnen, hebben ook de betreffende aanvoerders zorg te dragen, dat de hun verstrekte formulieren beantwoorden aan de voorschriften van de bonden. Juiste invulling der namen van de spelers, die aan den wedstrijd hebben deelgenomen. Hiervoor is noodig het formulier na den wedstrijd even te controleeren, ook al is dit reeds in gevuld. Spelers, die tijdens den wedstrijd worden vervangen, hetzij door ongevallen of om een of andere reden van het veld worden gezonden, moeten op het formulier worden vermeld, benevens de namen van de invallers. Waarschuwingen gegeven door den scheidsrechter moeten eveneens worden doorgegeven. Wq" rekenen op Uw medewerking, dat alles nauw keurig geschiedt, dit voorkomt boete en bespaart ons veel administratieve beslommeringen. Ongevallen aan spelers overkomen, ook van de Jeugd-afdeeling, dienen direct na den wedstrijd te wor den doorgegeven aan het secretariaat. Wij verwachten tevens, dat de betreffende commis sieleden bij een wedstrijd aanwezig, de noodige mede werking inzake het bovenstaande zullen verleenen. Grensrechters mogen alleen zijn werkende leden. Hierop dient gelet te worden en behoort de aange wezen reserve, indien geen ander lid aanwezig, deze taak te vervullen. Het komt wel eens voor, dat een ander graag deze taak op zich neemt, maar dan heeft de aanvoerder zich te overtuigen, dat het een werkend lid is. Nu de A.V.B. de vereeniging belast met 2,50 administratiekosten voor een te houden onderzoek in zake het uit het veld zenden van een speler, deelen wij mede, dat deze kosten eventueel door den betreffende moet worden betaald. Wij spreken natuurlijk af, dat dit niet voorkomt Wat U allen natuurlijk wel weet, dat wij geen pro testen van A.V.B-, Junior- en Adspiranten-elftallen doorgeven. Let hierop, aangezien dit het vorige jaar eenmaal is voorgekomen en natuurlijk niet behoorlijk is doorgegeven. DIAMANTSTRAAT 41 - AMSTERDAM (Zuid)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 12