Peek&Cloppenburg A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 11 IDENDETEITSK AAMTEN. VAN DE MED ACTIE. kunnen uitkomen en het slagwerk op een wat hooger niveau weten te brengen, dan behoeven wij de eventueele degradatiewedstrijden tegen Haarlem II of R.C.H. nog niet al te pessimistisch tegemoet te zien, al zijn wij er van doordrongen, dat genoemde teams heel wat mans zijn. Maar dan moet er ook geducht geoefend worden. Hieraan ontbreekt echter nog wel het een en ander. Over het verloop van deze ontmoeting nog het volgende: De Haarlemmers begonnen het eerst aan slag. Doordat Koenen nog niet direct de juiste richting kon vinden, viel het den gasten niet moeilijk in de eerste innings driemaal het thuishonk te pas- seeren. Werper Pijnakker daarentegen had al dadelijk succes en zette ons team voor nul aan den kant, daarbij goed gesteund door zijn fielders. Trouwens, ook Teddy werd gedurende den strijd zeer goed door zijn makkers bijgestaan. Tot en met de zesde innings slaagde geen der clubs er meer in een looper thuis te brengen. Nadat H.H.C. in de daarop volgende beurt een tweetal runs had gescoord, kon Ajax door v. Tuyl de eerste run noteeren, dank zij een prachtige tik van Weppner, die door Hartog Sr. gemist werd. De achtste innings leverden voor beiden een flink aantal punten op. Merkwaardigerwijs kregen Koenen en Pijnakker in deze beurt tege lijk een inzinking. Nottrot en Moll namen hun plaatsen in en deden dit zeer goed. In de laatste innings werd het vonnis voltrokken. Captain Schelvis achtte vervanging van Nottrot door Koenen nood zakelijk. Dit bleek echter een misrekening te zijn, want de rood- broeken legden er nog eens geducht het hout op. Invaller C. Mulder gaf o.a. een fraaien driehonkslag. Ook de andere invaller liet zich niet onbetuigd, doch thans vond hij een Ajax-velder op zijn weg. Vijf runs waren het resultaat van deze laatste beurt. Ons negental kon op het bowlen van Moll geen vat meer krijgen en met een eervolle 166 nederlaag kwam het einde. Aan slag bleek Piet Weppner bijzonder op dreef. Ook eenige fraaie vangen van Gisch- ler, W. Bakker, Rotgans, v. Tuyl en Weppner dienen aan de vergetelheid te worden ontrukt. De aanmoedigingen van vroegere cracks, zooals Joop Smit en Martens, werden zeer op prijs gesteld. De scoringscijfers luidden: H.H.C. 300000265 16 Ajax 000000150 6 H.H.C.—AJAX 23—11. Des anderen daags vond de returnmatch in Haarlem plaats. Daar thans Jan Stam en Kreugel van de partij zouden zijn, hadden wij gegronde hoop, dat wij het er minstens zoo goed als den vorigen dag zouden afbrengen. Hoe groot was echter onze teleurstelling toen bleek, dat slechts 8 spelers aanwezig waren om den strijd tegen de leiders aan te binden. Twee vaste spelers en twee reserves schitterden door afwezigheid, 't Is werkelijk fraai! Om onder deze omstandigheden slechts een 2311 nederlaag te lijden is voorwaar geen slecht resultaat. Zelfs spelers van de vereeniging Haarlem, die bij dezen wedstrijd het grootste belang hadden, waren vol lof over den grooten tegenstand, dien wij geboden hadden. Ajax opende op het werpen van Kleve met een nul. Ook H.H.C.'s totaal was in deze beurt uiterst laag. Slechts v. d. Heuvel Rijnders kon de thuisplaat passeeren. In de tweede innings was de stand weer gelijk. Nottrot kwam thuis, terwijl H.H.C. door goed fielden van onze jongens geen resultaat boekte. Nadat Stam en W. Bakker door een vrijen loop waren binnengekomen, nam Moll in de 3e beurt het werpen van Kleve over. Deze zorgde er voor, dat het aantal runs tot twee beperkt bleef. De eerste drie aan slag zijnde Haarlemmers wisten allen thuis te komen, doch hun opvolgers wer den achter elkaar in het veld uitgemaakt. De vierde innings bracht ons niets op, terwijl Nottrot moest toezien, dat de V.Red en white soeks" hun voorsprong met 3 punten vergrootten. Toen Moll in de 5e beurt een inzinking kreeg, werd hij door Pijnakker vervangen. Ook hij had niet direct succes. Met twee man uit en twee honken bezet deed die hatelijke automatische nul onzen kans op nog eenige punten teniet. Na innings hadden de roodbroeken nog slechts een 12-10 voorsprong. H.H.C.'s achtste beurt maakte echter aan alle onzekerheid een einde. Door vermoeidheid onzer werpers en eenige foutjes van de fielders schoot het totaal der gastheeren met sprongen omhoog. Verder dan een punt door W. Bakker, dank zij een schijnbeweging van Moll, konden wij het niet meer brengen en wij moesten wederom de eer aan onze sympathieke tegenstanders laten. Ajax 01203 3 01 1 11 H.H.C. 1 0332 1 2 1 - 23 Meteorenweg 45. J. L. G. STAM. Aanvoerders A.V.B.-, Junior- en Adspirant-elftallen hebben op het volgende te letten: Een speler is verplicht te allen tijde zijn identiteits kaart bij zich te hebben en op eerste aanvraag van den scheidsrechter, een bondsbestuurder of lid eener com missie, te toonen. Weigert hij hieraan te voldoen, dan maakt hij zich schuldig aan wangedrag. De aanvoerder is verplicht vóór den wedstrijd te controleeren, dat iedere speler zijn kaart bij zich heeft. Spelers, die nog niet in het bezit zijn van een iden titeitskaart, geven hiervan direct kennis aan den heer A. de Wit, Valentijnkade 44. Copie voor het volgend nummer moet uiterlijk Maan dag 28 September a.s. in het bezit van M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81, zijn. Getrouwd: JOHANNES PETRUS HENDRICUS BAPTISTE THIRY en JOHANNA WILHELMINA BEEKMAN Amsterdam, 18 Augustus 1936. Allard Piersonstraat 4 11. Onze hartelijke gelukwenschen. (Red.)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 11