A WIM DORENBOSt NUMMER 10 /3 19e JAARGANG 1936 4 4 verschijnt maandelijks - juni ===- Onder Redactie van: CH. H. GEUDEKER, J. KOOMEN en J. L. MELCHERS Afd. Advertentiën: B. WESSEL, Mauvestraat 32, 's-Gravenhage. - Telefoon 110978 - Postrekening 113258. Op den 2den Pinksterdag is te Amstelveen ten huize van zijn schoonouders Wim Doren? bos, voorzitter van onze zustervereeniging Blauw?Wit, op den nog jeugdigen leeftijd van 40 jaar overleden. Toen enkele van onze bestuursleden na de Paaschdagen een bezoek aan hem brachten, waren zijne krachten reeds zoo afgenomen, dat elk oogenblik het einde verwacht kon worden. Gelukkig was hij zelf niet bewust, dat wij voor het laatst afscheid van hem kwamen nemen, want bij ons vertrek zeide hij mij nog: „op het oogenblik valt het spreken mij een beetje moeilijk, maar over een week of drie zal ik je bij een van de kam? pioenswedstrijden revanche geven". Die ge? legenheid is hem helaas niet meer geboden. Een ontzettende ziekte heeft een einde ge? maakt aan het leven van dezen bekwamen, braven sportmakker. Niettegenstaande zijn club boven alles ging, had hij ook nog waar? deering voor de verrichtingen van onze ver? eeniging en het Nederlandsche voetbal in het algemeen. En bij ons laatste bezoek was hij onder den indruk, dat daar aan zijn ziekbed de Rood?Witte en Blauw?Witte kleuren ver? eenigd waren, want door hem was de ver? wijdering tusschen onze beide vereenigingen niet ontstaan. Het deed hem goed, dat Ajax en Blauw?Wit vriendschap hadden gesloten. Laten onze beide bestuurderen bij het nemen van besluiten zich steeds afvragen: „Is dit wel in den geest van Wim?", dan twijfel ik er niet aan of onze vereenigingen hebben voor eeuwig vriendschap gesloten. Persoonlijk heb ik jaren lang in de W.E.K., en A.V.B. met hem mogen samenwerken en ik geloof niet, dat er ooit een onaangenaam woord tusschen ons beiden is gewisseld. Bij dit verscheiden gaan mijne gedachten in de allereerste plaats naar zijn gezin, dat een goed echtgenoot en vader verliest. Laat het voor zijn vrouw een troost zijn, dat zij alles en alles heeft gedaan hem in dezen moeilijken tijd terzijde te staan. Want een moeilijken tijd was het voor haar: de dood kon immers elke minuut een einde maken aan het leven van onzen prettigen sportmakker. Wat Dorenbos voor Blauw?Wit is geweest, wij allen weten het. Onze zustervereeniging verliest in hem een krachtig bestuurder. Ajax was Zaterdag j.l. bij de begrafenis door enkele bestuurderen vertegenwoordigd, welke voor het laatst uiting gaven aan onzen dank voor hetgeen Wim voor het Neder? landsche voetbal heeft gedaan. M. J. KOOLHAAS, Voorzitter.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 1