AJAX WEER KAMPIOEN. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm A J AX CLUBNIEUWS - PAG. 109 Wat velen in den lande tot een erger nis begint te worden, wat zich dan ook wel weer zal uiten in verschillende or ganen, dat is ons Amsterdammers een groote vreugde. Ajax is weer kampioen! Persoonlijk hebben we gedurende de gansche periode in de eerste klasse van Ajax de verrich tingen der roodwitten gevolgd en alle kampioenschappen als het ware mee ge maakt en dan moet ons van het hart, dat dit elfde afdeelingskampioenschap als Westelijke eerste klasser het meest onver wachte en het merkwaardigste voor ons is, dat Ajax ooit behaalde. Ik geloof ook dat het voor Ajax het meest welkome is! Het is het meest welkome, omdat het komt op een moment waarop Ajax het bepaald noodig heeft, èn voor haar aan zien in Amsterdam, èn voor de zakelijke situatie in verband met de hooge lasten, die de exploitatie van het prachtige eigen stadion begrijpelijkerwijze meebrengen. Toen, nog niet lang geleden, Ajax een baisse-tijd mee maakte, toen 't elftal ver der er. verder van de eerste plaats af dwaalde en een deel van 't publiek Ajax in den steek dreigde te laten, toen was voor 't eerst, na zéér langen tijd, Ajax niet meer de eerste club in Amsterdam. Elders schreef men dat Ajax eindelijk van 't hooge voetstuk afgestooten was en tot de door- snee-clubs was komen te behooren. En de geringe belangstelling bij verschillende wedstrijden in de Meer gaf een beeld van de ommekeer die zich in de Amsterdam- sche voetbalwereld bezig was te voltrek ken. Ajax op het tweede plan, Blauw-Wit kampioen en de leidende club in Amster dam, dat scheen in eens verwezenlijkt te worden. Hoe geheel anders is het geloopen. Het is alsof dit voor eiken waarachtigen Ajaxied dreigende schrikbeeld tot een verhoogde krachtsinspanning geïnspireerd heeft en terwijl aan den anderen kant van onze goede Amstelstad, tegen ieders ver wachting, de kampioenskans helaas zoo goed als verloren ging, steeg zij voor Ajax van week tot week, kwam 't verloren ge waande terug. Die kans is aangegrepen op voortreffelijke wijze en de kroon op 't werk werd j.l. Zondag op Houtrust gezet. Daar is vooral vóór de rust een prachtige, gave partij gedemonstreerd, waar ik Ajax in dit seizoen niet toe in staat geacht heb. Dat enkele vrije schoppen op het einde van de tweede helft hielpen om tot doel punten te geraken, doet niets af aan het feit, dat Ajax véél en véél beter speelde dan H.B.S., doch ook beter dan in de voorafgaande ontmoetingen. We hebben ons verbaasd over de uitingen in verschil lende bladen, die het zoo'n matige ver tooning vonden! We hopen dat Ajax in de kampioenscompetitie zóó spelen zal en weet men dan de toch heusch volkomen onnoodige inzinking te vermijden, die nu een korte periode na de rust waarneem baar was, dan vermoeden we dat rood wit het een heel eind in de richting van het zesde kampioenschap van Nederland schoppen zal. Daar moet het heen, mannen! Het is op een prachtig moment, dat ge de stijgende lijn te pakken gekregen hebt. De eind spurt begon juist bijtijds en de climax trad juist in, nu het noodig is, want voor het Paaschtournooi en voor de acht kampioens wedstrijden zal heel wat gevergd worden van de ploeg. Is 't niet merkwaardig, dat men juist nu weer vast in den zadel zit, dat het zelfvertrouwen terug gekeerd is en met den goeden vorm der spelers in dividueel ook het juiste teamverband, waarin Ajax altijd nog een eigen cachet weergeeft. Het is weer een kampioensploeg in den goeden Reynoldsstijl, die we Zondag op Houtrust aan 't werk zaken.. Voor dit herstel na de moeilijke winterperiode neem ik mijn hoedje af. Bestuur en spelers, trainer en elftal commissie: m'n respect! Hier is knap werk geleverd, hier is ook getoond, dat, als 't er op aan komt en 't kwam er geducht op aan! Ajax nog Ajax is. Mijn hartelijke gelukwenschen met dit bravour-kampioenschap! J. HOVEN. ia l—

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 9