l/Zl/Z LANGS DE LIJNEN, ZIEKTEKOSTEN-VERZEKERING A J A X CLUBNIEUWS PAG. 95 Onze junioren en adspiranten zijn ook door de vele afkeuringen van de speelvelden bijna niet in het veld geweest. Zondag j.l. echter zijn de weergoden ons wel gevallig geweest en zoo waren er niet minder dan zeven elftallen in actie. Alle hebben een flinke over winning behaald en reeds thans beginnen in de com petitiestanden zich de posities, waarin onze elftallen zich bevinden, duidelijk af te teekenen. En deze zijn ongetwijfeld zeer verheugend. Er staan voor eenige elftallen nog lastige wedstrijden op het programma, doch met de noodige energie kan er veel bereikt wor den. Jullie komt toch allen geregeld trainen, want dat scheelt jullie in macht en geeft reeds een niet onbelang- rijken voorsprong op de concurrenten, die veelal deze training moeten ontberen. iD'e volgende maal hopen wij eenige kampioenen te kunnen gelukwenschen met hun successen. Maar dan mogen er geen steekjes gevallen zijn, dat spreken wij toch af, niet? De veteranen hebben verdienstelijk werk laten zien. De laatste wedstrijd tegen D. K. S. V. had echter een minder prettig verloop. In het vuur van den strijd bot sten een tweetal slagers dusdanig tegen elkaar op, dat één hunner met een hersenschudding in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Dat onze jongens het nadien bepaald voorzichtig aan hebben gedaan, zal niemand hun kwalijk nemen. Desondanks liep Theo Schetters nog een hoofdwonde op. J. K. In de allereerste plaats wenschen wij hier Quick" uit Den Haag, meer bekend onder den naam de „Haan tjes", geluk met hun veertigjarig jubileum. Wij hebben deze sympathieke tegenstanders reeds in jaren niet meer ontmoet, maar toch blijven steeds in onze herinnering de prettige wedstrijden, die wij tegen hen mochten spelen. Wij wenschen de „Haantjes" een spoedigen terugkeer naar de eerste klasse. Ten tweede R.C.H., de sympathieke club van voor zitter Scheen en niet te vergeten ex-captain Peer Krom. Proficiat met het vijf en twintig-jarig jubileum en nog vele jaren erbij! Onze jongens hebben met R.C.H. nog een appeltje te schillen. Moge het een even faire wedstrijd worden, als verleden jaar en mogen wij elkaar noa vele malen op het groene veld ontmoeten. DE ZOEN (HESTomsce.) Bij K.F.C.Ajax is mij iets overkomen, Dat ik nooit had durven droomen. Het gebeurde toen wij een mooi en aanval verrichten, En een dame onheil in mijn hartje wilde stichten. Zij riep n.l.: „Jongen, maak een goal dan krijg je een zoen". Nu vraag ik U, geachte lezer, wat zoudt gij in zoo'n geval doen? U zoudt natuurlijk zooveel mogelijk doelpunten gaan maken. Maar helaais het valt niet mee den bal goed te raken, Daarbij zaten die K.F.C.-ers je boven op de voeten, Terwijl het veld geleek op een ijsbaan met zomersproeten. Ik had dan ook al lang den moed opgegeven, Toen ik in de laatste minuut de kans kreeg van mijn leven, De bal kwam gelukkig terecht in het net, En ik had eep goal, met als premie een zoen, gezet. Nu zult U wel denken, wat verbeeldt zich wel zoo'n broekie, Maar heusch, geachte lezeressen, ik prefereer een kusje boven [een koekie. Na afloop van den wedstrijd heb ik dan ook naar die dame [uitgekeken, Maar, oh groote teleurstelling, dat vrouwmensch had de vlag Dit viel mij bitter en bitter tegen. [gestreken. Edoch, tusschen U en mij gezwegen, Stel eens voor dat die dame haar plicht had gedaan En mij daar niet zonder een zoen had laten staan. Wat zou dat bij ons een doelpunten geven, De keeper der tegenpartij zou het niet overleven. Tevens zou iedere ispeler de doelpunten zelf willen zetten, En zou hij alleen op de damessupporters aan den kant gaan letten. Er zou dus ontstaan onder ons een groot egoïsme, Terwijl het in strijd komt met ons amateurisme. Want indien de K.N.V.B. hoort van deze sotternij, Dan zegt ze beslist: „Dat is omkooperij Die spelers krijgen meteen levenslang, Want dat is voor het voetballen van groot belang. Dus dames, indien ge hier over na hebt gedacht En gij wilt ons beloonen, roep het dan zacht. Ten eerste is het beter dat niemand het hoort, Terwijl wij dan niet door de K.N.V.B. worden gestoord. Tot slot breng ik nog dank uit namens ons allen Voor die trouwe supporters, wier juichkreten schallen, Wanneer wij weer met een overwinning naar huis toe gaan. En al staan wij dan niet boven aan, Zij er toch altijd zijn om ons aan te vuren. Daarom zal het ook niet lang meer duren, Of wij zullen weer zijn wat gij verwacht, Misschien, dat dit de wond iets verzacht. Want al zal het dit seizoen waarschijnlijk niet meer gaan, Het volgend jaar zullen wij zeker weer boven aan de ranglijst staan. P.S. De laatste twee regels gelieve U over te slaan, Want wij stevenen hard op ons kampioenschap aan. Gé. SLUIT UWE DOOR JOOP PELSER BIJ DB KEIZERSGRACHT 257 - AMSTERDAM-CENTRUM - TELEFOON 31486

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 9