STADT-SCHANKE Lunch f 0.75 Diner f 1.00 A A X CLUBNIEUWS - PAG. 93 Het gezegde: „Men weet nooit, hoe een stuivertje rollen kan", is reeds meerdere malen op voetbal toe gepast, en ook nu, wanneer wij deze regels schrijven, heeft het beroemde stuivertje een van zijn grillige rol len gedaan. Het heeft, laten wij het eerlijk bekennen, voor ons niet ongunstig gerold, maar het is nog niet geheel tot stilstand gekomen. Het rolt nog tot zoolang de competitie duurt. Dan is het ,,rien ne va plus" en het zetten hiermede gedaan. Laten wij de hoop uit spreken, dat de croupier'1 zal annonceeren rouge six", waarmede dan de laatste zes puntjes, welke wij nog noodig zullen hebben, bedoeld worden. Maar dit alles is nog toekomstmuziek en laten wij ons eerst bepalen tot hetgeen de maand Februari ons bracht. Slecht weer, zult u ongetwijfeld zeggen en u hebt gelijk. Maar ook schitterende resultaten, dat kunt u ons toch niet tegenspreken. Warden niet K.F.C., V.S.V. en Haarlem verslagen? En brachten deze overwinningen ons eerste elftal niet op de eerste plaats van de rang lijst? Onzen spelers brengen wij voor deze prestaties gaarne hulde. Maar wij zijn er nog niet, want er staan nog een drie tal wedstrijden op het programma, die heusch niet malsch zijn. Xerxes en R.C.H. zullen wij nog op ons veld ontmoeten, terwijl de eenige uitwedstrijd is die tegen. H.B.S. Zoo men ziet, is oppassen de boodschap. Onze spelers zullen goed doen hun tegenstanders niet te onderschatten en het verdient misschien aan beveling, dat onze leiders voor deze wedstrijden eens terdege met de spelers praten over een en ander. Deze methode heeft, zooals een ieder heeft kunnen bemerken, ons Nederlandsch Elftal veel zelfvertrouwen en het noodige feu sacré gegeven, hetwelk ook voor ons in de laatste wedstrijden onontbeerlijk is. Dit middel is onge twijfeld de moeite van het overdenken waard en het verdient misschien aanbeveling om in de toekomst op meer regelmatige wijze toe te passen. Zondag j.l. zagen wij ons elftal in actie tegen een der kampioenspretendenten van het Zuiden, B. V. V. De eerste helft van dezen wedstrijd was verreweg het in teressantste gedeelte. De gescoorde goals waren van behoorlijk gehalte en het dient bovendien vermeld, dat men thans, meer dan in de competitiewedstrijden, die gene den bal toespeelde, die in een betere positie stond, om te scoren. Onze spelers zullen dit systeem zeer spoedig in de competitiewedstrijden in de praktijk moe ten brengen. Versta mij echter goed, geachte lezers, ik bedoel niet, dat onze spelers in de competitiewedstrijden met moedwil wel eens te vlug schieten, doch wijt dit alleen aan zenuwen. Mogen onze jongens die spoedig te boven komen. Vermelding verdient nog de „toover- goal" van Blomvliet. Wij denken, dat hij er zelf niet op bedacht was. Door de slechte toestanden der velden in Februari zijn slechts weinig wedstrijden voor de andere elftallen doorgegaan, waardoor weer de noodige achterstand in de afwerking van het programma is ontstaan. Wij wil len maar hopen, dat Maart ons in dit opzicht beter zal bedenken, De volgende maand publiceeren wij weder de standen, waarop onze spelers dan de positie van hun elftal kunnen zien. Door de herhaalde afkeuringen, komen vele spelers al dien tijd niet in het veld, en zij zullen goed doen zich juist thans, nu het veelal om de laatste loodjes gaat, in een prima conditie te bevinden. Training is dus een eerste vereischte en wij roepen dan ook onze spelers op, om vanaf heden nog eens extra in training te gaan, teneinde de best mogelijke resul taten te bereiken. J. K. Leidscheplein Telef. 33072 Amsterdam-C. REISGEZELSCHAPPEN welke naar Amsterdam komen, lunchen en dineeren in de Stadt-Schanke.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 7