PAG. 90 JA WAAROM Maart. 1936. (Roert zijn staat). OPENING TUNNEL (OOST). LEDEN EN DONATEURS!! STEUNT onze Adverteerders JACK REYNOLDS. zij STEUNEN ook ons A A X CLUBNIEUWS (fig. C.). Het is onjuist steeds den bal naar den hoek van het veld te brengen. In het moderne hedendaagsche voetbal snijden de vleugelspelers de hoeken van het veld af. Onze halfspelers dienen den bal vlugger aan de voor hoede af te geven. Tempo houden is een zeer belang rijke factor. Daarom is het ook in het geheel niet nood zakelijk, dat de halfback ingooit. Dit kan evengoed geschieden door eiken anderen speler, die dicht in de buurt is van den bal, die het leder dan naar den vleugel- half kan werpen, wiens taak het daarna in het alge meen is, om den bal zoo spoedig mogelijk naar de andere zijde van het veld te zenden. Bij een ingooi tegen Ajax, verzuimen de binnenspelers dikwijls vlug genoeg terug te komen, om tegenstanders te dekken, evenals zij bij een ingooi voor Ajax, verzuimen een vrije positie te kiezen. Halfbacks dienen meer afwisseling in hun spel te brengen. Vleugelhalf naar middenvoor en binnenspeler aan den anderen kant. (fig. D.). Rechts loopen en links centeren en omgekeerd, (fig. F.). De middenhalf, die den bal na een ingooi ontvangt, dient het leder zoo spoedig mogelijk naar den vleugel aan de overzijde te zenden (fig. E.). In Schiedam was een der doelpunten het gevolg van het slecht beschermen van ons doel door onze achter spelers. Bovendien gaven zij onzen doelman te weinig be scherming. Deze moet voorts den bal naar den zijkant van het veld wegwerken, inplaats van naar het midden. Hij nam bij eeniae corners een verkeerde positie in. Waarom, heb ik toch getwijfeld, Waarom, deed ik toch zoo dom. Waarom, had ik geen vertrouwen, 'k Vraag alleen,....waarom, waarom? Waren wij dan uitgeschakeld, Waarom nam ik dat toch aan, Enkel, omdat in de kranten, „Ajax kansloos" heeft gestaan Heb ik ook niet eens geschreven, Dat het mis was met de ploeg, Sprak ik niet net als de massa, Als men die een oordeel vroeg „Is er leven, is er hope" Heb ik zelf zoo vaak gezegd. Maar heb ik de laatste weken. Deze spreuk niet zelf weerlegd Één ding heb ik kunnen leeren, Ondanks schrijven en gepraat, Dat ik verder onze kansen, Aan de spelers overlaat. JAMES. De aangeschreven Ajax-adspiranten, die in de op tocht, ter gelegenheid van de opening van den Tunnel in Amsterdam-Oost, zullen mede défileeren, worden ver zocht Zaterdagmiddag a.s. te 2 uur op het Ajax-Stadion 'te zijn met een keurig clubtenue, waarna met muziek naar het centraal punt zal worden gemarcheerd. Zorgt er voor dat onze vereeniging een goeden indruk maakt. vergeet niet bij het doen van inkoopen even de Advertenties in ons clubblad te raadplegen, ge vindt er beslist het juiste adres bij.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 4