INRICHTING FRANSMAN verzorgt de spelers van AJAX FOUTEN IN ONS SPEL, AMSTERDAM-C. TELEF. 36132 A A X CLUBNIEUWS - PAG. 89 Met het gelijke spel tegen Hermes-D.V.S. kregen wij precies zooveel als wij verdienden. De oorzaak van dit povere resultaat zooals trouwens in meer wed strijden in dit seizoen lag in onzen aanval, die altijd een onzer sterkste punten was. Dat komt, doordat wij teveel gesloten of kort spel spelen. Er is te weinig af wisseling en verrassing in. Het spel moet in de eerste plaats meer geopend worden door den middenvoor en den middenhalf. (fig. A.). In Schiedam werd de bal voortdurend door het mid den gespeeld en ons binnentrio schoot tekort in enthou siasme en doorzettingsvermogen. Bijvoorbeeld, wanneer een voorzet voor het doel geplaatst werd, zag men maar zelden meer dan één voorhoede-speler toeloopen. Bij een aanval van den vleugel moeten er echter minstens drie voorwaartsen in den doelmond zijn. Nu zag ik dikwijls de Hermes-keeper zes a zeven meter uit zijn doel komen, om den bal te onderscheppen, terwijl nie mand een poging deed, om den voorzet te bereiken. Integendeel, ik zag dikwijls voorwaartsen van de goal wegloopen. NIC. WITSENSTRAAT 5 b. d. WETERINGSCHANS voor Massage, Sportongevallen en Indoortraining VRAAGT ONS TARIEF VOOR VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN, ZOOWEL VOOR VERENIGINGEN ALS VOOR PARTICULIEREN JACK REYNOLDS ZEGTi Op ons verzoek schreef Jack Reynolds een korte technische beschouwing naar aanleiding van fouten die hij zag in ons spel tegen Hermes D.V.S., den wedstrijd, dien wij in Januari in Schiedam speelden en waarin wij een punt verloren. Hoewel deze wedstrijd reeds eenigen tijd achter den rug ligt, hebben zijn opmerkingen door hun algemeenheid hun waarde geheel behouden en plaatsen wij zijn artikel, dat voor het vorige num mer juist iets te laat kwam, thans nog gaarne. Uit een technisch oogpunt bekeken, was de wedstrijd een teleurstelling. Hermes legde veel meer wil en be slistheid in haar spel, dezelfde factor, waardoor wij tegen A.D.O. verloren. Een der belangrijkste factoren in het voorhoede-spel is het positie-spel. Tal van passes gaan verloren, niet door de schuld van den speler, die in het bezit was van den bal, doch door die van den speler, die den bal moet ontvangen, n.l. doordat hij geen vrije positie heeft ingenomen. Wanneer bijvoorbeeld de rechtshalf den bal in zijn bezit heeft, moet het bijna onmogelijk zijn voor een tegenstander, om het leder te bemachtigen, indien de binnen- en buitenspeler een vrije positie hebben inge nomen. Een van de gevaarlijkste passes in den aanval is die van den linksbinnen naar den rechtsbuiten (rechts binnen naar den linksbuiten) en omgekeerd. Daarvan maken wij lang niet genoeg gebruik, (fig. B.). Vleugelspelers moeten den bal naar den middenvoor plaatsen, zoodra het spel over de helft is gekomen en de middenvoor een plaats heeft ingenomen tusschen den middenhalf en de beide backs van de tegenpartij.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 3