n EEN SCHITTEREND PAASGHTOURNOOI. CARLTON HOTEL CARLTON CORNER mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm NUMMER 7 19e JAARGANG 1936 Afd. Advertentién B. WESSEL, Mauvestraat 32, 's-Gravenhage. Telefoon 110978 Postrekening 113258. Vóórdat de oorlog üitgebroken was, is de vrede al weer geteekend! Het conflict, dat met Blauw-Wit dreigde naar aan leiding van de organisatie van de Paaschtournooien, is bijgelegd en wij mogen zeggen, dat voor beide clubs een bevredigende oplossing is verkregen. Wij gaan nu samen en in samenwerking met het Stadion een groot internationaal Paaschtournooi organiseeren, waaraan in de eerste plaats Blauw-Wit en wij zelf deelnemen en waarvoor verder twee zeer sterke buiten- landsche prof.-ploegen zullen worden uitgenoodigd. Een daarvan staat reeds vast, n.l. Fir.st Vienna (Weenen), terwijl met den vierden deelnemer nog onderhandelin gen worden gevoerd. Indien eenigszins mogelijk zal dit een sterke Britsche ploeg zijn. Bepaald is, dat den eersten dag op ons terrein zal worden gespeeld en den tweeden dag in het Stadion. Daar wij ieder waarschijnlijk eerst tegen de buitenland- sche gasten zullen spelen, ziet het er naar uit, dat Am sterdam den tweeden dag van een Blauw-Wit-Ajax- ontmoeting zal kunnen genieten. Wij danken deze oplossing aan den grooten kleinen man van den A.V.B., den heer Gosschalk, die in een op zijn initiatief gehouden bespreking met onzen voor zitter, den heer Koolhaas en den heer Drilling namens Blauw-W^it, aan het slot van een vrij roerige bijeen komst met dit lumineuze idee voor den dag kwam. Wij verheugen ons over deze onverwachte wending zeer, niet alleen, omdat wij geen conflict met Blauw-Wit wenschen, doch ook voor het Amsterdamsche publiek, dat thans een paar Paaschdagen tegemoet gaat, zooals het nog nooit gehad heeft. Bovendien is voor ons zoo wel als voor Blauw-Wit het gevaar van een strop, dat bij twee concurreerende tournooien groot zou zijn ge weest, hiermede afgewend. Mogelijk zal deze oplossing niet iederen Ajacied kun nen bevredigen, omdat tenslotte ons eigen Paasch tournooi op deze wijze aangetast is, doch men zal be denken, dat het nog altijd beter is te geven dan te nemen en dat wij in de huidige omstandigheden voorzeker ook de finantiëele zijde in het oog te houden hadden. Wij aanvaarden de thans gevonden oplossing dan ook zonder wrok en hopen niet alleen, dat dit Paasch tournooi voor de beide vereenigingen in elk opzicht een succes zal worden, doch tevens, dat de verstandhouding met de Zebra's zal blijven, zooals zij thans weer gewor den is en zooals wij nimmer anders gewenscht hebben. Den heer Gosschalk zeggen wij hartelijk dank voor zijn loffelijk initiatief en voor de prettige en tactische wijze, waarop hij deze zaak behandeld heeft. ZALEN VOOR PARTIJEN EN FEESTMAALTIJDEN HET GEZELLIGSTE BITTERUUR - TZIGANE MUZIEK V

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 1