COMETE HULDEBLIJK AJAX, SPAARBANK VOOR DE STAD AMSTERDAM PAG. 98 A J A X CLUBNIEUWS Eindelijk dan zijn we zoo ver, dat het Comité Hulde blijk Ajax kan worden gelikwideerd en de rekening afgesloten, waarover hieronder meer. Toen het plan vast stond, dat onze vereeniging een eigen stadion zou gaan bouwen, werd in December 1933 ons comité opgericht met het doel gelden bijeen te brengen voor het aanbieden van een huldeblijk der leden bij de officieele opening van ons stadion, en dit als blijvend aandenken aan dit plechtig gebeuren. Het comité, samengesteld uit werkende en ondersteunende leden, bestond uit de heeren: W. F. Egeman, voorzitter; Jan Schoevaart, W. H. A. Gupfert, W. F. Volkers en Tj. de Munnik, secretaris-penningmeester, als de wer kende leden, en de heeren J. H. A. Bakker, G. H. de Marez Oyens, Dr. J. L. Terwen, M. van der Wer ken Sr., G. T. J. Monker en Jules Strauss, als onder steunende leden. Door middel van een circulaire werd den leden ken nis gegeven van de geboorte van ons comité en de bedoeling uiteengezet, waarna weldra de inschrijvingen binnenstroomden. Groote en kleine bedragen kwamen in en het zeer mooie bedrag van 1236.werd in totaal bijeengebracht. De groote vraag was, waaruit het huldeblijk zou be staan. In zeer vele vergaderingen werden allerlei soor ten ideeën en voorstellen uitgewerkt, doch werd ten slotte besloten om het uitstekende idee van onzen architect te aanvaarden, n. 1. om gebrandschilderde ramen met sportieve voorstellingen aan te bieden, be stemd voor de bovenzalen en bestuurskamer in ons stadion. Hoewel dankbaar voor het aanzienlijke bedrag, het welk werd bijeengebracht, moet ik toch met leedwezen memoreeren, dat het doel ,,een Huldeblijk bijeenge bracht door allen" lang nog niet werd bereikt, aan gezien slechts de helft van ons ledental hun bijdrage heeft geofferd. Wat de financiën betreft het volgende: De levering vari het huldeblijk werd door de Firma Bogtman te Haarlem aange nomen voor1250. Bijgeleverd extra raam50. Oorkonde met lijst 12.35 1312.35 Aan giften werd ontvangen 1236. Gekweekte rente2.58 Hiermede is de taak van ons comité beëindigd. Gaarne wil het Comité aan allen, die tot het mooie resultaat hebben bijgedragen, hartelijk dank zeggen, ook aan ons bestuur voor de verleende medewerking en voor het aanbieden van het benoodigde drukwerk. Verder de redactie van het clubblad voor de vele warme aan bevelingen en ook nog een woord van dank aan Dr. Terwen, welke steeds zijn woning voor de ver gaderingen disponibel stelde. Tot slot deel ik nog mede, dat de boeken door de heeren W. F. Egeman, Dr. A. J. L. Terwen en W. F. Volkers werden gecontroleerd en accoord bevonden, waarvoor aan ondergeteekende décharge werd ver leend. De boeken en bescheiden gaan thans naar onzen secretaris, die zich bereid heeft verklaard om ieder in de gelegenheid te stellen zijn bijdrage te controleeren. Het Comité Huldeblijk Ajax, TJ. DE MUNNIK, Secr.-Penn Hieronder nog een specificatie van de ingekomen giften: 1 a 50.— 1 25.— 16 49 2 14 235 19 7 10 55 5 10.— 5.— 4.— 3.— 2.50 2.— 1.50 1.25 1.— 0.50 414 leden 50.— 25 160. 245. 8. 42 587.50 38.— 10.50 12.50 55.— 2.50 1236. Bijbetaald door comité 1238.58 73.77 1312.35 OPGERICHT IN 1848 Hoofdbureau SINGEL 544-546 Spaarbusjes gratis in bruikleen te verkrijgen. In 1935 werd door middel van deze busjes ruim f 211.000— gespaard, u

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 12