STADT-SCHANKE w//////m///////^^ SOME SENSES AND SOME NONSENSES* Lunch f 0.75 Diner f 1.00 A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 81 „To be, or not to be", als dat ooit de kwestie ge weest is, dan zal het a.s. Zondag de kwestie worden. Als U dit clubblad in handen krijgt, dan is u zoo ge lukkig het reeds te weten, nu ik deze regelen neder- pen, ben ik jammer genoeg nog niet zoo ver, en moet ik rustig nog een paar dagen wachten, voordat onze mannen den strijd met de Rotterdamsche Spartanen gaan uitvechten. Jongen, jongen, wat zal dat Zondag spannen. Win nen we, dan maken onze kerels nog een prachtkans, doch verliezen we dan kan Hendrik de kampioensvlag wel voor een jaartje motvrij opbergen. Mocht het laatste ongelukkigerwijze waarheid worden, denk er dan alleen om, dat de vlag in motzak komt, want volgend jaar hebben wij hem ,,so wie so" weer noodig. Het is met deze competitie anders precies als met een stuk kauwgom, de smaak gaat er zoo langzamerhand een beetje af, maar de rek zit er nog meer dan vol doende in. Dat de a.s. kampioen voorloopig nog niet uitgevoetbald is, is in ieder geval een ding, dat zeker is, en ik geloof vast, dat die knapen nog ijverig ach ter het bruine geval aanrennen, als mijn zomerpakkie al lang van de stoomerij terug is. Wie er echter kam pioen zal worden... Ik weet het niet, maar dat de factor geluk hier nog een hartig woordje mee gaat spreken/is wel zeker en als dit dan toch zoo moet zijn, dan hoop ik maar, dat wij over een paar maanden de volgende advertentie kunnen opnemen: GEBOREN: „KAMPIOEN", zoon van den heer en mevrouw „Ajax-Fortuna". Hiermede wil ik niet zeggen dat voetbalcapiciteiten niet meer mee zullen spreken, integendeel, onze spelers zullen den volke nog wel degelijk moeten toonen, waar toe ze eigenlijk in staat zijn en daarom, mannen van het eerste, nog even fiksch de sporen er in, de laatste hindernissen zullen om den drommel niet mee vallen; het gaat hier nu eens werkelijk om ,,to be, or not to be". Zooals de laatste maanden gebruikelijk, had het be stuur voor den wedstrijd Ajax-Sparta, ook weer eenige honderden werkloozen-kaarten beschikbaar gesteld. Dat het bij de uitdeeling voor deze match druk zou worden, was te voorzien, dat het echter zoo erg zou worden, dat er wel een paar duizend man voor het hek tezamen drongen, had niemand van ons kunnen verwachten. Logisch was dan ook, dat de kaartjes Spoedig uit verkocht waren, maar helaas, daar was de zaak nog lang niet mee afgeloopen, want de teleurgestelden be gonnen bestormingsallures aan te nemen. Koolhaas, die zoo een beetje alleen de leiding van de expeditie had, moest retireeren. Gelukkig voor hem was ons veteranenveld afgekeurd en kon hij nu dek king zoeken bij de sterke mannen. In no time was er amok en vloog Jan Elzenga heen en weer om de diverse deuren af te sluiten. Als groot strateeg was hij n.l. benauwd voor omtrekkende bewegingen. Gelukkig is alles nog goed afgeloopen, en hoewel een paar kleinere ploegjes nog langen tijd hun best deden om de heele situatie op een guerilla-oorlog uit te laten draaien, was de groote massa toch zoo ver standig om het onbillijke van hun handelwijze in te zien, en het veld verder maar weer aan ons te laten. Laten wij hopen, dat de teleurgestelden volgendén keer meer geluk hebben, maar bovenal, dat zij deze kaartuitdeeling spoedig niet meer noodig zullen hebben. Jan Schubert is gelukkig weer zoover hersteld, dat hij zijn werkzaamheden deze week heeft aangevangen. Hoewel zijn aangebakken enkel nog niet in zijn schoen past en hij zoodoende dus nog wel ver van actief voet bal af zal zijn, is hij weer in zooverre de oude, dat hij weer frank en vrij de „baussenluft" in kan ademen. Leidscheplein Telef. 33072 Amsterdam-C. REISGEZELSCHAPPEN welke naar Amsterdam komen, lunchen en dineeren in de Stadt-Schanke.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 7