H HET COMPETITIE-PROGRAMMA. VAN BOMMEL&Co. NEDERLAND—BELGIË. 71 PAG. 76 A J A X CLUBNIEUWS Toen we Zondag tegen Sparta speelden, was dit eigenlijk een jubileum-wedstrijd. Het is velen misschien ontgaan, maar het was er een, want het was toen precies twee maanden geleden, dat wij onzen laatsten thuis-wedstrijd gespeeld hadden. Dat demonstreert wel heel duidelijk de dwaze wijze, waarop de competitie-programma's samengesteld wor den! Na twee maanden weer eens een thuis-wedstrijd. Hebben de heeren, die deze programma's als een slecht passende legplaat in elkander knutselen, wel eenig idee van de zorgen, die zij ons daarmede aangedaan hebben? Weet men, dat zelfs het „groote en rijke Ajax" (o, wee!) daardoor wel eens in finantieele moeilijkheden kan komen? Weet men Maar men weet waarschijnlijk te veel. In ieder ge val, men wil blijkbaar met teveel rekening houden. Maar of daarmede de algemeene sportbelangen ge diend zijn. wij betwijfelen het. Want als bijv. voor a.s. Zondag niet ter elfder ure D.W.S.Z.F.C. was vastgesteld, dan zou er in geheel Amsterdam (even min ^ls trouwens te Den Haag en Haarlem) geen enkele eerste klasse wedstrijd zijn gespeeld. Waarom? Ajax had graag tegen R.C.H. gespeeld, maar dat kon niet wegensZeeburgia—U.V.V. Kijk, dat gaat ons toch wel een beetje te ver. Trouwens, niet alleen wij zijn ontstemd over deze wijze van vaststelling der programma's. Ook D.F.C., dat ongeveer in dezelfde positie was als wij, is daar lang niet over te spreken en zooals men in de kranten heeft kunnen lezen, heeft zij zelfs willen weigeren om j.l. Zondag tegeh D.H.C. te spelen. Rekenmeesters als Jan Oudheusden beweren, dat wij D.F.C. en Ajax den wedstrijd SpartaFeyen- oord voor de Bloedtransfusiedienst betaald hebben en al is dat misschien een beetje overdreven, er schuilt toch veel waars in. In ieder geval zou D.F.C. aan den wedstrijd D.F.C.-Feyenoord indertijd heel wat meer gehad hebben dan thans, nu zij zelf kansloos gewor den is! Nergens gaat het trouwens zoo mal toe als hier en al zijn we misschien op ander gebied een voorlijk landje, in dit opzicht zijn we echt de Chineezen van Europa. Wat ons betreft, gaat morgen de vaststelling der wedstrijdprogramma's terug naar het Bondsbureau. Want zooals het thans gaat, maq het niet verder gaan. Voor Uw EFFECTENORDERS Telefoon 40414-40614 AM STERDAM-CENTRUM lln O FR VER. V. D. EFFECTENHANDEL PRAATJES VULLEN GEEN GAATJES. Wat praat U, wat kletst U, wat moppert U toch, Wat is U voor kwaads toch misdreven, Wat zegt U? Ojee, had men U van het jaar, Een hoogere ploeg moeten geven? Wat zegt U, is Jansen twee maanden te oud, U meent? En gaat Pieters dra hijgen. En dacht U nu, door Uw wanhopig gezeur, Een kans voor iets hoogers te krijgen? ik weet niet, ik heb er geen zeggenschap in, Ik weet niets van ploegen opstellen, Maar, dat U met praatjes nooit krijgt wat U wenscht, Is iets, wat ik U kan vertellen. Ga trainen, toon daden. Zwam nooit, doe je best, Weest vriend voor je vrienden en, de tijd doet de rest. JAMES. V Ons eerste elftal heeft voor de competie nog de vol gende wedstrijden te spelen: Uit: K.F.C. (a.s. Zondag), Haarlem en H.B.S. Thuis: R.C.H.V.S.V. en Xerxes. Vooral bij de uit-wedstrijden zijn een paar heel zware, maar ook Sparta, H.B.S. en V.S.V. zijn nog niet thuis". Play up, boys! Kaarten voor den wedstrijd NEDERLAND—BELGIë op 29 Maart a.s. in het Stadion te Amsterdam kunnen worden aangevraagd bij het Secretariaat, 3e Helmersstraat 47 b, onder bijvoeging van het verschuldigde bedrag. Aanvragen, die niet vergezeld zijn van de verschul digde gelden, worden onherroepelijk terzijde gelegd. Eenige garantie, dat de aangevraagde kaarten wor den toegewezen, wordt niet gegeven. Aanvragen, die na 23 Februari binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. (loges) DAMRAK 92 UU lJ cn un. v v. ur r uv/ unnnnwuu Directe telefonische verbinding met voor- en nabeurs. I De prijzen zijn Eeretribune Eeretribune Marathontribune Zijvakken Zuidelijke tribune Staanplaatsen Jongensplaatsen 5.10 4.10 4.10 3.10 2.10 1.10 0.60

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 2