V ONZE VERHOUDING TOT BLAUW-WIT. NUMMER 6 19e JAARGANG 1936 Afd. Advertentiën B. WESSEL, Mauvestraat 32, 's-Gravenhage. - Telefoon 110978 - Postrekening 113258. Het schijnt, dat er in de verhouding tot onze zuster- vereeniging Blauw-Wit verandering moet komen. Deze verhouding was tot dusverre steeds goed. Wat er vroeger misschien wel eens gepasseerd is en dan altijd nog meer tusschen onze supporters en die der Zebra's, dan tusschen de clubs zelf is reeds lang ver geten en wij hebben er ons over verheugd, dat er sinds lange jaren,- bij alle sportieve concurrentie, die wij elkander aandoen, een sfeer van prettige samenwerking en goed vertrouwen tusschen de beide vereenigingen is ontstaan. v :i» Den laatsten tijd echter zijn er symptomen waar te nemen, die erop wijzen, dat men van Blauw-Wit-zijde op deze samenwerking geen prijs meer stelt. Het begon voor enkele maanden, toen Blauw-Wit. eenige dagen voordat wij voor de competitie thuis tegen Haarlem" moesten spelen, een vriendschappelijken wedstrijd tegen de roodbroeken vaststelde, waarmede men ons indien de match doorgang gevonden had groote en onnoodige concurrentie zou hebben aange daan. Immers, indien men vier dagen tevoren Kik Smit c.s. in Amsterdam had kunnen zien spelen, zou daarmede de ,,jus" van onzen wedstrijd af geweest zijn. Gelukkig konden wij het ,,Haarlem"-bestuur van de onjuistheid hiervan nog tijdig overtuigen en werd de wedstrijd tot later datum na onzen competitie-wed strijd verschoven. De klap op de vuurpijl is echter ongetwijfeld, dat Blauw-Wit, blijkens een bericht in de dagbladen, voor nemens is gedurende de Paaschdagen een internationaal Paaschtournooi te organiseeren. Net als wij dus! Maar toch wel een beetje anders, daar Blauw-Wit tot dusverre nog nimmer een Paaschtournooi georga niseerd heeft, terwijl wij dit van jaar tot jaar doen. Wij mogen dan ook zeggen, dat wij ons daarmede een gewoonte-recht verworven hebben, dat, naar goed gebruik in de sportwereld, geëerbiedigd wordt. Zooals wij het gewoonte-recht van A.F.C., om het A.R.O.L.- beker-tournooi te organiseeren, eerbiedigen en zooals overal elders, bij den Zilveren Bal, den Groninger Dag- blad-beker, het Spaernestad-tournooi geschiedt. Blauw-Wit schijnt evenwel van plan te zijn, dit, ons recht, niet te willen eerbiedigen. Dat beteekent voor ons schade, zooals het trouwens ook voor de Zebra's zelf geen voordeel kan beteekenen. Want zij zullen toch zeker niet denken, dat wij hierdoor ons tournooi prijs zullen geven! Wat onze vrienden van het Stadion zoo zullen wij hen althans gaarne noemen hiermede vóór hebben, is ons tot nu toe duister. Wij verklaren zonder eenige restrictie, dat wij op hun vriendschap en dat wij óp samenwerking prijs stellen, zoolang... die vriendschap en samenwerking wederzijds blijven. Maar indien men ons tegenwerkt en onnoodig onze belangen schaadt, dan zal men bemerken, dat wij voor die belangen kunnen vechten. Wij willen den oorlog niet! Maar als men hem wil, dan zal men hem hebben!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 1