VAN OVERAL VAN ALLES WAT. L i mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm NUMMER 5 19e JAARGANG 1936 Afd. Advertentiën B. WESSEL, Mauvestraat 32, 's-Gravenhage. Telefoon 110978 Postrekening 113258. Ik ben nu kort achtereen tweemaal met het Nederlandsche elftal op stap geweest, eerst naar Engeland en Ierland en nu naar Parijs. Beide malen ben ik bijna voortdurend in het gezelschap van de ploeg geweest en beide malen heb ik onze jongens een prachtige overwinning zien boeken. Maar meer nog dan deze twee overwinningen heeft de geweldig goede geest, die in dit „samen? geraapte elftal" heerscht, indruk op me gemaakt. De saamhoorigheid, die er in deze ploeg heerscht, is werkelijk voorbeeldig en eigenlijk een wonder te noemen. Menige club kan er vinger en duim naar likken. Als men het mij vraagt, geloof ik, dat dit zuiver een kwestie der leiding is. De leiders van het Nederlandsche elftal, met Karei Lotsy te beginnen, wiens voetsporen nu door Herberts gedrukt wor? den, zijn er in geslaagd een sfeer van groote kameraadschap en vertrouwen in elkander te kweeken. Natuurlijk had men daar ook de goede elementen voor noodig, die men verkreeg door de slechte te weren, maar toen men zoover was had men tevens, naar mijn meening, de basis van het huidige succes gelegd. Daarom is het verwonderlijk, dat in tal van clubs niet getracht wordt hetzelfde middel toe te passen. Het moet zoo langzamerhand toch wel tot een ieder doorgedrongen zijn, dat dit element van kameraadschap?in?de?ploeg plus de geestelijke training factoren zijn van minstens evenveel belang als de technische scholing! Karei Lotsy heeft j.l. Zondag, aan het feest? banket, dat na FrankrijkNederland door den Franschen Voetbalbond werd aangeboden, van de Fransche regeering de gouden medaille voor de Lichamelijke Opvoeding gekregen. Dit is een ze.er hooge onderscheiding in Frankrijk, die slechts diegenen krijgen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport en wij feliciteeren „den Karei" daarmede dan ook hartelijk. Overigens bewijst dit weer eens, dat de profeten nimmer het meest in eigen land geëerd worden. Bij ons valt er van den lintjesregen maar zelden een druppeltje op de sportwereld en wij overdrijven zeker niet als wij zeggen, dat men in Nederland gemakkelijker een lintje verdient op zijn sloffen dan op „spikes". Maar in Frankrijk weet men de waardeering te vinden voor den buitenlander, die zich in zijn land en internationaal voor de sport zeer verdienstelijk heeft gemaakt. In „Football" het officieel orgaan van den Fran? schen Voetbalbond, stond dezer dagen de opzien?

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 1