No. 20 DONDERDAG 20 FEBRUARI 1930 12de JAARGANG 'M j OFFICIEEL GEDEELTE. I A J AXSPART A. ZONDER DIPLOMA GEEN TOEGANG TOT ONZE WEDSTRIJDEN. ONS 30-JARIG BESTAAN. ONS NIEUWE REGLEMENT. CLUBINSIGNES. PER EXTRA-TREIN NAAR EXCELSIOR—AJAX. \tf 1 Verschijnt onder leiding van: fl. C. DESflfllT (Tl. J. EOOEHflflS 1 OUDHEUSDEH Afgevoerd als werkend lid: H. Meschendorp. Het Bestuur heeft besloten leden en donateurs in de gelegenheid te stellen kaarten voor hunne familieleden te koopen en wel in ons Clublokaal Nieuwe Karse- boom", op den Vrijdagavond voorafgaande aan boven- genoemden wedstrijd, tusschen S}A en 10JX uur. Het komt den laatsten tijd herhaalde malen voor, dat leden en donateurs zich aan het Bestuurshuisje ver voegen met de mededeefing, dat hun diploma thuis ge laten of zoek geraakt is. Het Bestuur maakt den leden en donateurs er op attent, dat zonder diploma geen toegang meer zal wor den verstrekt en men dus verplicht zal zijn een toe gangsbewijs aan de loketten te koopen. Aan deze bepaling zal STRENG de hand gehouden worden. Op Dinsdagavond 18 Maart a.s. zullen wij met onze leden en donateurs in de Groote Zaal van ,,Artis" het 30-jarig bestaan van onze vereeniging vieren. Wij hebben gezorgd voor prima cabaretnummers, terwijl beslag is gelegd op hét bekende strijkje van DIK GROENEVELD. Volgende week ontvangt U eene circulaire betref fende het verkrijgen van een toegangsbewijs, terwijl in ons clubblad van 1 Maart a.s. nadere gegevens zullen worden opgenomen. Ad spirant-leden hebben dien avond geen toegang. Met hen zal het Bestuur wederom een auto-tocht naar de provincie maken voor het spelen van enkele wed strijden. Het nieuwe reglement zal den leden en donateurs volgende week worden toegezonden. Club-insignes zijn bij thuiswedstrijden van ons eer ste elftal aan het Bestuurshuisje verkrijgbaar tegen be taling van 0.60. Bij de firma V. Pelser, van Woustraat 33 en S. Swaap, Nieuwe Hoogstraat 36, zijn plaatsen voor den trein en het veld te verkrijgen. Retour 3e Klasse 3.15. Retour 2e Klasse 4.50, Vertrek uit Amsterdam 11.15, teruq in Amsterdam 6.19. Toegangsbewijzen tot het veld: Overdekte tribune 1.35, Open tribune 1.10. Staanplaatsen 0.60. M. J. KOOLHAAS, Secretaris.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 1