den aankoop van materiaal. Het Bestuur houdt over een en ander controle. Moedwillige beschadiging van eigendommen der Vereeniging wordt door den dader vergoed; de schade door het Bestuur te bepalen. HOOFDSTUK VII. Enquête-Commissie Art. 46. Jaarlijks wordt op iedere jaarvergade*- ring eene enquête-commissie benoemd, bestaande uit 3 stemgerechtigde leden, die den leeftijd van 21 jaar moeten hebben bereikt, waarvan minstens 1 bestuurslid als Voorzitter. De commissie heeft tot taak over de al of niet aanneming van een candidaat-lid te beslissen, ter wijl het Bestuur der Vereeniging steeds gemach tigd is tot controle. Art. 47. De commissie bestaat uit Voorzitter, Secretaris en één lid. Zij ontvangt van den lsten Secretaris der Vereeniging opgave der candidaten. Onmiddellijk na het onderzoek der commissie wordt het genomen besluit aan den lsten Secre taris medegedeeld, die verplicht is bij eventueele weigering van een candidaat hem daarvan kennis te geven. Kas- Commissie Art. 48. De Kaseommissie wordt in de Alge- meene Vergadering, bedoeld in Art. 27, voor den tijd van één jaar gekozen en is niet herkiesbaar. Zij bestaat uit drie boekhoudkundige meerderjarige werkende- of eereleden der Vereeniging, die geen Bestuursleden mogen zijn. Zij vergadert zoo dik wijls de Commissie het wenschelijk acht, in ieder geval uiterlijk één maand voor de jaarlijksche Alge- meene Vergadering om het jaarlijksche rapport uit te brengen. Bij accoord-bevinding worden de boeken door alle commissieleden onderteekend, welke onderteekening den Penningmeester ontlast. Zij brengt op de jaarlijksche Algemeene Verga dering verslag uit. De Kas-Commissie zendt het jaarlijksche rapport minstens één week vóór de jaarlijksche Algemeene Vergadering ter inzage aan het Bestuur. Leiders aanverwante sporten Art. 49. De jaarvergadering benoemt uit haar midden de leiders der aanverwante sportafdeelin- gen, die de Vereeniging vertegenwoordigen in de vergadering der sportbonden, waarbij de Vereeni ging is aangesloten. Deze afgevaardigden zijn tevens belast met de leiding der verschillende oefe ningen, waarvoor zij zich met den oefenmeester in verbinding stellen. HOOFDSTUK VIII. Slotbepalingen Art. 50. Alle leden zijn verplicht genoegen te nemen met de besluiten, welke door de Algemeene Vergadering zijn genomen, onverschillig of zij.al dan niet bij het behandelen van dat onderwerp tegenwoordig geweest zijn. Zij verbinden zich tevens tot de goede uitvoering daarvan mede te werken. Art. 51. Bij verandering van woonplaats moet men dit aan den lsten Secretaris schriftelijk melden. Art. 52. Besluiten door het Bestuur genomen, kunnen ten allen tijde, ten genoegen der leden, op eene algemeene vergadering worden herroepen. Art. 53. Indien een artikel in dit reglement voor verschillende uitleggingen vatbaar is, zal die van het Bestuur van kracht zijn. Art. 54. Leden, die klachten hebben in te die nen, wenden zich tot een bestuurslid, die verplicht is hiervan op de eerstvolgende bestuursvergadering mededeeling te doen. Het resultaat van het onder zoek wordt den betrokkene schriftelijk door den lsten Secretaris kenbaar gemaakt. Art. 55. Geen veranderingen kunnen worden ge maakt in dit reglement dan die, welke in een daar voor belegde vergadering door 2/3 der aanwezige leden zijn goedgekeurd. Art. 56. De ontbinding der Vereeniging zal al leen kunnen plaats hebben door eene algemeene vergadering, indien 2/3 der leden aanwezig zijn en drievierde der aanwezige leden zich daarvoor ver klaren. Art. 57. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, geldt de uitspraak van het Bestuur. Zijn zij echter van ingrijpenden aard, dan zal het Be stuur verplicht zijn, de leden te raadplegen. Goedgekeurd in de Algemeene Vergadering d.d. 12 Juni 1912. Herzien in de Algemeene Vergadering d.d 21 Juli 1917. Herzien in de Algemeene Vergadering d.d. 23 Juli 1921. Herzien in de Algemeene Vergadering d.d. 15 en 19 Juli 1929.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 15