v _yj (r" Art. 29. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op verzoek van minstens dertig leden uit geschreven. Dit verzoek moet schriftelijk en onder opgave van redenen bij den lsten Secretaris worden ingediend. In dit geval moet de vergade ring binnen een maand na indiening van het voor stel plaats hebben. Art30. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Alleen volstrekte meer derheid van stemmen beslist, voor zoover daarom trent niet anders is bepaald. Bij staking van stem men beslist de Voorzitter der vergadering. Bij herstemming is gewone meerderheid beslissend. Art. 31. Stemrecht hebben eere-, werkende en junior-leden; de overige leden hebben slechts ad viseer end e stem. HOOFDSTUK V. Gontributiën Art. 32. Bij toetreding als werkend-, junior- of adspirant-lid is men een entréegeld van 2.50 ver schuldigd. Hiervan zijn uitgezonderd Junior- en Adspirant-leden, die tot het werkend lidmaatschap overgaan. Voor contributieregeling leze men art. 21 sub 4. Art. 33. De wijze van betaling der contributiën van werkende-, junior-, adspirant- en ondersteu nende leden wordt op de jaarlijksche algemeene vergadering bepaald. Art. 34. De bedragen der bijbehoorende diplo ma's, recht van toegang gevende voor dames en kinderen onder de 14 jaar, worden eveneens op de jaarlijksche algemeene vergadering vastgesteld. Ieder donateur kan ten hoogste 1 dames- respec tievelijk kinderdiploma aanvragen. Art. 35. Verschuldigde contributie voor het lid maatschap van den N.V.B. of andere bonden wordt door de Vereeniging gedragen. Art. 36. Zoo noodig kan de algemeene vergade ring besluiten tot heffing van terreingelden of hoofdelijken omslag. HOOFDSTUK VI. Spelregeling Art. 37. De elftallen worden elk seizoen geko zen door eene commissie, bestaande uit 7 niet of ficieel spelende werkende leden, inclusief een Secretaris, welke door de Algemeene Vergadering zal gekozen worden. Daarenboven wordt een plaatsvervangend lid ge kozen, die bij ontstentenis van een der leden in de commissie geplaatst wordt. De Algemeene Vergadering kiest uit bovenge noemde 7 leden eene commissie van 3 leden, die belast zijn met de samenstelling van het eerste elftal. Deze commissies hebben gedurende het geheele seizoen zitting voor eventueele veranderingen in de elftallen. Bovendien wordt bij den aanvang van het seizoen door het Bestuur eene commissie benoemd van 3 leden, die het Junioren- en Adspiranten-voetbal zal leiden. De Secretaris van de Elftallencommissie zal in deze commissie zitting hebben en als Secre taris optreden. De eventueel aangestelde oefenmeester zal de com missie met adviseerende stem dienen. Art. 38. De Secretaris der Elftallen-commissies deelt de uitslagen der wedstrijden aan de Bonden mede en doet mededeeling van de samenstelling der elftallen, zooals een en ander is voorge schreven. Art. 39. Aanvoerders der Elftallen of hunne plaatsvervangers kunnen uitgenoodigd worden tot bijwoning van de bijeenkomsten der Elftallen- commissie. Art. 40. Elk elftal kiest na samenstelling zijn aanvoerder en diens plaatsvervanger. Art. 41. Leden, die aan wedstrijden deelnemen, zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan den aan voerder van hun elftal en zijn verplicht de door de Elftal-commissie genomen besluiten te eerbiedi gen. In het tegenovergestelde geval kan door het Bestuur in overleg met de Elftal-commissie onmid dellijke schorsing worden uitgesproken. Art. 42. De speloefeningen hebben op nader aan te duiden tijden en door het Bestuur aan te wijzen terrein plaats. Art. 43. De kleuren der Vereeniging zijn rood en wit. Het tenue bestaat uit witte jersey met ver tikaal roode baan over borst en rug, roode kraag en mouwomslagen en witte broek. Alle leden, die aan wedstrijden deelnemen, zijn verplicht dat club- costuum te dragen; bij nalatigheid zal men het Be stuur opheldering dienen te geven. Art. 44. Leden, die na ontvangst eener aan schrijving tot het spelen van een wedstrijd ver hinderd zijn dien wedstrijd te spelen, zijn verplicht den Secretaris der Elftalcommissie omgaande daar van kennis te geven, met opgave van redenen, waarover de Elftalcommissie controle kan houden. Verzuimt een speler dit of zijn de genoemde rede nen onvoldoende, dan verbeurt hij een boete van 2.50, terwijl bij herhaling het Bestuur verplicht is de overtreders gedurende drie maanden te schorsen. Commissaris van materiaal Art. 45. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een commissaris van materiaal, welke zorg draagt voor

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 14