zicht van het in de vereeniging voorgevallene. Hij houdt aanteekening van alle uitgaven door hem voor zijn beheer gedaan en levert dit op den lsten van elke maand bij den lsten Penningmeester in, die hem onmiddellijk zijne kosten tegen kwitantie restitueert. d. voor den 2den Secretaris Hij is den lsten Secretaris bij zijn werkzaamheden behulpzaam en is belast met het houden der no tulen van iedere vergadering, neemt daarbij het getal aanwezige leden op, zorgt dat de presentie lijst aanwezig is en houdt daarbij toezicht. e. voor den lsten Penningmeester. Hem is opgedragen: 1. de invordering van alle contributiën, entree gelden, boeten en andere inkomsten der Ver eeniging tegen afgifte van door hem afgetee- kende kwitantie. 2. de voldoening van de rekeningen, welke een gevolg zijn van uitvoering van Bestuursbe sluiten. 3. boek te houden van de inkomsten en uitgaven der Vereeniging, onder gehoudenheid van het verleenen van inzage der boeken en bescheiden aan het Bestuur en elke maand op de bestuurs vergadering een overzicht van den finantiëelen toestand te geven. Het in bewaring geven van gelden of waarden der Vereeniging geschiedt bij eene bankinstelling; voor den inbreng en de terugvordering worden de handteekeningen ver- eischt van drie leden van het Dagelijksch Be stuur. 4. Voorts geeft hij bij het einde van elk voetbal seizoen een overzicht der ontvangsten en uit gaven en dient hij op de eerstvolgende verga dering in overleg met het Bestuur eene begroo ting in voor het komende seizoen, waarna de vergadering de te heffen contributiën in dat boekjaar bepaalt. Hij stelt de Kascommissie in de gelegenheid zijne boeken en bescheiden te onderzoeken. Hij mag geen grooter bedrag dan een duizend gul den 1000.onder zijne berusting hebben. Het meerdere zal bij een door het Bestuur aan te wijzen bankinstelling te Amsterdam moeten worden gedeponeerd. f. voor den 2den Penningmeester Hij is den lsten Penningmeester in alles behulp zaam en regelt met hem de werkzaamheden. g. voor de Commissarissen Zij treden bij ontstentenis van een der bestuurs leden in diens plaats. h. De loopende zaken, welke spoedeischend zijn, worden door het Dagelijksch Bestuur, bestaande uit 3 Bestuursleden, uit zijn midden aan te wijzen, afgewikkeld. Dergelijke besluiten worden op de eerstvolgende bestuursvergadering bekrachtigd. Art. 22. Een bestuurslid, zijne functie niet naar behooren vervullende, of blijk gevende van onbe kwaamheid in het uitoefenen zijner taak, zal op voorstel van het Bestuur, zoowel als op verzoek van dertig leden, door de Algemeene Vergadering uit zijne functie kunnen worden ontzet. Art. 23. Een bestuurslid voor langer dan 14 da gen de stad verlatende, is verplicht den lsten Se cretaris daarmee in kennis te stellen en hem dan alle boeken of bescheiden de Vereeniging betref fende ter beschikking te stellen. HOOFDSTUK IV. V er gaderingen Art. 24. Bestuurs- en Commissievergaderingen zijn geldig als de meerderheid aanwezig is en alle leden minstens 24 uur vóór den aanvang der ver gaderingen hiervan zijn verwittigd. Eere-leden mogen op hun verzoek Bestuursverga deringen bijwonen. Zij hebben een adviseerende stem. Art. 25. Eene algemeene vergadering is wettig, indien minstens 30 stemgerechtigde leden aan wezig zijn. Art. 26. Indien het geval zich voordoet, dat de vergaderingen, onder art. 24 en 25 bedoeld, niet kunnen plaats hebben, wegens het niet aanwezig zijn van het bepaalde aantal leden, dan zal de daarop volgende vergadering op eene vorige uit gestelde betrekking hebbende, ongezien het aantal aanwezige leden, wettig zijn, mits de agenda on veranderd blijve, terwijl deze vergadering moet plaats vinden uiterlijk binnen 21 dagen na de uit gestelde vergadering. Art. 27Jaarlijks vóór 1 Augustus wordt de jaar vergadering gehouden, waar verslag wordt uitge bracht over den toestand van de Vereeniging en het Bestuur, commissies, leiders Athletiek, Honk bal, Cricket enz. en afgevaardigden van erkende bonden worden gekozen voor het volgend jaar. Aftredende Bestuurs- en Commissieleden, uitge zonderd Kas-commissieleden, zijn ambtshalve candidaat. Candidaten voor bestuurs- of andere functies moeten minstens 5 dagen voor de Algemeene Ver gadering, in welke in de vacature voorzien zal worden, schriftelijk aan den Secretaris worden op gegeven. Art. 28. Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden op verzoek van den Voorzitter, of op verzoek van minstens 2 Bestuursleden. Algemeene vergaderingen kunnen door het Bestuur ten allen tijde worden uitgeschreven. -j

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 13