I7"= Mocht hij dit niet verlangen, dan is hij verplicht één maand van te voren den Secretaris hiervan schriftelijk mededeeling te doen. Behoudens bovenstaande bepalingen zijn de junior- en adspirant-leden gehouden, het regle ment der Vereeniging in alle onderdeelen na te leven. Art. 10. Het al of niet aannemen als lid wordt den candidaat schriftelijk door den Secretaris medegedeeld. Art. 11. Zij, die niet als lid worden aangenomen, kunnen zich voor het loopende Vere,enigingsjaar niet weder als lid doen voorstellen. Bedanken voor het lidmaatschap Art. 12. Leden, die voor het lidmaatschap wenschen te bedanken, moeten hiervan den lsten Secretaris een maand vóór het einde van het ver- eenigingsjaar per aangeteekend schrijven kennis- geven. Zij, die zonder goedkeuring van het Bestuur voor eene andere vereeniging in competitiewedstrij den uitkomen, verliezen daardoor op hetzelfde oogenblik hun lidmaatschap. Verlies van het lidmaatschap Art. 13. Ontzetting van het lidmaatschap Lan plaats hebben in de volgende gevallen: a. wanbetaling b. het spelen buiten vereenigingsverband zonder toestemming van het Bestuur; c. wangedrag; d. het schaden van de belangen en/of goeden naam der Vereeniging, hetzij door zekere han delingen, hetzij door nalatigheden, hetzij door lijdelijk verzet. Art. 14. In de gevallen, vermeld in art. 13 sub a, geschiedt de ontzetting door het Bestuur. Wanbetaling is aanwezig, indien een lid bij aan geteekend schrijven door het Bestuur tot betaling gemaand, op den achtsten dag na dagteekening van het regu der Posterijen zijn schuld niet heeft voldaan. In de gevallen, vermeld in art. 13 sub b., c. en d. heeft het Bestuur het recht een lid, dat zich aan een dezer feiten schuldig maakt, voor bepaalden tijd te schorsen. Het Bestuur kan aan de Algemeene Vergadering voorstellen een dergelijk lid van zijn lidmaatschap te ontzetten. Een besluit tot ontzetting behoeft 2/3 der uitge brachte geldige stemmen. Het Bestuur is verplicht, bedoeld lid tot bijwoning dezer Algemeene Vergadering uit te noodigen, en hem aldaar gelegenheid te geven, zich te ver dedigen. Art. 15. Van schorsing en royeering wordt ken nisgegeven in het officiéél orgaan der Vereeniging of, indien dit er niet is, op de wijze, door het Be stuur te bepalen. Een geschorst lid verliest voor den duur der schor sing alle rechten aan zijn lidmaatschap verbonden, doch behoudt zijne verplichtingen. HOOFDSTUK III. Bestuur der Vereeniging Art. 16. Het Bestuur bestaat uit negen stemge rechtigde leden: le Voorzitter, 2e Voorzitter, le Secretaris, 2e Secretaris, le Penningmeester, 2e Penningmeester en 3 Commissarissen. Bovengenoemde 9 leden moeten op den dag hun ner verkiezing den leeftijd van 21 jaar hebben be reikt en in het volle genot zijn van hunne burger lijke rechten. Art. 17. Jaarlijks treedt de helft van het Bestuur af, d.w.z. ieder jaar respectievelijk vier of vijf be- stursleden. De wijze van aftreding geschiedt het eerste seizoen door loting, verder geschiedt de aftreding volgens beurt. De aftredenden zijn ter stond herkiesbaar. Art. 18. In eene ontstane vacature wordt bij de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien. Art. 19. Het Bestuur vertegenwoordigt de Ver eeniging zoowel in- als buiten rechten en heeft toegang tot alle commissievergaderingen. Art. 20. Bestuursleden moeten bij volstrekte meer derheid van stemmen worden gekozen en moeten minstens drie jaar werkend lid der Vereeniging zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Alle bestuursleden moeten meerderjarig zijn vol gens de Nederl. Wet. Van dit artikel mag geen dispensatie worden ver leend. Art. 21. De verplichtingen der afzonderlijke leden van het bestuur zijn: a. voor den lsten Voorzitter: Hij is belast met de leiding der bestuurs- en alge meene vergaderingen, de zorg voor de stipte na leving van het reglement, alsook voor het uitvoeren van alle besluiten in bestuurs- en algemeene ver gaderingen genomen. Hij draagt zorg, dat de te behandelen onderwerpen in de convocatie-biljetten vermeld, ter tafel worden gebracht. b. voor den 2den Voorzitter. Hij treedt bij ontstentenis van den len Voorzitter in al diens rechten en verplichtingen. c. voor den lsten Secretaris. Hij bewaart alle eerepenningen en eereteekenen, voert alle correspondentie, bewaart alle brieven, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en geeft bij het einde van elk seizoen een algemeen over-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 12