HUISHOUDELIJK REGLEMENT V Art. 16. Een lid kan geroyeerd worden wegens overtreding van de statuten of reglementen, het niet nakomen zijner geldelijke verplichtingen of het op andere wijze benadeelen der Vereeniging. Art. 17. Alle verdere bepalingen, betrekkelijk de inrichting en het beheer der Vereeniging, worden bij huishoudelijk reglement geregeld, voor zooverre de statuten zulks niet doen. De inhoud van dit huishoudelijk reglement moet in overeenstemming zijn met deze statuten. Wijziging der Statuten Art. 18. Wijzigingen in deze statuten geschieden alleen door de algemeene vergadering en vereischen minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen; zij treden in werking onmiddellijk nadat de Ko ninklijke goedkeuring daarop zal zijn verkregen. Art. 19. Deze statuten treden in werking onmid dellijk nadat de Koninklijke goedkeuring daarop zal zijn verkregen. Ontbinding der Vereeniging Art. 20. Bij ontbinding der Vereeniging zal een eventueel batig saldo nimmer onder de leden kun nen worden verdeeld en zal de bestemming worden vastgesteld door de algemeene vergadering, waar op tot ontbinding besloten wordt; een eventueel nadeelig saldo zal worden verrekend. Bij eene eventueele ontbinding worden de eere-penningen en de eere-teekenen, der Vereeniging in eigendom toebehoorende, aan de Gemeente Amsterdam ten behoeve vqn het Stedelijk Museum aldaar aan geboden. HOOFDSTUK I. Algemeene Bepalingen Art. 1. De Vereeniging stelt zich ten doel het beoefenen van het voetbalspel, alsmede die takken van sport, welke de beoefening van het voetbalspel ten goede kunnen komen. Art. 2. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Juli tot ultimo Juni. Art. 3. De officiëele organen der Vereeniging worden telken jare in de jaarlijksche Algemeene Vergadering vastgesteld. HOOFDSTUK II. Verschillende soorten van lidmaatschap Art. 4. De Vereeniging bestaat uit: a. Werkende leden; b. Junior-leden; c. Adspirant-leden; d. Ondersteunende leden; e. Eere-leden. Art. 5. a. Werkende leden zijn zij, die den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en instemmen met het doel der Vereeniging in art. 1 H. R. om schreven. b. Junior-leden zijn zij, die den leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, doch dien van 18 jaar nog niet hebben overschreden, en aan de oefeningen en wedstrijden een werkzaam aandeel nemen. c. Adspirant-leden zijn zij, die den leeftijd van 12 jaar bereikt, en dien van H5 jaar nog niet overschreden hebben en het in Art. 1 vermelde doel der Vereeniging beoogen. d. Ondersteunende leden zijn zij, die door eene jaarlijksche bijdrage den bloei der Vereeniging helpen bevorderen. e. Eere-leden zijn zij, die zich jegens de Vereeni ging verdienstelijk gemaakt hebben, en daartoe op voorstel van het Bestuur door de Algemeene Vergadering worden benoemd. Toelating tot het lidmaatschap Art. 6. Om tot het lidmaatschap te worden toe gelaten, moet men zich door 2 werkende leden, of kan men zich door het Bestuur doen voorstellen. Na publicatie in het officiéél orgaan wordt de candidaat door de Enquête-Commissie uitgenoo- digd kennis te komen maken. Is intusschen binnen twee weken na publicatie geen ballotage door een der werkende leden aangevraagd, dan wordt de candidaat aangenomen als hij voldaan heeft aan Art. 47 H. R. De candidaat is verplicht in de ver gadering der Enquête-Commissie een formulier in te vullen en met zijne handteekening te bekrach tigen, in welk formulier verplichtingen zijn aan gegeven, welke hij gedurende zijn lidmaatschap stipt moet nakomen. Het entréegeld a 2.50 voor werkende-, junior en adspirant-leden moet voldaan worden bij op name van het diploma. Art. 7. Werkende-, junior-, adspirant- en on dersteunende leden verbinden zich voor het ver eenigingsjaar. Art. 8. Is binnen een tijdsverloop van 2 weken stemming aangevraagd, dan heeft schriftelijke stemming plaats op de eerstvolgende algemeene vergadering, die dan binnen drie weken moet plaats vinden. Art. 9. Zijn tegen de aanname van een candi- daat-adspirant-lid geen bezwaren, dan is het Be stuur verplicht ouders of voogden met het voor nemen van den candidaat in kennis te stellen. Bereikt een junior-lid den leeftijd van 18 jaar, of een adspirant-lid den leeftijd van 16 jaar, dan wordt door het Bestuur, uiterlijk een maand vóór het einde van het boekjaar beslist, of hij tot wer kend-, respectievelijk junior-lid kan worden over geschreven.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 11