STATUTEN DER AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB A J A X" (Goedgekeurd bij K.B. d.d. 4 April 1908 No. 11) Opgericht 18 Maart 1900. Naam Artikel 1. De Vereeniging draagt den naam van: Amsterdamsche Football-Club ,,AJAX", en is op gericht 18 Maart 1900. Plaats van vestiging Art. 2. De Vereeniging is gevestigd te Am sterdam. Doel der Vereeniging Art. 3. De Vereeniging stelt zich in hoofdzaak ten doel het beoefenen van het voetbalspel en daar nevens ook andere sporten, waarvoor echter de goedkeuring van het Bestuur noodig is. Middelen tot bereiking van het doel Art. 4. Zij tracht dit doel te bereiken door: a. het houden van en opwekken tot oefeningen: b. het bevorderen en doen plaats hebben van oefenwedstrijden c. door jaarlijks hare werkende leden wedstrijden te doen spelen in binnen- en buitenland, en d. andere wettige middelen, die aan het doel be vorderlijk kunnen zijn. Duur der Vereeniging Art. 5. De Vereeniging wordt aangegaan voor een tijdsverloop van 29 jaren, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 18 Maart 1900. Bij verstrijken van genoemd tijdvak is de Vereeni ging opnieuw aangegaan voor den tijd van 29 jaar. Verschillende soorten van lidmaatschap Art. 6. De Vereeniging bestaat uit: a. Werkende leden; b. Junior-leden; c. Adspirant-leden; d. Ondersteunende leden; e. Eere-leden. Werkende leden zijn zij, die den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en aan de bij huishoudelijk reglement gestelde voorwaarden hebben voldaan. Junior-leden zijn zij, die den leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en dien van 18 jaar nog niet heb ben overschreden. Adspirant-leden zijn slechts zij, die den leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben. Ondersteunende leden zijn zij, die door eene gelde lijke bijdrage het doel der Vereeniging helpen be vorderen, na voldaan te hebben aan de bij huis houdelijk reglement gestelde voorwaarden. Een maand vóór het einde van het boekjaar be slist het Bestuur welke leden, behoorende tot ru briek c., bevorderd worden naar rubriek b., alsmede welke leden van rubriek b. onder rubriek a. zullen worden gerangschikt. Zij, die naar het oordeel van het Bestuur, niet in aanmerking komen voor bevordering, houden met het einde van het boekjaar op lid der Vereeniging te zijn. Zij, die gedurende den loop van het boekjaar den 16-jarigen of 18-jarigen leeftijd hebben bereikt, blijven gedurende dat boekjaar deel uitmaken van de klasse, waarin zij oorspronkelijk behooren. Art. 7. De leden, genoemd in art. 6, sub ab., c. en d., betalen jaarlijks eene contributie, die voor elke groep afzonderlijk op de jaarlijksche Alge- meene Vergadering wordt vastgesteld. Eere-leden zijn vrijgesteld van de op de andere leden rustende geldelijke verplichtingen. Bestuur der Vereeniging Art. 8. Uit de leden der Vereeniging wordt een college van 9 personen benoemd, dat onder den naam bestuur" met de leiding der zaken, de Ver eeniging betreffende, is belast. Leden van het Bestuur kunnen alleen zijn zij, die den leeftijd van 21 jaar op den dag hunner verkie zing hebben bereikt en in het volle genot zijn van hunne burgerlijke rechten. Art. 9. Het Bestuur bestaat uit: 1ste Voorzitter, 2e Voorzitter, 1ste Secretaris, 2de Secretaris, 1ste Penningmeester, 2de Penningmeester, 3 Commis sarissen. Art. 10. De wijze van verkiezing en aftreding van het Bestuur wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld. Art. 11. Het bestuur vertegenwoordigt de Ver eeniging zoowel in als buiten rechten. V ergaderingen Art. 12. Er wordt minstens ééne algemeene ver gadering in het jaar gehouden, waar verslag wordt uitgebracht over den toestand der Vereeniging en een Bestuur voor het volgend jaar gekozen wordt. Slotbepalingen Art. 13. Zij, die lid (werkend-, junior-, adspi- rant- of ondersteunend lid) wenschen te worden, geven zich daartoe schriftelijk op aan den Secre taris der Vereeniging, met opgave van naam, voor letters, geboortedatum en nauwkeurig adres. Art. 14. Over hunne aanneming, beslist het Be stuur in overleg met de leden. Art. 15. Bij opzegging van het lidmaatschap moet het Bestuur daarvan, met inachtneming van den termijn in het huishoudelijk reglement bepaald, schriftelijk kennis worden gegeven.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 10