PLAATSEN HOLLAND - BELGIE wimizwüim 33 No. 15 DONDERDAG 28 NOVEMBER 1929 12de JAARGANG OFFICIEEL GEDEELTE In afwijking van het vorige bericht zullen de plaatsen reeds VRIJDAG a.s. op de Clubavond in de Nieuwe Karsseboom, ingang Amstelstraat, worden uitgereikt en wel tusschen 8—11 uur des avonds. Voor hen die niet in de gelegenheid zijn de kaarten hedenavond af te halen blijft de ge legenheid bestaan op Vrijdagavond 6 December. i Verschijnt onder leiding van: fl. DESfDIT m. J. R00£Hflfl5 3. OUDHEUSDEH 1 Abonné's op het Clubblad wordt hierbij verzocht het abonnement ten bedrage van 2.50 toe te zenden aan den Penningmeester Zeilstraat 40. Wanneer dit op 15 December a.s. nog niet in zijn bezit is, zal hierover ge- disponeerd worden met verhooging van ƒ0.15 incasso kosten. Leden en donateurs, die tot op heden hunne diploma's nog niet hebben betaald, vinden hier nog gelegenheid voor op den eerstvolgenden thuiswedstrijd. ONZE BOND GAAT FEEST VIEREN. Zaterdag, 7 December a.s. gaat de N.V.B. zijn 40- jarig jubileum vieren. Van deze plaats willen wij den leiders nog eens hartelijk dank zeggen voor het vele werk, dat zij in het belang van de vereenigingen heb ben verricht en wij spreken den wensch uit, dat de groote N.V.B.-stoomer nog jaren lang bestuurd moge worden door zijn eminenten kapitein Kips. t KRONIEK 4'- z 'b ONDAG j.l. hebben we voor een keer de jeugdelftallen aan hun lot overgela ten, teneinde te zien wat v. Kol c.s. zou den doen tegen A.D.O. Meer dan ooit bleek de juistheid van wat we in ons vorig no. schreven: ,,Over het algemeen zijn we niet zoo erg enthusiast met dergelijke onderbrekingen van het competitie- programma. Vooral niet waar ons elftal in de laatst gespeelde wedstrijden ,,er in" was. Dikwijls kost het na zoo'n rustpoos weer eenige moeite om den ouden vorm terug te vinden." Dat laatste heeft de helft van onze back- en 2/3 van de halflinie tegen A.D.O. tevergeefs geprobeerd. Alleen DiepenbeekMartens en J. de Boer, al had deze het eerste doelpunt kunnen voorkomen, beant woordden aan de verwachtingen. Martens en de Boer voorkwamen ieder een zeker schijnend doelpunt. We hebben er Zondag tweemaal 45 minuten op gestudeerd om te weten wie in Ajax den tegenspelenden rechts buiten bewaakt, doch wijzer zijn we niet geworden. De heele wedstrijd had A.D.O.'s rechtervleugelspeler vrij spel waarvan dankbaar door de Hagenaars ge bruik werd gemaakt. De voorhoede kwam door den onvoldoenden steun haast elke bal in het middenveld was voor de A.D.O. halflinie niet tot haar recht. Op één uitzon dering na deden onze aanvallers wat zij konden. De ééne uitzondering het spijt ons dat we 't schrijven moeten was Jurriaans. Dat men zóó met hardnekkigheid, een betere zaak waardig, kan probeeren een back voorbij te komen als het in de praktijk bewezen is dat het niet gaat, is ons een raadsel. Keer op keer probeerde onze rechtsbuiten

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 1