17" -J\ 158 CLUBNIEUWS DER A. K C. AJAX Ajax VT.D.O. II 101 Ajax VIOranje Zwart II 21 Ajax VIIHortus II 52 Ajax Adsp.Meteor a111 Ajax bS.A.V.M. a 70 Ajax cS.V.O. b 80 Geen een elftal verloren, uit 10 wedstrijden 18 punten, 56 goals vóór, 10 tegen. Er viel echter nog meer te prijzen. Wat bovenal tot uiting kwam, in 't bijzonder in de laatste weken, is de kerngezonde Ajax-organisatie en clubgeest» Dat bewees de gehouden St. Nicolaasavond en bovenal het jubileum van Frans Schoevaart. De wijze, waarop onze populaire voorzitter gehul digd is geworden, bewees dat het Ajaxbestuur niet alleen is een combinatie van negen menschen, die de directe Ajaxzaken te behandelen hebben, doch gewor den is een hecht college van elkaar vertrouwende en waardeerende menschen, die dat bij het scherpste za kelijke meeningsverschil blijven. Om tot het jubileum van Frans Schoevaart terug te komen: organisator was Koolhaas en de regie in han den van Maarten Smit, twee waarborgen voor een goed en gezellig verloop. Onzen Praeses is een groot- sche en welverdiende huldiging ten deel gevallen en we sluiten ons gaarne bij de woorden van onzen tweeden voorzitter aan, die de hoop uitsprak Frans nog jaren te mogen zien als voorzitter van Ajax. Naast de hulde aan onzen voorzitter nog een paar woorden van erkentelijkheid aan onzen secretaris E. C., J. Smit. Weinigen beseffen, wat er in zoo'n met feest dagen doorspekte week te doen valt. Vooral niet, wanneer nog een lastig lid van de jeugd voetbal commissie het 's Maandagsavonds in z'n hoofd krijgt twee dagen later, den lsten Kerstdag, oefenwed strijden in te lasschen, wat practisch beteekent 60 aan schrijvingen in een paar uur de deur uit! Den tweeden Kerstdag heeft Smit knusjes doorge bracht met het aanschrijven van de elftallen voor j.l. Zondag Doch het werk wordt geapprecieerd en daarom handen in elkaar: Spelers, Bestuur, Commissieleden, Kapitein Schoevaart staat op de brug van het s.s. „Ajax". De scheepstelegraaf komt in werking: „Klaar! Met volle kracht vooruit!" 1930 een jubileumsjaar een succesjaar! Laat ik mijn oudejaarsfilosofie hiermee beëindigen en overgaan tot het gebruikelijke voetbaloverzicht. Allereerst AjaxHilversum. Hilversum is niet een van onze prettigste tegenstanders en toch zou de ver standhouding een hoop beter kunnen zijn, als slechts IV enkele van haar spelers een wat bezadigder speelwijze konden leeren. Sterker nog, in den laatsten kamp was er slechts één speler de oorzaak van het onaangename karakter, dat onmiskenbaar deze wedstrijd droeg. Het scherpst kwam dit naar voren in de tweede speelhelft. Kort na de hervatting trapte v. Heekeren onzen spil de beenen finaal onder het lichaam weg. Het gebeurde vlak voor ons en we kregen den indruk, dat hier van opzet geen sprake was. In hooge mate onbesuisd was het echter zeker. Waar bovendien dezelfde Hilversummer in de eer ste ontmoeting in Hilversum dit seizoen twee onzer spelers ernstig blesseerde een enkel- en een arm breuk we nemen ook hier aan: per ongeluk, is het toch wel sterk, dat v. Heekeren hier nog steeds geen aanleiding heeft gevonden zijn optreden wat te ma tigen. Integendeel, na het ongelukkige incident met Anderiesen speelde v. Heekeren een partij back van het systeem: Ga weg, of ik trap je weg. Het was zóó erg, dat het kalme Amsterdamsche pu bliek in spontaan verzet kwam en demonstreerde vóór het uit het veld zenden van den Hilversum-speler. Het spijt ons, dat de arbiter de heer Vuyk hier niet toe overging. Het is de eenige manier om tot ver betering te geraken. Intusschen werd het verwonden van onzen spil juist de oorzaak van Hilversum's groote nederlaag. Het was of ons geheele elftal de verwonding van onzen spil wilde wreken. Met een geweldig élan werd plots een reeks aanvallen op het Hilversum doel geopend. Jur riaans had nauwelijks de opengevallen rechtsbuiten plaats ingenomen v. Deyck bezette nu de spilplaats of een voorzet van zijn voet snorde tot links van het Hilversum doel. Van Reenen snelde toe en met een pracht omhaal gaf hij Ajax de leiding. De groen-witten kregen geen tijd meer tot herstel. Strijbosch bracht den stand op 31, Jurriaans op 41. Wim Volkers scoorde met een pracht kopbal uit een corner van Jurriaans de vijfde en v. Reenen de zesde goal. Er begint nu eenige teekening in den competitie stand te komen. Als leidende ploeg kan men Ajax R.C.H.A.D.O. en H.B.S. beschouwen, de anderen als „middenmoot" en Haarlem als hekkensluiter. Ajax II kon het ook in den tweeden wedstrijd tegen A.F.C. II niet tot een overwinning brengen, 00 was het resultaat. Ajax III had het tegen BI. Wit zwaar te verantwoor den. Onze medewerker berichtte ons het volgende: Op een zwaar veld bonden wij den strijd aan tegen Blauw Wit III. Alhoewel er door ons goed verdedigd werd, maakte BI. W. na een kwartier de eerste goal.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 2