=^i iv. CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX J\ 129 en rust; natuurlijk ontbrak het vrouwelijk element ge heel. Geen speler zou het in z'n hoofd opkomen, zijn vrouw of verloofde mee te brengen en de leiders laten het eveneens na. Vlug werd de bagage in den wagen gezet en weldra reden wij langs de schitterende heide. Het was een prachttocht en de spelers zongen het hoogste lied. Geen oogenblik verveelden wij ons en om 5 uur stonden wij op Boundary Park, Oldhams veld. Je behoefde niet te vragen of je in Lancashire was, niets dan schoorsteenen van katoenspinnerijen en de lucht kon je wel snijden van den rook. Aangetrokken door het succes van de thuisclub, wa ren 25.000 man aanwezig, toen om 6 uur werd begon nen. Oldheam heeft een pracht-team, een internationalen doelverdediger in Hacking en een centerhalf Sfcth King, een strateeg eerste klas. Jammer, dat Barnsley Curran moest afstaan voor den terzelfder tijd gespeelden steden- wedstrijd SheffieldGlasgow, waardoor de toch al zwakke voorhoede nog meer van haar kracht verloor. Oldham leidde met rust 20; er was een klas verschil tusschen beide elftallen. Direct na de rust kreeg Oldham er een 3de punt bij en begonnen de Latics (Oldham) het kalmpjes aan te doen. Dat was het oogenblik voor Barnsley, twee goals in even zooveel minuten en Old ham was haar zelfvertrouwen kwijt. Barnsley spande zich tot het uiterste in, jammer, het was en bleef 32. Het was vrijwel donker, toen het afgeloopen was, vlug werd verkleed, de bagage ingepakt, waarbij de reservespelers den trainer moeten assisteeren en half negen vertrokken wij weer in de char-a bancs van Boun dary park. Volgens plan werd eerst naar Huddersfield gereden, een goed uur, waar in St. George Hotel ge dineerd werd. Hier ontmoetten wij verscheidene Hud dersfield spelers, o. a. Alex Jackson, die 's middags van Liverpool met 30 hadden gewonnen. In een half uur was de maaltijd afgeloopen en verder ging het naar Barnsley. Dat de snelheidslimiet wel eens overschreden werd, zullen niet velen bemerkt hebben, omdat de meesten in slaap gevallen waren en eerst door het stil staan van den wagen uit hun zoete rust gehaald wer den. Het was 11 uur. Natuurlijk was er den volgenden dag geen training voor de spelers. De meestcn ontmoetten wij na de lunch op de Barnsley Golf Club. Golf is zeer populair in En geland en de professional voetballers vinden het een goede gelegenheid op een aangename manier fit te blij ven. Zij moeten geregeld loopen en kunnen dit op een golfcourse van 18 holes, waarvan de lengte in totaal ongeveer 5 K.M. is. De Barnsley Golfclub ligt zeer fraai, maar het is een vermoeiende baan, daar je helling op, helling af gaat. Wij ondervonden dit, toen wij besloten een match tusschen vier spelers te volgen. Om drie uur werd begonnen en na anderhalf uur waren de eerste 9 holes afgewerkt en bevonden wij ons weer bij het Clubhuis, waar begonnen was. De volgende 9 holes la gen aan de andere zijde van het Clubhuis. Het was snik heet en we waren doodmoe van het loopen en, wanneer een hole bereikt werd, van het wachten tot de bal in het gat gewerkt was. Toen wij daar stonden, dus voor de 2de helft van den wedstrijd, beleefden wij iets, dat wij niet zouden gelooven, als wij het niet zelf meege maakt hadden. U weet, de Engelschman is nogal dor stig aangelegd en zeer zeker de golfspelers, tenminste die wij ontmoet hebben, of om precieser te zijn, waar wij op dat moment mee in gezelschap waren en voordien hoorden wij om de 5 hoogstens 10 minuten: „well, shall we have a drink?" En daar hadden wij nu lj^ uur in de gloeiende zon getippeld en tot onze stomme verba zing nog geen invitatie voor een drink gehoord, het geen logisch was, daar wij maar zullen denken, dat het tegen de regels van het spel was, maar meer waarschijn lijk, omdat je moeilijk een golf stick en een whiskey- flesch in de hand kan houden. Maar daar stonden wij vlak voor het Clubhuis en dachten, dat de schade nu ingehaald zou worden. En nu moeten de lezers mij ge looven, die kerels begonnen direct aan de laatste 9 holes en andermaal tippelden wij lj^ uur. Zelf hebben wij nog geen golf gespeeld, maar wij nemen gerust aan, dat een spel, dat zoo boeiend is, dat een Engelschman 't 3 uur zonder een whiskey doet, een schitterend spel moet wezen! Bovendien stelt het iemand in staat kennis te maken met alle Engelsche „bad words", die in het Vereenigd Koninkrijk gangbaar zijn! Deze worden ech ter op geen enkel examen in Engelsch gevraagd, dit ter geruststelling van hen, die deze taal bestudeeren en nu misschien golf zouden willen gaan spelen om ze te leeren. (Wordt vervolgd) JEUGD EN VETERANEN-VOETBAL. - N onze club-krant worden tegenwoordig heele kolommen aan het jeugd-voetbal gewijd. Natuur lijk vind ik dit, evenals U allen, prachtig èn ik zou er dan ook verder geen woord aan ver- spilen als een „van de oude Garde" me zijn beklag niet had gedaan. „Tric-Trac" zei hij tegen me, „ik snap maar niet waar ze zich zoo druk over maken. Dat „grut" wordt tegenwoordig veel en veel te* veel verwend. Ze hebben een trainer, en een training avond, prachtige velden, een terreinknecht, die de balletjes uit de sloot vischt, krijtlijntjes trekt, echte goalnetten ophangt en voor hoek-vlaggetjes zorgt, en als hun spulletje afgeloopen is staat hun lauwe-badje gereed. Niet dat ik dat nou allemaal zoo erg vind,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 7