Plaatsen Holland - België. IJ No. 14 DONDERDAG 14 NOVEMBER 1929 12de JAARGANG OFFICIEEL GEDEELTE VRIJDAG 6 December a.s. vanaf 8A/2 uur zullen in ons clublokaal, Nieuwe Karsseboom Amstelstraat, de kaarten voor Holland-België uitgegeven worden. De toeloop voor dezen match is zoo enorm, dat ons slechts een beperkt aantal zal worden toegewezen. Reeds nu dient men zich op teleurstelling voor te bereiden. Bestellingen worden niet meer aangenomen, daar de gelegenheid voor het aanvragen der plaatsen gesloten is. Nogmaals wordt ieder er op attent gemaakt, dat op straffe van royement verboden is de plaatsen tegen duurdere prijzen te verkoopen. Alle nummers worden wederom genoteerd. Men gelieve het secretariaat NIET tele- fonisch lastig te vallen voor het aanvragen van plaatsen. Orgrytc Idrott Sallskap uit Götcborg op den EERSTEN KERSTDAG de gast van Ajax, De bekende Göteborgsche club zal le Kerstdag een wedstrijd tegen ons spelen. Op onze Noorsche toer hebben wij van de leden van bovengenoemde vereeniging zeer veel gast vrijheid ondervonden en zullen wij alles doen om de Zweden het in ons land zoo aangenaam mogelijk te maken. vk i I agtm Verschijnt onaer leiding van: fl. L. DESfTlIT fïï. 3. ROOCHflfiS 3. 0UDHEU5DEH V»/ Aangenomen als donateur: H. E. Jacobs, S. Roos, J. H. Klerks, Chr. Los. Bedankt als werkend Lid: C. Roodenburg. M. J. KOOLHAAS, Secretaris. KRONIEK OOALS de lezer wel bekend zal zijn, heeft ons eerste elftal twee Zondagen rust gehad. De Internationale Holland Noorwegen en het jubileum-tournooi, waarin de wedstrijd HilversumAlcides tweemaal uitgesteld werd, waren de oorzaken. Over het algemeen zijn we niet zoo erg enthousiast met dergelijke onderbrekingen van het competitie-pro gramma. Vooral niet waar ons elftal in de laatst ge speelde wedstrijden ,,er in" was. Dikwijls kost het na zoo'n rustpoos weer eenige moeite om den ouden vorm terug te vinden. Gelukkig moeten van Kol en zijn man nen1 nu niet direct voor de competitie in het veld. Zon dag a.s. zal n.l. de tweede en laatste jubileumwedstrijd AjaxHilversum plaats virjden. Tot onze groote verbazing lazen we in de „Sport kroniek" van j.l, Maandag het volgende: „Dat kost nog een Zondag, tenzij hetgeen we hoorden zeggen Ajax zich terug trekken zou, op grond van het feit, dat er bij de spelers geenerlei ambitie voor dezen wed strijd is," Het is ons onbegrijpelijk dat een journalist welke zichzelf respecteert, en inziet wat z'n taak in de voet balsamenleving is, zooiets ,,dat hij heeft hooren zeg gen", zonder eenige nadere informatie publiceert. Als hij slechts één Bestuurslid om inlichtingen had

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 1