Wij leveren voorraad: Ausdauer, Wij zijn afnemers van ieder kwantum CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Snelheid, Bal-Contróle Schotvaardig heid Lui-Vet, Lamlendigheid, Kortademigheid. ixulrtt og, ri (ufeuu itarty tp iXorte kwalitetSuperieur") Spreek met REYNOLDS en 't komt in orde. ;s 132 >yt< „Over CONDITIES worden we het eens." dienaangaande een beslissing te nemen daar niet te voorspellen valt of het competitie progromma tijdig is afgewerkt, in welk laatste geval het niet uitgesloten zou zijn dat Ajax zelf de beschikking over haar wed strijd veld zou moeten hebben. Een der afgevaardigden verdedigt het standpunt dat dienaangaande wel overeenstemming te bereiken zal zijn. Het Ajax-Bestuur zal de zaak nog nader over wegen. Hierna komen de junior-leden F. Louwaard, J. Dijke, O. Schrama en G. F. Schrama ter vergadering om ver antwoording af te leggen voor hun wegblijven zonder kennisgeving bij een door hen te spelen wedstrijd. Waar het eenige motief blijft te zijn ,,dat het zoo re gende", besloot het Bestuur hen de reglementaire boete van 2.50 op te leggen met strenge straf in uitzicht bij eventueele herhaling. Het Junior-lid Knijn, welke bovendien ondanks uit- noodiging niet ter Bestuursvergadering verscheen, werd voorloopig geschorst tot hij verantwoordiging tegenover het Bestuur heeft afgelegd. Hierna komt de voormalige Kascommissie ter verga dering om met het Bestuur te confereeren over hun nog steeds geldende bezwaren tegenover het verleenen van décharge. De verschilpunten werden stuk voor stuk aan een bespreking onderworpen en in alle gevallen werd over eenstemming bereikt. Vervolgens komt de nog steeds hangende terrein kwestie ter tafel. Van het Gem. Bestuur ontvingen wij hierover een schrijven. Den Secretaris wordt opgedra gen het schrijven van Wethouder Polak te beantwoor den. Indien overeenstemming omtrent de te geven ver goeding kan worden bereikt zal op len Kerstdag een wedstrijd plaats vinden tusschen Ajax en Örgryte (Zweden) Wegens het vergevorderde uur verdaagt de Voor zitter hierop de vergadering tot Woensdag 13 Nov. A. L. DESMIT, 2e Secr.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 10