IXe Olympiade No. 8 Verschijnt onder leiding van: fl. C. DEStTllT 3. 3. 6ROOTmEI3ER m. 3. ROOCHflflS DONDERDAG 21 JUNI 1928 11de JflflRGRNG. vj/. De eerste periode van de Olympische Spe len. nl. Hockey en Voetbal zijn achter den rug en kunnen wij ons rustig neerzetten om voor onze Ajak-courant een korte nabeschouwing te schrijven. Heel uitgebreid behoeft deze na beschouwing niet te zijn. De groote pers en de sportpers hebben tot in details over het on derwerp geschreven en vele lezers zullen dik wijls tot de bevolking behoord hebben, die de geduchte wallen van het Stadion dag aan dag vulde. In de allereerste plaats dient hier een mooie geste van het Ajax-bestuur vermeld, welk col lege een aantal diploma's kocht en waarvan tal van leden in de achter ons liggende dagen hebben geprofiteerd. Vooral de actieve spelers zullen veel geleerd hebben en..-- ze zullen zich tevens hebben kunnen overtuigen dat wij het op voetbal-gebied nog lang niet zoo ver gebracht hebben als de voetballers uit Zuid- Amerika, Doch laten wij niet op de zaak vooruit loopen en eerst onzen sportbroeders, den Hocky-spe- lers uit Nederland, een woord van hulde bren gen voor datgene dat door hun werd gepres teerd. In Poule B ingedeeld hebben de spelers van stick and ball de eerste plaats bereikt, waarbij niet minder dan Duitschland, Frankrijk en Spanje op den achtergrond werden gedrongen. Poule A zag Britsch Indië op de eerste plaats zoodat de finale tenslotte tusschen Hol land en de Engelsche kolonisten ging. Door dit schitterend succes en daarnaast ge steund door de Pers, die ons tot in on derdeden op de hoogste hield, waren op den gedenkwaardigen dag der finale 35000 kijkers present, die opgetogen het stadion verlieten. Opgetogen door het prachtige spel en opge togen door het wondere slot, de protocolaire huldiging der spelers. Voor de toeschouwers blijft deze huldiging steeds iets treffends en waar ons land zich in het eerste gelid kon op stellen was de huldiging dubbel treffend. Het eerste deel der Olympische Spelen was één gróót succes geweest, een succes in de al lereerste plaats te danken aan het Nederlandsch elftal en in de tweede plaats aan de keurige or ganisatie. De Hockey-spelen waren nog geen 24 uur ten einde of de voetbal rolde op het fraaie Stadion- veld. De Olympische Spelen in Amster dam. Hockey en voetbal een groot succes. Een voortreffelijke organisatie. Zuid-Amerika een klasse beter dan Europa!

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1