No. 5 DONDERDAG 26 APRIL 1928 11de JAARGANG. Officieel Gedeelte KRONIEK. i Tot ons genoegen behoeven wij ditmaal in onze kroniek geen speciale woorden van hulde te schrijven over het door onze „tegenstanders" vertoonde spel. Integendeel, ditmaal kunnen wij weer eens een paar hulde-woorden brengen aan het adres van onze eigen spelers, die tegen Z.A.C. te Zwolle op verbluffend gemakkelijke wijze hebben gewonnen. De overwinning was niet mis ookmet 6—2 klopten wij de Ooste lijke kampioenen. We zijn het niet eens met verschillende verslaggevers, die meenen dat onze ploeg niets bizonders liet zien, o.m. lazen wij ergens dat v. d. Heuvel, Anderiesen Jr. en Ingenbleek een lange strook in het veld vorm den, waarvan niet veel uitging. Zooals gezegd moeten wij zoo vrij zijn met deze verslag gevers van meening te verschillen. Vooral Wim Anderiesen speelde meer dan goed en waar de achterhoede haar normale spel speelde en daarenboven de voorhoede een on gekende doelpunten-honger had, bleef Z.A.C. verre in de minderheid. Dat v. d. Heuvel ons de Boer niet deed vergeten is geen schande. Om uit een der lagere elftallen plotseling in een belangrijken kampioenswedstrijd het doel te moeten verdedigen is een heel moeilijke op- Verschijnt onder leiding van: fl. L DESfTlIT 3. 3. 6R00TfDEDER m. 3. ROOCHflflS 'b OPENINGSDAG IXe OLYMPIADE 28 JULI 1928. Prijzen der Plaatsen (Stedelijke belasting inbegrepen): Eeretribune (overdekte zitplaatsen) 7.60 Marathontribune (overdekte zitplaatsen) 5.10 Zijvakken (niet-overdekte zitplaatsen) 4.10 Zuidelijke Tribune (niet-overdekte zitplaatsen 2.60 Noordelijke Tribune (staanplaatsen) 1.25 Kaarten voor bovengenoemden dag schriftelijk aan te vragen voor 10 Mei a.s. bij M. J. Koolhaas, Oranje Nas- saulaan 81, Amsterdam. Het bedrag, verschuldigd voor de aangevraagde plaat sen te zenden aan den Heer J. v. Oudheusden, Zeilstraat 40, Amsterdam. OLYMPISCH ELFTAL B TOTTENHAM HOTSPUR. Deze wedstrijd wordt Zondag 6 Mei a.s. des n.m. om half drie op ons veld gespeeld. Leden en Donateurs heb ben bij den wedstrijd toegang op vertoon van het diplo ma en tegen betaling van 0.53 belasting. Prijzen der plaatsen Overdekte Tribune f 3.50 Open Tribune 2. Staanplaatsen langs het veld 1.25 Staanplaatsen achter de doelen 1. Geen jongensplaatsen. Voor bovengenoemden wedstrijd worden geene intro ducties verstrekt. Op het gereserveerde gedeelte hebben onze leden dien dag geen toegang, daar deze plaatsen geheel ter beschikking van den Nederlandschen Voetbal- Bond zijn. Nu het Bestuur er in geslaagd is dezen wedstrijd op ons veld vastgesteld te krijgen en onze leden hierdoor slechts tegen betaling van de belasting toegang hebben, vertrouwen wij, dat iedereen zal medewerken aan een goed verloop, daar wij voortaan bij de minste wanorde lijkheid voor eventueele andere wedstrijden uitgescha keld worden. Voorgesteld als werkend lid: R. van den Bosch. Aangenomen als werkend lid: J. Elzenga en G. G. Sttiit. Als Adspirant-lid Ch. van Aken. M. J. KOOLHAAS, Secretaris. vf f 'i~

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1