38 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AjAX IV. CRICKET. Gezien het besluit van den A.C.B. om uitbrei ding te geven aan de Zaterdagmiddag-compe titie, en daar ik vermoed dat er onder onze leden nog velen zijn welke graag het bat zouden zwaaien, doch er liever hun Zondag niet aan geven, verzoek ik beleefd namen en adressen van hen die eventueel aan deze wedstrijden wenschen deel te nemen. Zij die reeds bij de cricketafdeeling aangesloten zijn, kunnen zich ook opgeven ,doch ik vertrouw dat ik voor de Zondagen op hun kan blijven rekenen. Spelers in de 1ste of 2de klasse N.C.B. zijn uitgesloten. Bij voldoende deelname zullen wij voor deze wedstrijden inschrijven. De Competitie A.C.B. zal vermoedelijk 6 Mei aanvangen, dus langzamerhand de witte spullen voor den dag gehaald. Rest mij nog te vermel den, dat het 3 punten-stelsel in den A.C.B. een voldongen feit is geworden en hoop ik maar dat er door Ajax II veel van die extra puntjes in de wacht gesleept zullen worden. Linnaeusstraat 45 A. I. M. EXMANN. De Collecte ten bate van de Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie- kolonies, 2en Paaschdag op ons veld gehouden, heeft een bedrag van 185.87H opgebracht. Dames en heeren die mij hierbij behulpzaam zijn geweest, zeg ik hartelijk dank. M. I. KOOLHAAS. We beginnen zoo'n beetje echte cupfihters të worden, want de laatste jaren hebben we geregeld in de finale gezeten. Dus nu weer zoo. Voor Zaterdag a.s. luidt dus het wachtwoord „aanpakken". De competitie-indeeling voor 1928 luidt als volgt: le klasse: Ajax, Blauw Wit, Concordia, Haarlem, Quick, Z.R.C. 2e klasse A.: A.G.H.C., Blauw Wit 2, Concordia 2, Quick 2, T.O.G.O., V.V.G.A. 2e klasse B.: Ajax 2, Concordia 3, T.O.S., V.V.G.A. 2, Z.R.C. 2. 3e klasse: Concordia 4, D.G.H.C., T.O.G.O. 2, V.V.G.A. 3, 4 en 5. Hieruit blijkt dat het 2e in de lichtste afdeeling ge plaatst is, op papier tenminste, waarin ze ongetwijfeld kampioen kan worden. Het eerste, och, ik heb al zoo dikwijls voorspeld dat we nummer 1 zullen worden en ik heb er al zoo dikwijls naast gezeten, dat ik nu eens liever niets zeg. Misschien valt het dan nog mee. Wij verpletteren de A.G.H.C. Voor de 3e maal om de BEKERFINALE. Daar eenige menschen door de schoolwedstrijden en anderen door werkzaamheden verhinderd waren te spe len, zoo speelde er j.l. Zaterdag een geheel ander team als de week daarvoor. Dezen keer stond v. d. Heuvel op de werpplaat en Bogaard op de ziekenlijst, dus kregen we gelegenheid onze werper te toetsen naar het spel van Bogaard van de vorige keer. Verleden jaar heb ik al eens een stukje geschreven over het verschil van werpen dezer heeren en deze keer zou ik hetzelfde moeten schrij ven als toen. Nu moet er direct toegegeven worden dat Bogaard tegen een team speelde wat slaan kon, en Jan tegen een team wat niet slaan kon. Bogaard moest dus iedere man afzonderlijk bekijken, met andere woorden, voor iederen man waar hij van wist dat er geslagen kon worden, een ander systeem toepassen, wat natuurlijk meebracht dat hij harde, hooge, lage en slow ballen wierp en met succes. Jan daarentegen had misschien wat je noemt een „eitje" en keihard vlogen zijn ballen over de plaat. Grinnekend gooide hij 3 slag na 3 slag, ze gingen toch veel te hard voor de A.G.H.C.-ers Toen hij begon met werpen in de le innings, gooide hij 8 slag achter elkaar, toen een wijd, waarna hij met een 10° worp het vonnis voltrok. En alle ballen geweldig hard. Zoo hebben we dus 2 werpers met een geheel verschillend systeem van werpen. Bogaard de kalme werper, zijn slag en honken in de gaten houdend, en Jan die lachend, zijn tegenpartij keiharde ballen offreert en zijn honken niet zoo goed in de gaten houdt. 2 bowlers, waar reeds dui zenden dollars voor geboden is door de andere clubs, maar lauw. Nu valt er van den wedstrijd eigenlijk niets te zeggen daar deze veel te eenzijdig was. De werper van de A.G.H.C. was te zwak en het slaan der geheele ploeg dito. Zoodoende kregen we volop gelegenheid om ons record, zijnde de eenige club welke tot nog toe een wedstrijd won, zonder één tegenpunt gescoord te zien te verbeteren. De 290 tegen de V.V.G.A. moest er aan gelooven voor de 310 tegen de A.G.H.C. Jan zag ver der kans zoo te werpen, dat de geheele wedstrijd door niet 1 A.G.H.C.-er op het 3° honk is gekomen, voegen we daarbij dat hij een home-run geslagen heeft, dan kan je wel snappen dat hij de kei was. Zaterdag a.s. spelen wij op ons veld de Beker-finale tegen Concordia, welke wedstrijd waarschijnlijk meteen geldt voor de competitie, dit laatste om er wat schot in te krijgen. Het zal ons honkballers benieuwen hoeveel honderd Ajacieden we zullen zien, want dat we de Beker winnen dat is zeker. Wat zeg jij er van Jan: „Hale we n'em of hale we n'em niet?" JACK.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 8